ИШИ КЕРЕКЛИДИ, КЪЫЙМАТЛЫДЫ

Къабарты-Малкъарны Кёп жумушла тамамлагъан арасында (МФЦ) озгъан жылда ишлерини эсеплерин чыгъаргъандыла. Сагъынылгъан кезиуде адамла ары 1687997 кере сёлешгендиле эмда тилеклерин билдиргендиле, ол санда 910 мингини жумушлары тамамланнганды, деп билдиргендиле республиканы Экономиканы айнытыу министерствосундан.

Учрежденияда битеуда 333 тюрлю къырал жумуш тамамларгъа онг барды. Республикада аны 133 бёлюмю ишлейди. Къысха айтханда хар жерде да бардыла ала. Ары келгенле бегирекда (40,7 проценти) пенсияла бла байламлы жумушларын тындырадыла. Жер-жерли самоуправление органланы (14,9%), Росреестрни (14,36%) жумушлары бла соруулары болгъанланы саны да аз тюйюлдю.

Учреждениягъа келгенлени жумушларына бек терк къараргъа кюрешедиле. Алай дагъыда кеслерине заман жетерни сакълауну юсюнден айтханда, аны орта кёрюмдюсю эки минут бла тёрт секунд болгъанды. Буруннгу жыл бла тенглешдиргенде ол 4,6 процентге азайгъанды.

Льготалы къауумлагъа киргенлени юйлерине МФЦ-ны ишчилери 2684 кере баргъандыла. Ол да 2021 жылдан эсе кёбюрекди.

Учрежденияны телефон ызына 228,3 минг кере сёлешиннгенди. МФЦ-ны ишине ыразы болгъанланы саны уа 99,95 процентге жетгенди (буруннгу жыл – 98,92%).

Бизнес бла кюрешгенлеге ол кезиуде 8173 жумуш этилгенди. Тыш къыраллы паспортну жангы тюрлюсюн алыргъа сюйгенлени 743 заявкаларына къаралгъанды. Бюджетлени барына да МФЦ 130 миллион сомдан аслам кёчюргенди.

Улбашланы Мурат хазырлагъанды.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

29.11.2023 - 17:21

КЪЫРАЛЫБЫЗНЫ ИГИЛИГИНЕ ДЕП РЕСПУБЛИКАНЫ КЪОШУМЧУЛУЛУГЪУНУ ЮСЮНДЕН СЁЛЕШГЕНДИЛЕ

Къабарты-Малкъар къырал университетге кёп белгили  къонакъла  келиучюдюле.

29.11.2023 - 15:02

ТАМАТА ТЁЛЮНЮ КУЛЬТУРА, ЖАМАУАТ ЖАШАУГЪА СИНГДИРИР МУРАТ БЛА

«Единая Россияны» «Тамата тёлю» партия проекти жашауда бардырылгъанлы он жыл толгъанына аталып, Нальчикде Культура айнытыу арада къууанчлы жыйылыу болгъанды.

29.11.2023 - 09:03

САУГЪА

«»

Окъуучуларыбызны Темуккуланы Адилни энтта да бир хапары бла шагъырей этерге сюебиз. Белгилисича, иги къылыкълы, тюз адамны ёсдюралгъан, ол насыпды, аны юсюнденди бу материал да.  

29.11.2023 - 09:03

БЕЛГИЛИ ЖЕРЛЕШИБИЗ БЛА ТЮБЕШГЕНДИЛЕ

Кёп болмай Къабарты-Малкъар къырал университетде Къырал Думаны депутаты, «Единая Россия» фракцияны башчысыны орунбасары Адальби Шхагошев студентле бла тюбешгенди.

29.11.2023 - 09:03

КАВКАЗ ХАЛКЪЛАНЫ БАЙЛАМЛЫКЪЛАРЫНЫ ШАГЪАТЛАРЫ

«…экспедициябыз бу къаланы узунлугъун ёнчлеген кезиуде, ол сванлыла ишлеген мекям бла тенг болгъанын ачыкълагъанбыз, алай бла уа ала экиси да бир бирге ушагъанлары баям болгъанды…», - деп жазгъанды