«ЗАМАННГА» ШУЁХЛА ИЗЛЕЙ

Фаризат Акъ-Сууда Бачиланы Хамзатны бла Бёзюланы Сафиятны юйюрлеринде туугъанды. Школдан сора ол, Шёндюгюлю гуманитар академияны «Экономика» факультетине кирип, аны да айырмалы бошагъанды. Билим алып, ишге турургъа соруу чыкъгъанда, умуту банкда урунургъа эди. Алай анда практика ётгенде, бу иш анга келишмегенин, жюреги анга тартмагъанын ангылагъанды. «Ол кезиуде процентле бир бек уллу эдиле, аны кесиме харам ишге санап, къаллыгъым келмеди», - дейди Фаризат.

Ол жыллада почтаны бёлюмюню таматасы Деваланы Рамазан эди.

- Жашлыкъданмы болур эди, билмейме, анга приёмгъа тюшеме эм анда ишлерге сюйгеними билдиреме, - деп эсгереди Фаризат. – Алай бла почтада урунуу жолум башланады, анда 15 жылгъа жууукъ заманны ишлегенме, бусагъатда уа Нальчикде почтаны Тарчокова орамда бёлюмюню таматасыма. Жамауат бла ишлеуню кесини энчиликлери бардыла, алай мен бу усталыкъны жаратама, сюеме. Нек дегенде биз мында адамланы кёп тюрлю жумушларына къарайбыз, бютюнда «Почта Банк» ачылгъанлы борчларыбызгъа къошулгъанды.

Почта бла газет бир бирлери бла, айхай да, байламлыкъда турадыла, почтальонла кюн сайын жангы басманы келтирирлерин кёпле ашыгъып сакълайдыла. Алай Нальчикде хал бир кесек башхаракъды. Ал кезиуледе, Фаризат айтханыча, шахарчыла миллет тилледе чыкъгъан изданиялагъа жазылыргъа артыкъ бек излемегендиле. «Мен бёлюмге келгенде, «Заманны» жангыз бир адам ала эди, шёндю газет окъугъанланы саны онбешге жетгенди. Мен анга бек къууанама, почтачыларыбыз анга уллу къыйын салгъанларын белгилерге керекди  - ала адамла бла ангылатыу иш бардыргъандыла».

Фаризат оюм этгенден, бюгюнлюкде подписка уллу болмагъаныны сылтауларындан бири Интернетди, кёпле аны сетьде окъуп, къагъыт тюрлюсюн алыргъа нек керек болгъанын ангыламайдыла. Экинчи чурум – ана тилинде сёлешгенлени саны - жангызда жаш тёлю угъай, таматаракъла окъуна - азая барады, алай эсе уа, алагъа ёз тиллеринден чыкъгъан материалланы окъугъан къыйынды. Фаризат ёз тилибиз сакъланырына сакъды, ол эки баланы анасыды, сабийлери ана тиллерин билирча, сёлеширча, тауча жомакъла айтады, «Нюр» журналны окъуйду, алай бла гитчеле кеслери да  тиллерин билирге итинедиле, сейирлери къозгъалады.

- «Заман» газет 1924 жылдан бери чыгъады. 100 жылгъа жууукъ жылны ичинде ол тарыхыбызны суратлайды, айтхылыкъ адамларыбызны, спортчуланы, маданият ишчилерибизни, алимлерибизни юслеринден сейир материалланы кесим да бек сюйюп окъуйма. Миллетибизни озгъан заманлада жашауун, бюгюнлюкде халын да суратлай, газет магъаналы ишни тамамлайды. Хау, адамла бусагъатда ана тиллеринде китап алып окъургъа заман да таба болмазла, алай газет тилибизни, тинибизни да сакълайды, унутдурмайды, аны ёсе келген тёлюлеге ётдюрюрге онг береди. Ансыз сабийлени сорууларына сёз да тапмазбыз, жууап да эталмазбыз. Атам бла анам бизни миллетибизни сюерге юйретгендиле, юйюбюзде жазыучуларыбызны китапларын алгъа жыллада, шёндю да окъуйбуз. Газетни журналистлерине уа ыспас этерге сюеме, сиз миллетге керекли ишни тамамлайсыз, - дейди.

Фаризат белгилегенича, болгъан амалланы хайырлана, газетге жазылыуну кёбейтирге тийишлиди. Ишлеген бёлюмюнде ол бир-эки окъусала, артда къуру алып турургъа сюерле деген умут бла газетни нёгерлерине алып кёргенди, артда аланы талайы, кертиси бла да, «Заманны» шуёхлары болгъандыла.   

Кульчаланы Зульфия.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

01.03.2024 - 15:59

АЙЫРЫУЛА БЛА БАЙЛАМЛЫ КЕЛИШИМЛЕ

Россейни Президентини айырыулары бла байламлы Къабарты-Малкъарны Жамаут палатасы бу кюнледе «Единая Россиия», ЛДПР-ни эм «Зелёные» политика партияланы жер-жерли бёлюмлери бла келишимле тауусханды.

01.03.2024 - 10:01

ПАЛЕСТИНАДАН КЪАЧХЫНЧЫЛА БЛА ТЮБЕШИУ

Россейни МЧС-ини Баш управлениясындан билдиргенлерича, ведомствону келечилери Палестинадан къачхынчыла бла тюбешип, от тюшюуге къоркъуусузлукъну жорукъларыны юсюнден айтхандыла.

01.03.2024 - 09:03

ЗАКИЙНИ ЮЙЮ ЖАНГЫРТЫЛЛЫКЪДЫ

Быйыл жылны  экинчи кварталында «Къабарты-Малкъарны маданияты» регион проектге кёре, Эл-Тюбюнде халкъ назмучуну – Къулийланы Къайсынны ата юйюне, музейге тынгылы ремонт этилликди.

01.03.2024 - 09:03

НАЛЬЧИКДЕН МОСКВАГЪА ДЫГЪЫДА БИР РЕЙС

Быйыл 15 апрельден башлап  «Победа»  авиакомпания «Нальчик- Москва» маршрут бла къошакъ рейс ачады.

01.03.2024 - 09:03

ЭНТТА ДА ЭКИ КЁПЮР КЕНГЕРТИЛЛИКДИ

«Кавказ» трассаны бизни республиканы ичинде кесегинде эки кёпюрде реконструкция ишле бардырыллыкъдыла.