КАДЕТЛЕГЕ СЕЙИР ТЮБЕШИУ КЪУРАГЪАНДЫЛА

«Студенческий десант» акцияла эм «Жолда сабийле» деген мероприятияны чеклеринде тюбешиу къуралгъанды. Анга Черек эм Прохладный районну окъуучулары къатышхандыла. Анда сабийлени кеслерин полициячыланы орунларында сынар онглары болгъанды.

Прохладна шахарны 4-чю орта школуну эм Бабугентни 2-чи кадет школ-интернатыны окъуучулары полициячылагъа къонакъгъа келгендиле. Бу иш отделде къуралгъан Жамауат советни башчысы   Андрей Клюйню, Вячеслав Марковну эм Людмила Яшевскаяны болушлукълары бла къуралгъанды. МВД-ны Черек район бёлюмюнде экскурсияны кезиуюнде Прохладна бла Черек районланы тамата автоинспекторлары Заур Пихов бла Азрет Бербеков кадетлени авариягъа тюшген машиналаны стоянкаларына элтгендиле.

-Кесигиз кёресиз, мында велосипедле да, скутерле да, мотоциклла да, женгил машинала да бардыла. Бу траспортлада айланнган хар бири  жолда аман болумгъа тюшюп ачыгъандыла. Барыгъызны да жолда жюрюуню жорукъларына бузукълукъ этиу неге келтиргенини юсюнден сагъыш этерге чакъырама, аланы халатларын къайтармагъыз деп тилейме, - дегенди полицияны майору Заур Пихов.

Жолда жюрюуню жорукъларын бузуу а, къаллай административ эм уголовный ишлеге келтиргенин а Азрет Бербеков айтханды.

- Жууаплылыкъгъа тартыллыкъланы минимальный жыл санларын законодательство салгъанды. Аланы оюмларына кёре 16 жыллыкъ сабийни кесини аман иш этгенин, ол адамлагъа заран келтиригин ангылайды. Уголовный жууаплылыкгъа уа 14 жыллыкъ сабийле эм ауур преступления ючюн тартылыргъа боллукъдула, - деп чертгенди ол. 

Жолда жюрюуню къоркъуусузлугъун жалчытыу  жаны бла инспекторла полицияны капитаны Оксана Максидова бла тамата лейтенант Бёзюланы Танзиля уа жаш тёлюге жолну  къалай ётерге кереклисин, эм къарангыда кёрюннген белгиле неге керек болгъанларын, эм эркинлик къагъыты болмай машинаны жюрютюрге жарамагъанын ангылатхандыла.

Экскурсияны кезиуюнде кадетле ДПС-ни патруль машинасы бла шагъырейленнгендиле. Ала жолда полициячыла бла хапар айтып, сорууларына тынгылы жууапла алгъандыла. Инспекторла алагъа биринчи болушлукъ тапдырырча кереклерин да кёргюзтгендиле эм терк болушлукъ берген специалистле жетгинчи, къыйын болумгъа тюшгенлеге къаллай онг тапрдыргъанларыны юсюнден айтхандыла.

       

Акциягъа къатышханла полициячылагъа бла жамауат къуллукъчулагъа бу тюбешиуле ючюн ыразылыкъларын билдиргендиле эм бу усталыкъны сайлап, жолда жюрюуню къоркъуусуз этерге сюйгенлерин билдиргендиле.

Холамханланы Алима.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

18.05.2024 - 09:03

СПАРТАКИАДАДА СЕРМЕШИРГЕ ЭРКИНЛИКНИ КЪОРУУЛАГЪАНДЫЛА

Краснодарда каратени киокушин тюрлюсюнден «Шиханны кубогу» деген аты бла битеуроссей эришиу бардырылгъанды. Анга къыралны 24 регионундан 500-ден аслам спортчу къатышхандыла.

17.05.2024 - 12:25

«СЕНИ ЮЧЮН, КЕСИМ ЮЧЮН ДА»

Быйыл Мечиланы Кязимни жылыды. Ол малкъар халкъгъа энчи байрамды – миллети аны сыйын, ол да халкъыны сыйын таула бла тенг этген шайырны туугъан кюню хар заманда да байрамды.

17.05.2024 - 09:03

ИШЛЕРИ БЛА ШАГЪЫРЕЙЛЕНДИРГЕНДИЛЕ

Кёп болмай Нальчикде «Лаборатория робототехники» деген жаш тёлю инновациялы чыгъармачылыкъ ара къурап 6-14 жыллыкъ сабийлени арасында робототехникадан эришиуле баргъандыла.

17.05.2024 - 09:03

БУ АЙДА ТЮРЛЕНИУЛЕ

Терек бахчачылыкъ биригиулеге кёк отлукъ

17.05.2024 - 08:57

САУЛУКЪГЪА САКЪЛЫКЪ-УЗАКЪ ЁМЮРНЮ МУРДОРУ

Адамны ёмюрн узайтыр ючюн  не затны эсде тутаргъа кереклисини юсюнден Огъары Малкъарны больницасыны баш врачы Чаналаны Аслижан  бла ушакъ этгенбиз.