САБИЙЛЕ КЁЗ КЪАРАМЛАРЫН СУРАТЛАГЪАНДЫЛА

Россейни Сюд приставларыны КъМР-да управлениясыны келечилерини сабийлери  Гитчелеге право жаны бла болушлукъ этиуню битеуроссей кюнюне аталгъан сурат конкурсда хорлагъандыла.

РФ-ни Юстиция министерствосуну КъМР-да управлениясында «Мен кесими эркинликлерими суратлайма» деген конкурсда хорлагъанланы саугъалагъандыла. Мында сюд приставланы сабийлери айырмалы болгъандыла. Акъылбалыкъ болмагъанла кеслерини сагъышларын суратда кёргюзтгендиле. Ала къагъытда закон бла берилген праволарын ачыкълай, жашаугъа, медицина болушлукъгъа, заманларын зауукълу ётдюрюуге, ата-аналарыны къыйынларына кёз къарамларын туура этгендиле.  

Комиссияны келечилери, сабийлени битеу ишлерин багъалап, юч жыл сан къауумда эм игилерин айыргъандыла. Алай бла башланнган классланы окъуучуларыны араларында биринчи жерни Башийланы Мадина алгъанды.  Ючюнчю уа Башийланы Мухаммат болгъанды.  8-10-чу класслада окъугъанладан Дана Бичоева хорлагъанды.

Андан сора да, конкурсха тири къатышханлары ючюн Россейни Юстиция министерствосуну КъМР-да управлениясыны ыразылыкъ къагъытларына Диана Гучапшева, Алина Мамбетова эм Оракъланы Амелия тийишли болгъандыла.

Холамханланы Алима.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

25.06.2024 - 09:06

«ЖЮРЕК ЖЫЛЫУУБУЗНУ ТАС ЭТМЕЗГЕ КЮРЕШЕ ЖАШАЙЫКЪ»

Абадан адамла бла тюбешип, аланы жашлыкъларыны заманындан, жашаугъа кёз къарамларыны юсюнден да ушакъ этсек, кесибиз ол заманлагъа тюшюп, жашауну кёрюп къайтханча болабыз.

25.06.2024 - 09:04

ИССИДЕ КЪАРЫУСУЗ БОЛМАЗЧА

Жайны исси кюнлерине адамла бирча иги чыдаялмайдыла. Алай аны ауурулулугъун бираз женгиллендирирча амалла уа бардыла.

25.06.2024 - 09:03

ХОРЛАМ ЮЧЮН ЮЛЮШЛЕРИН КЪОШХАНДЫЛА

Нальчикде каратени араши тюрлюсюнден регионла аралы эришиу къуралгъанды, ол битеулю жорукъла бла бардырылгъанды.

25.06.2024 - 09:03

ХАУАНЫ КИРЛЕНДИРГЕНЛЕНИ – ЖУУАПХА

Къырал Думаны жыйылыуунда «Хауаны кирлендириуню эсеплерин чыгъаргъанда жорукъланы бузгъанланы эм хауаны кирлендирген веществоланы атмосферагъа атыуда чеклени сакъламагъанланы жууапха тартыуну юсюнд

24.06.2024 - 17:45

КОМАНДАЛАНЫ АРАЛАРЫНДА – ЮЧЮНЧЮ ЖЕРДЕ

Кисловодскда каратени бир тюрлюсюню къорууланыу амалланы хайырланыу бла толу контакт бёлюмюнде Кисловодскда «5642» клуб ачыкъ эришиу къурагъанды, сермешле «Kub_team» араны кубогу ючюн бардырылгъанд