САКЪЛЫКЪНЫ ХАЙЫРЛЫ АМАЛЛАРЫ

Спортну экстремал тюрлюлерин сюйгенле жыл сайын республикада Минги тауда жыйыладыла. Аллай кезиуледе къутхарыучуланы да ишлери кёп болады, хар кюнден ала ачыгъанлагъа болушлукъгъа чыгъадыла.

Таулада аз да жангылыу саулукъгъа заран салыргъа боллукъду. Аны бла байламлы МЧС-ни регионда Баш управлениясы экстремал спортчулагъа талай эсгертиу этеди:

- сноубордда бла сноубордингде шлемни хайырланыу уллу магъананы тутады: бир жанындан ол адамны башын  чып тюшюуден сакълайды, бирси жанындан а къаты желде  апчымазгъа болушады;

- спорт бла кюреширик жеригизге атланырдан алгъа, жууукъларыгъызгъа неда шуёхларыгъызгъа къайры баргъаныгъызны айтыгъыз;

- телевизорда кёрген трюкланы къайтарыргъа кюрешмегиз. Аланы толтургъан адамла профессионал халда жарау этедиле, жылла бла юйренедиле;

- керек болса, болушлукъ чакъыралырча, мобильный операторла ишлеген жерледен узакъгъа кетмегиз. Сотовый телефонугъузну биргегизге алыргъа унутмагъыз, ол суу болмазча неда бир зат тийип сынмазча, ич хуржуннга салыгъыз;

- учуугъа жангызда ол мурат бла хазырланнган жолланы сайлагъыз, белгилеге къараргъа унутмагъыз.

Эсигизде болсун: хатадан кери этерик жаланда сакълыкъды.

Кульчаланы Зульфия.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

14.07.2024 - 12:35

ХАЙЫРЛЫ ДЕРСЛЕ

Республикада сабийлени саулукъларын кючлеу жай кампания бардырылады.

14.07.2024 - 12:35

КЪОРКЪУУСУЗЛУКЪНУ ЖАЛЧЫТЫРЧА

Россейни МЧС-ини радиация, химия эм биология къоркъуусузлукъну жалчытыугъа жууаплы къуллукъчуларыны битеуроссей жыйылыулары болгъанды.

14.07.2024 - 09:25

ЮЙ ГЫРЖЫН РАК БЛА ДИАБАЕТГЕ КЪАЖАУ КЮЧДЮ

Алгъын адамланы хант столларында ётмеклери хар заманда болгъанды.

14.07.2024 - 09:03

ИШЛЕРГЕ РЕСПУБЛИКАГЪА КЪАЙТХАНДЫЛА

Россейни МЧС-ни бийик усталыкъ билим бериу учрежденияларын тауусханланы къууанчлы халда алгъышлагъандыла – Граждан къоруулау академияны, От тюшюуге къажау къырал службаны академияны эм ведомствону

14.07.2024 - 08:10

КАРАТЕЧИЛЕРИБИЗ – АЛЧЫЛАНЫ САНЫНДА

Пензаны «Воейков» единоборствола арасында каратеден Россейни окъуучуларыны онекинчи жай спартакиадаларыны ахыр эришиулери бардырылгъандыла.