ЭЛЕКТРИКЛЕДЕ ИШ КЪАЗАУАТДЫ

Кюн бузулгъаны ючюн электрокюч мюлкде иш къыйын болгъанды. Арт кезиуледе кёп жерледе ызла юзюлюп, чыпынла да аууп, къадар адам токсуз къалгъанды. «Каббалкэнергону» специалистлери къолдан келгенича къармашып, мадар этедиле. Алагъа бирси регионладан электрикле да келип болушадыла.

 Алай бла бюгюнлюкде аварияла болгъан жерледе 28 бригада (173 адам) ишлейди. Алада хайырланыуда 62 машина барды. Специалистле 170 чыпынны жангыдан сюегендиле, юзюлюп тюшген 1450 ток ызланы артха къошхандыла, 880 изоляторну жангыртхандыла. Ремонт ишлени тынгылы бардырырча 10 кВ кючлю ызны сетьден айырлыкъдыла, 0,38 кВ ызда да мадар этерикдиле. Кёп эллеге жангыдан ток барып башлагъанды, алай бу кече авария болгъаныны хатасындан ол Экинчи Чегемде ёчюлгенди. Энергетикле терк окъуна мадар этип, аны жангыдан жиберип башлагъандыла. Алай бла иш барады, бригадала битеу керек затла бла жалчытыныпдыла, деп ышандыргъандыла компанияда.

 

Улбашланы Мурат хазырлагъанды.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

29.02.2024 - 09:03

«НЕ ИШИМДЕ ДА ЖАШАГЪАН ЖЕРИБИЗНИ, МИЛЛЕТ ЭНЧИЛИКЛЕРИБИЗНИ УНУТМАЙМА»

Элбрус районда фахмулу сабийле кёпдюле. Аллахдан келген белгини заманында эслеп, аны айнытыр ючюн а кючлерин аямай кюрешген аталагъа бла аналагъа ыспас этерчады.

29.02.2024 - 09:03

ЮЙЮР КЪУРАРГЪА АЛАМАТ ЖЕРЛЕ

Къабарты-Малкъар Россейде сюймеклик жолоучулукъланы араларындан бири болгъанды, деп билдиреди Gazeta.ru. Ол бу эсеплеге МТС Travel сервисде къонакъ юйледе отоуланы алгъанланы санына кёре келгенди.

29.02.2024 - 09:03

ЭНДИ ЧЕМПИОНАТХА КЪАТЫШЫРЫКЪДЫЛА

Озгъан ыйыкъда Ставропольда  къатыш единоборстволадан СКФО-ну чемпионаты бла биринчилиги бардырылгъандыла. Анга Къабарты-Малкъардан бир къауум спорт клубну командалары да къатышхандыла.

28.02.2024 - 15:02

АНА ТИЛИНГДЕ ОЮМЛАЙ БИЛЕМИСЕ?

Ана тилни халкъла аралы кюнюне  жоралап Нальчикни 1-чи номерли гимназиясында эмда Кенже элни Маданият юйюнде «Оюмунгу ана тилингде айтып ангылат» деген ат бла биринчи шахар эришиу бардырылгъанды.

28.02.2024 - 09:03

Бешиклери – усталыгъыны шагъатлары

Жайны бир чууакъ кюнюнде Огъары Малкъардан Бабугентде Каркаланы юйлерине бир абадан тиширыу келди.