КЪОНАКЪЛАГЪА КЪУУАНЧ БЛА ТЮБЕРИКДИЛЕ

Быйыл 24 декябрьде  «Эльбрус» тау-лыжа курортда къыш кезиуню  ачылыуу бла байламлы уллу байрам ётерикди. Къонакълагъа курортну белгили  жигити   Муха тюберикди.  Андан сора да, ол кюн шоу, концерт, тюрлю-тюрлю конкурсла бла оюнла да ётерикдиле.  

- Быйыл къонакълагъа учуучу  трассалада бла жамауат зоналада социал сетьледе белгили тюлкюню  Муханы суратлары салынырыкъдыла.   Аш-суу жюрютюлгени ючюн болур арт заманлада   Элбрусну тау бетлерине  тюлкюле келирге  бек сюедиле.  Болсада аланы барына да туристле Муханы бетинден къарайдыла.

Арт жыллада Мухасыз курортда бир тюрлю  акция  бардырылмайды. Ол  виртуал халда «Таза тау» экология акциягъа да ахшы  къошумчулукъ этгенди. Аны сураты бла тюшерге сюймеген жокъду,  кир-кипчик  жыяргъа болушханла да аллай зауукълукъдан къалмагъандыла.   Алай бла Муха курортну талисманына айырылгъаны бошдан тюйюлдю,-  дейди   «Кавказ.РФ» биригиуню таматасыны орунбасары  Николай Гончаров.

Байрам жангыртылгъан  Азау талада ётерикди. Программагъа кёре 11:00 сагъатда концерт башланырыкъды, ызы бла  викторинала,  флешмобла,  оюнла боллукъдула эм алагъа къатышханлагъа  саугъала берилликдиле. Фокусла кёргюзтген  артистле эм башхала да  сейир  номерлери бла къараучуланы кёллерин кётюрлюкдюле.   Ол кюн  ярмарка, суратха тюшген зона да  ишлерикди. Къонакъланы  27 декябрьге дери Къар Аппагъа  письмо жазаргъа онглары да барды. Болсада аны узакъ жолгъа  эм бийикде орналгъан Гара-Башы станцияда  почта оруннга атып жиберирге керекди. 

Быйыл «Элбрус»  тау-лыжа курортда  сезон 19 ноябрьде ачылгъанды. Бир айны ичинде мында 28 мингден аслам адам солугъанды. Былтыр бу заман бла тенглешдиргенде, ол 60 процентге кёпдю.

Бизни корр.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

30.09.2023 - 09:03

ЭМ ТИРИЛЕ САУГЪАЛАННГАНДЫЛА

«2023 жылны экспортёру» конкурсну Шимал Кавказда кезиуюнде хорлагъанланы эмда ал жерлени алгъанланы кёп болмай Махачкъалада саугъалагъандыла, деп билдиргендиле КъМР-ни Промышленность, энергетика эм

30.09.2023 - 09:03

ЖАЛГЪАН ХАПАРЛАГЪА ИЙНАНЫУ ХАЙЫР КЕЛТИРМЕЗ

Бусагъатда  кёпле Интернетни хайырланып, жалгъан затлагъа ийнанып турадыла. Жахилликден чыкъгъан мифлени юслеринден врач Биттирланы Асият бла ушакъ этгенбиз.

29.09.2023 - 17:18

АШМЫ – УУМУ?

Къалай къуралгъанды адамланы ашлары озгъан ёмюрледе? Бусагъатда мардалада  кёп тюрлениуле бармыдыла? Аны юсюнден врач Чеченланы Аминат бла ушакъ этгенбиз.

29.09.2023 - 12:35

АНЫ АУАЗЫ ХАЛКЪЫБЫЗНЫ АУАЗЫДЫ

«Айтхылыкъ», «тауушлукъ», «сейирлик»... дагъыда кёпле бек сюйюп айтыучу «закий» дегенча сёзлени саны бек кёпдю.

29.09.2023 - 09:03

«САБИЙЛЕНИ СПОРТХА ЮЙРЕТИРГЕ УМУТУМУ БИР ЗАМАНДА ДА ЮЗМЕГЕН ЭДИМ»

 Не  заманда  да  адам  бийик  жетишимлеге  итинирге  керекди.  Кесини  билимин  ёсюп  келе  тургъан тёлюге  юйретген,  тюз  жолгъа  салгъан, тутхан ишлеринде кёллендирген  а  уллу  жумушду.  Бийик