БИТЕУРОССЕЙ СТУДЕНТ КЪАУУМНУ БЁЛЮМЮ КЪУРАЛГЪАНДЫ

Кёп болмай КъМР-ни Жаш тёлюню ишлери жаны бла министерствосу къурап  Къабарты-Малкъар къырал университетде  «Труд-крут» деген аты бла республикалы  семинар-практикум болгъанды.  Россейни студент отрядларыны (РСО)  жаш тёлю битеуроссей организацияны  конференциясы бардырылгъанды, ол санда  студент  отрядланы айнытыу да сюзюлгенди.

Жыйылыуда бир кезиуде  студент отрядлагъа тири къатышхан  республиканы таматалары, Шимал Кавказ федерал округда РСО-ны штабыны башчысы, Ставропольдан экспертле, вузла бла колледжлени келечилери,  студентле ишлерини юсюнден хапарлагъандыла. Ол санда къыралны магъаналы объектлерини къурулушуна да  уллу къошумчулукъ этгенлерин билдиргендиле.  

- Бизни  муратыбыз  Къабарты -Малкъарда студент отрядланы  айнытыргъады, жаш адамланы  ишлерге юйретирге,  сынамларын ёсдюрюрге эм  сабийлени  ахшы тёрелеге тюшюндюрюргеди,- деп къошханды КъМР-ны жаш тёлюню ишлери жаны бла министр Азамат Люев.

КъМР-ни Башчысыны кенгешчиси  Николай Миронов да  студент отрядланы айныту жаш тёлю политика жаны бла республикагъа эм къыралгъа да  къыйматлы проектледен бири болгъанын белгилегенди.

 - Бу жаны бла ишни бардырырча федерал даражда бар амал этиледи. Аны бла бирге  бизден да жетишимле изленедиле.  Бюгюнлюкде къыралда Россейни студент отрядларыны  74 регионунда бёлюмлери ачылгъандыла, бюгюн а алагъа 75 –си къошулгъанды.  Къабарты-Малкъар жаш тёлю политика жаны бла 75-чи жерде болмагъаны уа  баямды.  Жаш тёлюню юйретиу жаны бла  Шимал Кавказгъа жетген жокъду. Бир жылдан жаш тёлю тебиулюкге жыйрма жыл толлукъду.  Келигиз ол кезиуге  эм иги жыйырма  регионну тизмесине  кирирча къармашайыкъ,-  деп белгилегенди  планны Николай Михайлович.

Жаш тёлю организацияны  Шимал Кавказ федерал округда бёлюмюню башчысы  (командири) Борис Дроботов республиканы окъуу учрежденияларында  кеслерини студент отрядлары  къуралырларына    уллу ышынулукъ болгъанын  билдиргенди. Ызы бла ол  медицина, къурулуш  эм педагогика бёлюмледен  семинарны спикерлери бла  шагъырей этгенди. 

- Биз сизге болушургъа эм  ишибизни юсюнден толуракъ  айтыргъа келгенбиз. Аны бла бирге  организацияны жангы къуралгъан бёлюмю  грантла берген  конкурслагъа эм федерал даражада проектлеге  да  къытышырча  тийишли регистрацияны ётерге  борчлуду,- дегенди Борис Иванович.

Жыйылыугъа къатышханланы КъМКъУ-ну  социал иш эм жаш тёлю политика жаны бла проректору Ауес Кумыков  эм жаш тёлю политика эм юйретиу жаны бла управленияны таматасы  Хызыр Машуков да сёлешгендиле.

Семинарны чеклеринде Шимал-Кавказ федерал университетни студотрядларыны таматалары  Къабарты-Малкъардан коллегаларына мастер-классла ётдюргендиле  эм соруулагъа да  жуупла бергендиле.

Форумну ахырында битеуроссей жаш тёлю  организацияны   Къабарты-Малкъарда бёлюмю къуралгъанды. Аны председателине Ауес Кумыков, штабны таматасына КъМКъУ-ну урунуу жаны бла    мониторинг бардыргъан эм карьрера этерге болушхан управленияны таматасы  Мурат Кайцуков, комиссарыны орунуна  кёп функциялы жаш тёлю араны  усталыкъ сайларгъа эм урунургъа  болушхан бёлюмюню таматасы  Ляна Тлимахова  айырылгъандыла. Организацияны правленине бла штабына республиканы  вузларыны бла орта профессионал билим бериу учрежденияланы келечилери киргендиле. 

Проектни хайыры бла  регионну жаш адамларына жангы онгла ачыллыкъдыла. Аны бла байламлы жууукъ заманда  жай каникуллада сабий лагерьледе бла эм битеуроссей къурулушлада  урунурча  семинарла бла аттестацияла бардырыллыкъдыла.

Магометланы Сулейман.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

07.12.2023 - 08:10

ЖАНГЫ ШКОЛ ГАЗ БЛА ЖАЛЧЫТЫЛЫНАДЫ

«Газпром газораспределение Нальчик» компанияны ишчилени «Восточный» микрорайонда ишленнген жангы школну котельнясына газ тартып бошагъандыла.

07.12.2023 - 07:56

БИТЕУ СОРУУЛАГЪА ТИЙИШЛИ ЭС БУРУЛЛУКЪДУ

КъМР-ни Башчысы Казбек Коков Россей Федерацияны Президентини Шимал-Кавказ федерал округда толу эркинликли келечиси Юрий Чайканы ВКС халда гражданланы энчи приёмун бардырыууна къатышханды.

07.12.2023 - 07:56

ОТ ТЮШЮУДЕН САКЪЛАНЫР ЮЧЮН – БИЛДИРИУ СИСТЕМА

От тюшгени бла байламлы къыйын болумланы, алада ачыгъан адамланы санын азайтыр мурат бла МЧС-ни регионда надзор эм профилактика иш жаны бла инспекторлары муниципалитетни келечилери бла Бахсан район

07.12.2023 - 07:54

ЖАНЫЧА СЮЙГЕН АТА ЖУРТУНУ АЗАТЛЫГЪЫ АНЫ БАШ МУРАТЫ ЭДИ

Алгъыннгы номерибизде биз Чеченланы Шамилни, Уллу Ата журт урушну ветераныны, кеси заманында Зокаланы Келлетни юсюнден жазгъан материалын хазырлап басмалагъан эдик.

06.12.2023 - 10:00

КЪМР-НИ БАШЧЫСЫ КАЗБЕК КОКОВ СОРУУЛАГЪА ЖУУАПЛА БЕРЛИКДИ

Къабарты-Малкъар Республиканы Башчысы Казбек Коков 7 декабрьде, орта кюнде, «тюзюнлей ызны» бардырлыкъды.

Аны кезиуюнде ол журналистлени бла республикада жашагъанланы сорууларына