ИШИ КЕРЕКЛИДИ, КЪЫЙМАТЛЫДЫ

Къабарты-Малкъарны Кёп жумушла тамамлагъан арасында (МФЦ) озгъан жылда ишлерини эсеплерин чыгъаргъандыла. Сагъынылгъан кезиуде адамла ары 1687997 кере сёлешгендиле эмда тилеклерин билдиргендиле, ол санда 910 мингини жумушлары тамамланнганды, деп билдиргендиле республиканы Экономиканы айнытыу министерствосундан.

Учрежденияда битеуда 333 тюрлю къырал жумуш тамамларгъа онг барды. Республикада аны 133 бёлюмю ишлейди. Къысха айтханда хар жерде да бардыла ала. Ары келгенле бегирекда (40,7 проценти) пенсияла бла байламлы жумушларын тындырадыла. Жер-жерли самоуправление органланы (14,9%), Росреестрни (14,36%) жумушлары бла соруулары болгъанланы саны да аз тюйюлдю.

Учреждениягъа келгенлени жумушларына бек терк къараргъа кюрешедиле. Алай дагъыда кеслерине заман жетерни сакълауну юсюнден айтханда, аны орта кёрюмдюсю эки минут бла тёрт секунд болгъанды. Буруннгу жыл бла тенглешдиргенде ол 4,6 процентге азайгъанды.

Льготалы къауумлагъа киргенлени юйлерине МФЦ-ны ишчилери 2684 кере баргъандыла. Ол да 2021 жылдан эсе кёбюрекди.

Учрежденияны телефон ызына 228,3 минг кере сёлешиннгенди. МФЦ-ны ишине ыразы болгъанланы саны уа 99,95 процентге жетгенди (буруннгу жыл – 98,92%).

Бизнес бла кюрешгенлеге ол кезиуде 8173 жумуш этилгенди. Тыш къыраллы паспортну жангы тюрлюсюн алыргъа сюйгенлени 743 заявкаларына къаралгъанды. Бюджетлени барына да МФЦ 130 миллион сомдан аслам кёчюргенди.

Улбашланы Мурат хазырлагъанды.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

02.02.2023 - 10:17

КЪЫРАЛНЫ ТЕХНОЛОГИЯЛЫ ЖАЛЫНЧАКЪСЫЗЛЫГЪЫН ЖАЛЧЫТЫУ МАДАРЛА ТАМАМЛАНАДЫЛА

«Единая Россия» тыш къыраллада чыгъарылгъан продукцияны  кеси товарла бла алышындырыу бла кюрешген предприятиялагъа себепликни жангы мадарларын къурайды.

02.02.2023 - 10:17

МЕКТЕПЛЕНИ ЖАНГЫРТЫУГЪА - АСЛАМ ЭС

Быйыл Къабарты-Малкъарда «Билим бериу» миллет проектге кёре,бир къауум  мектепни спорт заллары марадлагъа келиширча тийишли ишле бардырыллыкъдыла.

02.02.2023 - 10:16

БИР ЖОЛГЪА КЁП ИШНИ ТЫНДЫРЫУ МЫЙЫНЫ КЪЫЙНАЙДЫ

Бюгюннгю ашыгъышлы заманда бизге талай ишни бир жолгъа тамамларгъа тюшеди.

02.02.2023 - 10:15

НАЛЬЧИКДЕ БАРДЫРЫЛАДЫ ДАРАЖАЛЫ ЭРИШИУ

Бу кюнледе Нальчикде «Гладиатор» спорт комплексде художестволу гимнастикадан СКФО-ну бла ЮФО-ну биринчиликлери ётеди.

01.02.2023 - 09:25

ЖЮРЕК АУРУУЛАДАН САКЪЛАГЪАН АМАЛЛА

Къанны уллу басымына  гипертония дейдиле,  андан кёплерибиз къыйналабыз.