КЪОНАКЪЛАГЪА КЪУУАНЧ БЛА ТЮБЕРИКДИЛЕ

Быйыл 24 декябрьде  «Эльбрус» тау-лыжа курортда къыш кезиуню  ачылыуу бла байламлы уллу байрам ётерикди. Къонакълагъа курортну белгили  жигити   Муха тюберикди.  Андан сора да, ол кюн шоу, концерт, тюрлю-тюрлю конкурсла бла оюнла да ётерикдиле.  

- Быйыл къонакълагъа учуучу  трассалада бла жамауат зоналада социал сетьледе белгили тюлкюню  Муханы суратлары салынырыкъдыла.   Аш-суу жюрютюлгени ючюн болур арт заманлада   Элбрусну тау бетлерине  тюлкюле келирге  бек сюедиле.  Болсада аланы барына да туристле Муханы бетинден къарайдыла.

Арт жыллада Мухасыз курортда бир тюрлю  акция  бардырылмайды. Ол  виртуал халда «Таза тау» экология акциягъа да ахшы  къошумчулукъ этгенди. Аны сураты бла тюшерге сюймеген жокъду,  кир-кипчик  жыяргъа болушханла да аллай зауукълукъдан къалмагъандыла.   Алай бла Муха курортну талисманына айырылгъаны бошдан тюйюлдю,-  дейди   «Кавказ.РФ» биригиуню таматасыны орунбасары  Николай Гончаров.

Байрам жангыртылгъан  Азау талада ётерикди. Программагъа кёре 11:00 сагъатда концерт башланырыкъды, ызы бла  викторинала,  флешмобла,  оюнла боллукъдула эм алагъа къатышханлагъа  саугъала берилликдиле. Фокусла кёргюзтген  артистле эм башхала да  сейир  номерлери бла къараучуланы кёллерин кётюрлюкдюле.   Ол кюн  ярмарка, суратха тюшген зона да  ишлерикди. Къонакъланы  27 декябрьге дери Къар Аппагъа  письмо жазаргъа онглары да барды. Болсада аны узакъ жолгъа  эм бийикде орналгъан Гара-Башы станцияда  почта оруннга атып жиберирге керекди. 

Быйыл «Элбрус»  тау-лыжа курортда  сезон 19 ноябрьде ачылгъанды. Бир айны ичинде мында 28 мингден аслам адам солугъанды. Былтыр бу заман бла тенглешдиргенде, ол 60 процентге кёпдю.

Бизни корр.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

14.06.2024 - 09:03

БУ АЙДА КЮЧ АЛГЪАН ТЮРЛЕНИУЛЕ

- СВО-да ауур жаралы болгъанланы биринчи июньдан башлап, улоула бла жалчытып тебирерикдиле.

14.06.2024 - 09:03

УЛОУНУ САТХАНДА НАЛОГ ТЁЛЕРГЕ КЕРЕКМИДИ?

Фатар, улоу, башха не тюрлю мюлк сатханда окъуна налог тёлерге керекди. Аны ёлчеми – 13 процентди. Бир жылгъа ишлеген хайыр 5 миллион сомдан кёп эсе уа – 15%.

14.06.2024 - 08:54

КЪАЯЛАГЪА ЁРЛЕУЧЮЛЕНИ ФЕСТИВАЛЫ

8 июньда «Россейни къаялары. Эльбрус-2024» деген жайны эм уллу фестивалы башланнганды. Россейни Къаялагъа ёрлеуню бла Альпинизм федерациялары бирлешип алай къурагъандыла бу фестивальны.

14.06.2024 - 08:53

СУКАН АУУЗДА ЭМ АРИУ ЭЛ

Огъары Жемтала Сукан ауузда орналгъанды. Аны  «жем» эм «тала» деген сёзледен къуралгъанды – ол ариу, бай, битимли жерледе орналгъаны ючюн. 

13.06.2024 - 13:59

ТАЗА СУУ БЛА СЫЛТАУСУЗ БОЛУРЧА

Кёп болмай Басхан шахарны жер-жерли самоуправлениясыны Советини депутатлары таза суу бла жалчытырча иш къалай тамамланнганы бла шагъырейленнгендиле.