САКЪЛЫКЪНЫ ХАЙЫРЛЫ АМАЛЛАРЫ

Спортну экстремал тюрлюлерин сюйгенле жыл сайын республикада Минги тауда жыйыладыла. Аллай кезиуледе къутхарыучуланы да ишлери кёп болады, хар кюнден ала ачыгъанлагъа болушлукъгъа чыгъадыла.

Таулада аз да жангылыу саулукъгъа заран салыргъа боллукъду. Аны бла байламлы МЧС-ни регионда Баш управлениясы экстремал спортчулагъа талай эсгертиу этеди:

- сноубордда бла сноубордингде шлемни хайырланыу уллу магъананы тутады: бир жанындан ол адамны башын  чып тюшюуден сакълайды, бирси жанындан а къаты желде  апчымазгъа болушады;

- спорт бла кюреширик жеригизге атланырдан алгъа, жууукъларыгъызгъа неда шуёхларыгъызгъа къайры баргъаныгъызны айтыгъыз;

- телевизорда кёрген трюкланы къайтарыргъа кюрешмегиз. Аланы толтургъан адамла профессионал халда жарау этедиле, жылла бла юйренедиле;

- керек болса, болушлукъ чакъыралырча, мобильный операторла ишлеген жерледен узакъгъа кетмегиз. Сотовый телефонугъузну биргегизге алыргъа унутмагъыз, ол суу болмазча неда бир зат тийип сынмазча, ич хуржуннга салыгъыз;

- учуугъа жангызда ол мурат бла хазырланнган жолланы сайлагъыз, белгилеге къараргъа унутмагъыз.

Эсигизде болсун: хатадан кери этерик жаланда сакълыкъды.

Кульчаланы Зульфия.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

07.12.2023 - 08:10

ЖАНГЫ ШКОЛ ГАЗ БЛА ЖАЛЧЫТЫЛЫНАДЫ

«Газпром газораспределение Нальчик» компанияны ишчилени «Восточный» микрорайонда ишленнген жангы школну котельнясына газ тартып бошагъандыла.

07.12.2023 - 07:56

БИТЕУ СОРУУЛАГЪА ТИЙИШЛИ ЭС БУРУЛЛУКЪДУ

КъМР-ни Башчысы Казбек Коков Россей Федерацияны Президентини Шимал-Кавказ федерал округда толу эркинликли келечиси Юрий Чайканы ВКС халда гражданланы энчи приёмун бардырыууна къатышханды.

07.12.2023 - 07:56

ОТ ТЮШЮУДЕН САКЪЛАНЫР ЮЧЮН – БИЛДИРИУ СИСТЕМА

От тюшгени бла байламлы къыйын болумланы, алада ачыгъан адамланы санын азайтыр мурат бла МЧС-ни регионда надзор эм профилактика иш жаны бла инспекторлары муниципалитетни келечилери бла Бахсан район

07.12.2023 - 07:54

ЖАНЫЧА СЮЙГЕН АТА ЖУРТУНУ АЗАТЛЫГЪЫ АНЫ БАШ МУРАТЫ ЭДИ

Алгъыннгы номерибизде биз Чеченланы Шамилни, Уллу Ата журт урушну ветераныны, кеси заманында Зокаланы Келлетни юсюнден жазгъан материалын хазырлап басмалагъан эдик.

06.12.2023 - 10:00

КЪМР-НИ БАШЧЫСЫ КАЗБЕК КОКОВ СОРУУЛАГЪА ЖУУАПЛА БЕРЛИКДИ

Къабарты-Малкъар Республиканы Башчысы Казбек Коков 7 декабрьде, орта кюнде, «тюзюнлей ызны» бардырлыкъды.

Аны кезиуюнде ол журналистлени бла республикада жашагъанланы сорууларына