СЫНАМЛАРЫН КЮЧЛЕРЧА, КЕСЛЕРИН ДА СЫНАРЧА

Кёп болмай КъМР-ни Курортла эм туризм министерствосуну болушлугъу бла    Орус география биригиуню «Альтаир» жаш тёлю клубу тёрели къышхы  походну ётдюргенди. Аны чеклеринде жаш адамла  Нальчикни эм бийик  999 метрлик тёппесине ёрлегендиле.   

Быллай жолоучулукъну  турист-краевед магъаналыгъындан тышында, экология болумну игилендириуге да ахшы  себеплиги  барды. Таугъа чыкъгъанла   жаяу жолчукъну жел, буз сындыргъан  бутакъларындан тазалагъандыла эм белгилерин да жангыртхандыла.  Солугъан кезиулеринде жаш адамлагъа агъачны энчилигини, бир эм андан кёпге созулгъан походланы юсюнден да толу  хапарлагъандыла. 

Нартия тау  Нальчикден беш километр узакълыкъда орналады, анга а  жол  Кизиловка таудан башланады.  Аны башындан къарасанг,  Кавказ къаяла,  Хасания, Акъ-Суу эм Кенже да шарт кёрюнедиле. Мында агъачны асламысы чинар терекледен къуралады, болсада  эмен, кюйрюч, жеге, элме эм башха да кёпдюле.  Тауну башына дери жолну узунлугъуну беш километрге жетеди. Аны жаяу баргъанла тёрт,  беш сагъатха къыдырыучудула.  

Нартиягъа мартшрут  2019 – 2020 жыллада  КъМР-ни Курортла эм туризм министерствосу бла  "Альтаир" клубну башламчылыгъы бла ачылгъанды. Андан бери анга  республикада жашагъанланы эм къонакъланы арасында да жыл сайын сурам ёсгенлей барады. 

Эсге сала айтсакъ, Уллу Ата журт урушну кезиуюнде  Кизиловка бла  Нартияны  тийресинде  "Нальчик-Орджоникидзе" къоруулау операция баргъанды.  Аны чеклеринде  1942  жылны кюз артында  тауну  башында  аскерчиле тийреге кёз-къулакъ болурча   къоркъуусуз пункт да ишленнгенди.  Мында совет  аскерни  миномёт эм пулемёт расчётлары тургъандыла.  Аланы баш борчларындан бири  37-чи Армия фронтну магъаналы жерине  тыйгъычсыз ётерча  жалчытыргъа эди. Бир кезиуню ол  немис-фашист аскерни къолуна да  тюшгенди. Уруш бошалгъандан сора туристле былайлада  эки аскерни да патронларын таба тургъандыла.

"Альтаир" клубну башчысы Мокъаланы Тенгиз айтханнга кёре, алагъа  кёп болмай къошулгъанлагъа  бу жолгъу  къышхы  жолоучулукъ аламат себеплик боллукъду. Андан сора да,  кёпле  кеслерин сынаргъа онг табарыкъдыла, къыналмазча  кийим сайларгъа, жюк ташыргъа эм башха керек затлагъа   юйренирикдиле. Саулай алып айтханда уа, бу жолгъу жолоучулукъ жаланда  Шау-Хунагъа ёрлерча  хазырланыуду.  

Быйыл Ата журтну къоруулагъанланы кюнюне жораланнган  2150 метр бийиклиге  тёрели поход   февральда боллукъду.

Бизни корр.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

24.05.2024 - 12:25

УЛЛУ ОНГЛА, УМУТЛАНДЫРГЪАН АТЛАМЛА

Къабарты-Малкъарда промышленностьну бар тюрлюлеринден 57,1 процентин аш-азыкъ эмда жарашдырыучу производствола аладыла.

24.05.2024 - 09:03

САБИЙЛЕГЕ МАГЪАНАЛЫ ДЕРС

 «Газпром газораспределение Нальчик» компания кёк отлукъну къоркъуусуз хайырланыуну жорукъларына бегирекда сабийлени юйретиуге не заманда да уллу эс бурады.

24.05.2024 - 09:03

ХУНЕРЛИКЛЕРИН, ЧЕМЕРЛИКЛЕРИН ДА КЁРГЮЗТГЕНДИЛЕ

Россейни аманлыкъчыланы терсликлерине жолукъдурууну федерал службасыны КъМР-де Управлениясыны 4-чю номерли колониясында Юйюрню жылын белгилегендиле.

23.05.2024 - 15:02

САБАН ИШЛЕ ЧЫРМАУСУЗ БАРАДЫЛА

Къабарты-Малкъарда чууакъ кюнле келгенлери бла эл мюлкледе тийишли кезиулю ишле башланнгандыла. Ол санда жазлыкълагъа мирзеу салып кюрешедиле.

23.05.2024 - 12:25

ЕВРАЗИЯНЫ КУБОГУНДА – ЭМ КЮЧЛЮЛЕ

«Евразияны кубогу» деген аты бла Оренбургда дзюдодан халкъла аралы эришиу къуралгъанды.