НАЛЬЧИКДЕ БАРДЫРЫЛАДЫ ДАРАЖАЛЫ ЭРИШИУ

Бу кюнледе Нальчикде «Гладиатор» спорт комплексде художестволу гимнастикадан СКФО-ну бла ЮФО-ну биринчиликлери ётеди. Бу эришиулеге къатышханланы араларында Кърымдан бла Луганскдан келген жаш спортчула да бардыла. Биринчиликде кеслерин сынаргъа келгенлени саны 200-ден асламды. Жыл санларына кёре ала эки къауумгъа юлешинедиле (2008-2011; 2011-2013).

Геуюрге кюн турнирни къууанчлы ачылыуу болгъанды. Ызы бла абадан къауумдагъы гимнасткаланы  эришиулери башланнгандыла. Ала бошалгъандан сора 2011-2013 жыллада туугъанла чыгъарыкъдыла. Аланы ызларындан а эки къауумда да командаладан бирер спортчу энчи зачётда  сынарыкъдыла.

Эришиуле  4 февральгъа дери бардырыллыкъдыла. Спортну бу тюрлюсюн сюйгенлеге ары кюн сайын келип, къарар онгла къуралыпдыла.

Къасымланы Аминат.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

17.04.2024 - 09:04

БИРИНЧИ ПОЛИКЛИНИКА ЖЫЛНЫ ЭКИНЧИ ЖАРЫМЫНДА ХАЙЫРЛАНЫРГЪА БЕРИЛЛИКДИ

«Нальчикни шахар поликлиникасында къурулуш ишле къыстау бардырыла турадыла, аны быйлгъы жылны экинчи жарымында хайырланыргъа берир мурат барды.

17.04.2024 - 09:03

АЛАНЫ ЗАМАННЫ ЖЕЛЛЕРИ БЮГАЛМАГЪАНДЫЛА

Малкъар халкъны туугъан жеринден зор бла кёчюргенли быйыл 80 жыл болгъанды.

17.04.2024 - 09:02

АНА ТИЛНИ АЙНЫТЫУ АМАЛЛАНЫ СЮЗГЕНДИЛЕ

Мечиланы Кязим атлы фондда бу кюнледе малкъар тилден  бла адабиятдан окъутхан устазлагъа «Жулдузлагъа узатылып, жердеги  гюллени унутма» деген дерс болгъанды.

16.04.2024 - 08:26

«ИШИМ ХАЛКЪЫМА ХАЙЫР КЕЛТИРСЕ СЮЕМЕ»

Арт кезиуде бизни сахнабызда фахмулу, ариу ёнлю жаш жырчыланы саны кёбейгенди. Аллай хунерлиледен бириди Жуболаны Жамбулат. Ол Саратовда Л.В.

16.04.2024 - 08:24

«АКБАРСНЫ» КУБОГУНДАН – ХОРЛАМЛА БЛА

Бу кюнледе Къазанны «АкБарс» спорт арасында каратеден кубок бардырылгъанды. Анга Россейни 48 регионундан бла дагъыда 10 къыралдан 2160 спортчу къатышхандыла.