КЪОНАКЪЛАГЪА КЪУУАНЧ БЛА ТЮБЕРИКДИЛЕ

Быйыл 24 декябрьде  «Эльбрус» тау-лыжа курортда къыш кезиуню  ачылыуу бла байламлы уллу байрам ётерикди. Къонакълагъа курортну белгили  жигити   Муха тюберикди.  Андан сора да, ол кюн шоу, концерт, тюрлю-тюрлю конкурсла бла оюнла да ётерикдиле.  

- Быйыл къонакълагъа учуучу  трассалада бла жамауат зоналада социал сетьледе белгили тюлкюню  Муханы суратлары салынырыкъдыла.   Аш-суу жюрютюлгени ючюн болур арт заманлада   Элбрусну тау бетлерине  тюлкюле келирге  бек сюедиле.  Болсада аланы барына да туристле Муханы бетинден къарайдыла.

Арт жыллада Мухасыз курортда бир тюрлю  акция  бардырылмайды. Ол  виртуал халда «Таза тау» экология акциягъа да ахшы  къошумчулукъ этгенди. Аны сураты бла тюшерге сюймеген жокъду,  кир-кипчик  жыяргъа болушханла да аллай зауукълукъдан къалмагъандыла.   Алай бла Муха курортну талисманына айырылгъаны бошдан тюйюлдю,-  дейди   «Кавказ.РФ» биригиуню таматасыны орунбасары  Николай Гончаров.

Байрам жангыртылгъан  Азау талада ётерикди. Программагъа кёре 11:00 сагъатда концерт башланырыкъды, ызы бла  викторинала,  флешмобла,  оюнла боллукъдула эм алагъа къатышханлагъа  саугъала берилликдиле. Фокусла кёргюзтген  артистле эм башхала да  сейир  номерлери бла къараучуланы кёллерин кётюрлюкдюле.   Ол кюн  ярмарка, суратха тюшген зона да  ишлерикди. Къонакъланы  27 декябрьге дери Къар Аппагъа  письмо жазаргъа онглары да барды. Болсада аны узакъ жолгъа  эм бийикде орналгъан Гара-Башы станцияда  почта оруннга атып жиберирге керекди. 

Быйыл «Элбрус»  тау-лыжа курортда  сезон 19 ноябрьде ачылгъанды. Бир айны ичинде мында 28 мингден аслам адам солугъанды. Былтыр бу заман бла тенглешдиргенде, ол 60 процентге кёпдю.

Бизни корр.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

01.06.2023 - 10:01

АХШЫ ТЁРЕЛЕНИ МУРДОРЛАРЫНДА ЖАНГЫ АМАЛЛАНЫ ДА ХАЙЫРЛАНА

Огъары Бахсанны школу озгъан ёмюрню отузунчу жылында ишленнген эсе да, анда болгъан тизгин, тазалыкъ ючюн да мында ишлегенлеге хурмет берлигинг келеди.

01.06.2023 - 09:03

САБИЙЛЕНИ АЙНЫУЛАРЫН ДА КЪОШУМЧУЛУКЪ ЭТЕРГЕ ИТИНЕ»

Лепшокъланы Азрет-Алийни къызы Джауарият Бедикни орта школунда  ингилиз тилден устазды. Ол Пятигорскну Лигвистика институтун тауусханды.

01.06.2023 - 09:03

СОЛУУ КЪОРКЪУУСУЗ БОЛУРЧА – АТТЕСТАЦИЯНЫ ЁТЕРГЕ

РФ-ни Къырал Думасы «Россей Федерацияда туризм ишни мурдорлары» федерал законну экскурсоводланы, гидлени эм инструкторланы ишлерин къурау жаны бла бёлюмюне тюрлениуле кийиргенди, деп билдиредиле ре

31.05.2023 - 09:15

НЁГЕРЛИКГЕ ОКЪУНА БЕТ ЭТМЕЙ

Россейни Баш прокуратурасы КъМР-ни инсанындан зорлап ахча излеген къауумну келечилерине ачылгъан уголовный ишни къабыл кёргенди.

31.05.2023 - 09:14

КЪЫРАЛДА АЛЧЫЛАНЫ САНЫНА ЧЫКЪГЪАНДЫ

Экономиканы, социал сфераны  бир-бир бёлюмлерини айныуларына  кёре, 2022 жылда Къабарты-Малкъар къыралда эмда Шимал-Кавказ федерал округда алчыланы санына чыкъгъанды.