ЭМ ИГИ КОМАНДА АЧЫКЪЛАННГАНДЫ

Нальчикде «Автомобиль транспортда къыйын болумланы кетериу бла байламлы авария-къутхарыу ишлени бардырыуда Россейни МЧС-ни 2023 жылда эм иги командасы» деген эришиу бардырылгъанды. Ол уллу от тюшюу бла кюрешген энчи бёлюмню мурдорунда эки кюнню ичинде ётдюрюлгенди. 
Эришиуге МЧС-ни республикада Баш управлениясындан, Элбрус бийик тау излеу-къутхарыу отрядындан, от тюшюуге къажау службасындан 19 команда къатышхандыла, аланы хар бирине жоллада къыйын болумланы кетериу ишлеге къатышыргъа аттестацияны ётген тёртюшер къутхарыучу киргендиле. Ала автомашинада къалгъанланы къоркъуусуз жерге чыгъарыргъа, алагъа биринчи болушлукъ этерге, отну ёчюлтюрге керек эдиле. Эришиуле керти болумлагъа ушатылып къуралгъандыла. 

Министерствону от ёчюлтюу эм авария-къутхарыу ишлени бардырыу жаны бла управлениясыны баш специалисти Азамат Органоков айтханыча, командала эришиуледе кёп жылланы ичинде жыйгъан сынамларын, усталыкъларын да толу ачыкълагъандыла, салыннган борчланы тынгылы толтургъандыла. Керти болумлада ДТП-да ачыгъаннга биринчи болушлукъну этгенде къутхарыучуланы билимликлери уллу магъананы тутады. Анга чып саулугъуна тюшюп шок халда тура эсе, къанны кёп кетген, сюеклери сыннган, ич органларына хата жетген эсе, халат жибериу ёлюмге келтирирге боллукъду. Аны ючюн судьяла къутхарыучуланы хар оноуларына, хар этгенлерине багъа бичгендиле, ала къаллай бир заман къоратханларына, жиберген халатларына да эс бургъандыла.

Эсеплеге кёре, Элбрус бийик тау излеу-къутхарыу отряды хорлагъанды, экинчи жерни – бешинчи номерли от тюшюуге-къажау службаны къаууму, ючюнчюню уа – онунчу номерли бёлюм алгъандыла. Энди ала эришиулени регионла аралы кезиулерине къатышырыкъдыла.

Кульчаланы Зульфия.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

26.05.2024 - 09:03

«ЭРИШИУГЕ КЪАТЫШХАНЫМ ИШИМЕ БАШХА КЁЗДЕН КЪАРАТХАНДЫ»

Кичибалыкъны битеулю билим берген мектебини башланнган классларында окъутхан  Бапыналаны Лейля алгъаракълада «Эм ахшы жаш устаз-2024» Битеуроссей усталыкъ эришиуге къатышып, анда эки кере да жетиши

25.05.2024 - 10:01

БИРЛЕ ТЁЛЕЙДИЛЕ, БАШХАЛА УА БОРЧ ЭТЕДИЛЕ

Республикада хайырланылгъан электрокючню багъасын тёлеу жаны бла болумну юсюнден «Каббалкэнерго» предприятияда сёлешгендиле.

25.05.2024 - 09:03

ЫЗЫНДАН КЪАРАР АДАМЫ БОЛСА…

Къадар бармыды? Огъесе хар зат да кесибизни къолубуздамыды?

24.05.2024 - 12:25

УЛЛУ ОНГЛА, УМУТЛАНДЫРГЪАН АТЛАМЛА

Къабарты-Малкъарда промышленностьну бар тюрлюлеринден 57,1 процентин аш-азыкъ эмда жарашдырыучу производствола аладыла.

24.05.2024 - 09:03

САБИЙЛЕГЕ МАГЪАНАЛЫ ДЕРС

 «Газпром газораспределение Нальчик» компания кёк отлукъну къоркъуусуз хайырланыуну жорукъларына бегирекда сабийлени юйретиуге не заманда да уллу эс бурады.