Республикада россейли эм битеудуния тёрелеге таяннган керти парламентаризм къуралгъанды деп шарт айтыргъа боллукъду

Тюнене Музыка театрда КъМР-ни Парламентини 25-жыллыгъына  аталгъан къууанчлы жыйылыу болгъанды. Анга республиканы оноучулары, РФ-ни Федерал Жыйылыууну Федерация Советинде,  Къырал Думада КъМР-ни келечилери, федерал толтуруучу власть органланы республикада бёлюмлерини къуллукъчулары, Парламентни тюрлю-тюрлю чакъырылыуларыны депутатлары, жамауат, дин организацияланы келечилери чакъырылгъандыла. 
Депутатланы юбилейлери бла алгъышларгъа келгенлени арасында КъМР-ни Башчысыны къуллугъун толтургъан Казбек Коков, Абхазияны, Томск, Тверь, Волгоград, Ленинград  областьланы, Адыгеяны, Калмыкияны, Дагъыстанны, Ингушетияны, Къарачай-Черкесни, Шимал Осетия-Аланияны, Ставрополь крайны делегациялары да болгъандыла.
 Жыйылыу башларны  аллында  депутатла эмда къонакъла сабий чыгъармачылыкъны «Кюн шахар» академиясыны иши бла  шагъырейленнгендиле. Ызы бла «Россей бла ёмюрлеге» мемориалгъа гюлле салыннганды. Музыка театрда уа Парламентни 25-жыллыгъына аталгъан кёрмюч да къуралгъанды. Анда тюрлю-тюрлю чакъырылыуланы депутатларыны, Парламентни Аппаратыны келечилерини суратлары  салыннгандыла. 
Къууанчлы жыйылыу РФ-ни Федерация Советини башчысы Валентина Матвиенкону бла Къырал Думаны спикерини орунбасары Сергей Неверовну видео амал бла жиберилген алгъышлаулары бла башланнганды.  Ала республикада шёндюгю жашауну излемлерине келишген законодательный база къуралгъаныны, ол регионда мамырлыкъны, келишиулюкню жалчытыугъа бурулгъанын  чертгендиле. 
Парламентни юбилейи бла Казбек Коков да алгъышлагъанды. Ол а жашауну битеу сфераларыны ишлерин къурау жаны бла уллу эм магъаналы иш тамамланнганын чертгенди. «Республикада россейли эм битеудуния тёрелеге таяннган керти парламентаризм къуралгъанды деп шарт айтыргъа боллукъду»,-дегенди.
Залда тюрлю-тюрлю чакъырылыуланы депутатлары олтургъанларын белгилеп, Казбек Коков ала кеслерини борчларын бет жарыкълы толтургъанларын, республикагъа, битеу халкъны сейирлерине кертиликни юлгюсюн кёргюзтгенлерин да чертгенди. «Парламентни биринчи чакъырылыуу республикагъа, битеу къыралгъа да къыйын кезиуде жамауат-политика тынчлыкъны, келишиулюкню сакълау, халкъны бирлигин  кючлеу жаны бла артыкъда уллу иш тамамлагъанды. Ала законланы чыгъарыу жаны бла сынауну къурагъанлары бла бирге политика ышаннгылыкъны, ушакъ бардырыуну, оюмланы бирге келишдириуню тёрелерин да салгъандыла. Аны хайырын а биз бюгюн да кёребиз»,-дегенди докладчы.
Казбек Валерьевич, Парламентге къырал эм жамауат институтла бла хайырлы байламлыкъла къурагъаны, жамауатны къайгъыртхан сорууланы сюзгени ючюн ыразылыгъын айтып, мындан ары да ишин алай бардырлыгъына ийнаннганын айырып айтханды. «Бизни муратларыбыз бирдиле – экономиканы терк  айнытыу эмда къыйматын кётюрюу, инсанларыбызны къолайлыкъларын ёсдюрюу, адамлагъа  кеслерине тийишли жер табарча амалла къурау. Ма алай бла  Къабарты-Малкъар Россейни субъектлерини арасында алчыланы санына чыгъаргъа керекди»,-дегенди ол.
 Къонакъланы алгъышлай, Казбек Валерьевич къыралны субъектлери бла шуёх байламлыкъла къуралгъанларын чертгенди. «Барыбыз да бирге болсакъ, не сынауладан да бет жарыкълы ёталлыкъбыз, туугъан Къабарты-Малкъарны келир заманы жарыкъ болур ючюн къолдан келгенни этеригибизге ишеклигим жокъду»,-дегенди.
Казбек Коков  саугъала бла келгенди: Парламентни алгъыннгы депутаты, 3-чю чакъырылыууну спикери Бечелланы Илияс «Къабарты-Малкъар Републиканы аллында къыйыны ючюн» орден бла саугъаланнганды.  Депутатла Арсен Барагунов бла Макытланы Талип КъМР-ни Сыйлы грамотасына тийишли болгъандыла. Парламентни Аппаратыны  право экспертиза жаны бла бёлюмюню башчысы Руслан Вороковха уа «КъМР-ни сыйлы юристи» деген ат берилгенди. 
 Ызы бла КъМР-ни Парламентини спикери Татьяна Егорова сёлешгенди. Ол докладында законла чыгъарыучу органны тарыхына энчи эс бургъанды, аны биринчи чакъырылыууна къыралны политика   мурдору алышыннган кезиуде ишлерге, республиканы битеу сфераларын да право актла бла жалчытыргъа, власть органланы структураларын къураргъа  тюшгенин белгилегенди. «Сизге тюрлениулеге келишип ишлерге, терк юйренирге керек эди. Бирде билим жетмеген эсе да, республиканы айнытыргъа, жамауатны ырахат жашауун  жалчытыргъа сюйгенигиз болушхандыла»,-дегенди спикер.

 

Биринчилени санында уа гербни, гимнни бла байракъны эмда  къырал тиллени юслеринден законла жарашдырылгъандыла. Алай бек магъаналы иш а КъМР-ни Конституциясы къабыл кёрюлгени болгъанды. Ол Къабарты-Малкъар Россей Федерацияны къауумунда жалынчакъсыз республика болгъанын тохташдыргъанды. 
Бюгюнлюкде уа парламентарийлени аллында баш магъаналы жумушладан бири – социал жумушланы тамамлауду.   «Алай бу борчну файдалы экономикасыз толтурур онг жокъду. Аны ючюн а бу сфераны тирилтиуге, гитче эм орталыкъ бизнесге болушуугъа, адамланы предприниматель иш бла кюреширге кёллендириуге энчи эс бурулады»,-дегенди ол.
Федерал законла чыгъарыучу органла бла бирге ишлеуню юсюнден айтханда уа, КъМР-ни Парламенти жюзден аслам законопроектни  хазырлап, федерал коллегаларына бергенди, аладан 16-сы федерал законнга бурулгъанды. Ол санда жетисин бешинчи чакъырылыуну депутатлары жарашдыргъандыла.  
Парламентле аралы байламлыкъланы чеклеринде  къыралны 16 субъектини законла чыгъарыучу органлары бла бирге ишлеуню юсюнден келишимлеге къол салыннганды. Ол а депутатлагъа сынауларына юйренирге онг береди. 
 Сёз Парламентде Жамауат советни, Жаш тёлю палатаны борчларыны юслеринден да баргъанды. Кюз артында республиканы политика жашауунда эки магъаналы иш боллугъун – Парламентни 6-чы чакъырылыууна депутатла сайланырыкъларын, ызы бла уа КъМР-ни Башчысы айырыллыгъын эсгертип: «Бу жумушла жамауатны бирикдириуге себеплик этериклерине ишеклигим жокъду»,-дегенди.
РФ-ни Федерация Советинде КъМР-ни келечиси Улбашланы Мухарбий, Къырал Думаны депутаты Адальби Шхагошев да айтхандыла алгъышлау сёзлерин. Биринчи айтылгъан а Федерация Советни саугъаларын да бергенди. Татьяна Егорова «Парламентаризмни айнытыуда къыйыны ючюн» сыйлы белги, спикерни орунбасары Жанатайланы Салим эм депутат Владимир Бердюжа «Федерация Советге – 25 жыл» майдал бла саугъаланнгандыла. Депутатла Михаил Афашагов, Кансаланы Елена, Татьяна Канунникова, Насталаны Алий-Солтан эм Мухамед Кудалиев Федерация Советни Сыйлы грамотасына тийишли кёрюлгендиле. 
 КъМР-ни Парламентин юбилей бла Шимал Осетия-Аланияны эм  Томск областьны законла чыгъарыучу органларыны спикерлери Алексей Мачнев эм Оксана Козловская да алгъышалгъандыла. 
Юбилей бла байламлы депутатлагъа ариу концерт программа да къуралгъанды. 

Суратланы Холаланы Марзият алгъанды. 

Тикаланы Фатима.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

30.07.2021 - 16:51

МИРЗЕУНЮ ТАПЛЫГЪЫНА КЁЗ-КЪУЛАКЪ БОЛА

Россельхозараны Къабарты-Малкъарда бёлюмюню лабораториясында битимчилик продукцияны качествосун тинтиу бла тынгылы кюрешедиле.

30.07.2021 - 09:58

ЖАЯУ ЖЮРЮУ – САУЛУКЪНУ МУРДОРУ

Къабарты–Малкъарда «Миллетни саулугъуну лигасыны» бёлюмю «Саулукъгъа минг атлам» деген проектни бир талай жыл бардырады.

29.07.2021 - 10:15

Акъылбалыкъ болмагъанланы эркинликлерин къоруулаугъа – энчи эс

Къабарты-Малкъар Республиканы Башчысы Казбек Коков акъылбалыкъ болмагъанланы эркинликлерин бузуу ишлени болдурмазча соруула жаны бла ишчи кенгеш бардыргъанды.

29.07.2021 - 10:15

Казбек Коковну эфирде жамауат бла тюзюнлей байламлыгъыны болжалы кёчюрюледи

КъМР-ни Башчысы Казбек Коков кесини инстаграм-аккаунтунда  «Тюзюнлей линиясыны» болжалы 29 июльдан 3 августха кёчюрюлгенини юсюнден билдиргенди.

29.07.2021 - 10:14

Россейде – майдалланы 20 комплекти

Токиода Олимпиаданы ючюнчю кюню россейли къараучулагъа эсде къалырча болгъанды - спортчуларыбыз бир сагъатны ичинде юч алтын майдал къытхандыла.