ЖАНДАУУРЛУКЪ ИШЛЕРИ ЮЧЮН ЫСПАС СЁЗЛЕ АЙТЫЛГЪАНДЫЛА

«Единая Россия» туугъан кюнюнде волонтёрлагъа эмда жандауурлукъ жумушла бла кюрешгенлеге  партияны чомартлыкъ ишлерине къатышханлары ючюн ыразылыкъларын билдиргенди. Бюгюнлюкде уа партиягъа къыралда 10 мингден аслам адам болушадыла.

 «Единая Россия» биринчи декабрьде къуралгъанды. Туугъан кюнюнде  партия   Донбассны эм башха жангы регионланы инсанларына болушлукъгъа бурулгъан жумушлагъа къатышхан волонтёрланы белгилегенди. Регионлада партияны бёлюмлерини оноучулары ала бла тюбешгендиле. Ара толтуруу комитетде уа аллай жыйылыуну партияны башчысы Дмитрий Медведев эмда генсоветни секретары Андрей Турчак  бардыргъандыла.

 Дмитрий Медведев партияны волонтёрлары коронавирус жайылгъан кезиуде тири болгъанларын белгилегенди. Энчи операцияны кезиуюнде уа ала тамамлагъан жумушланы тизмеси кенгергенди.

 - Бюгюнлюкде адамланы уллу къауумуна болушлукъ керекди: аскерчилеге, аланы юйюрлерине, фронтну тийресинде жашагъанлагъа, къыралыбызны жангы регионларына да. Партия алагъа себепликни биринчи кюнден башлагъанды. Къайгъырыулугъугъуз, ахшы ишлени тамамларгъа сюйгенигиз ючюн жюрегимден ыразылыкъны айтама. Мындан ары да бу ишни бардырып, Ата журтубузгъа къуллукъ этиу жаны бла сыйлы ишни толтурлугъугъузгъа ишексизме, - дегенди партияны башчысы.

  Андрей Турчак а «Единая Россия» волонтёрла, жамауат организацияланы келечилери эм бизнес бла бирге энчи операцияны биринчи кюнюнден аскерчилеге, Луганск эм Донецк республикаланы халкъ полициячыларына болушлукъ этгенин айтханды. «Биз бу ишни таза жюрекден бардырабыз», - дегенди ол.

 Тюбешиуге къатышхан волонтёрла жандауурлукъ ишни бардыргъанларыны юслеринден айтхандыла. Ала уа аскерчилеге керек болгъан затланы сатып аладыла, Донецк Республикагъа барып, жеринде тийишли жумушла толтурадыла. Сёзге, Москвадан Татьяна Ходыч жандауурлукъ жюкню фронтха бир ненча кере ашыргъанды. Ол аскерчилерибизге концертле къурагъанын айтырчады. Аны тамата жашы да энчи операциягъа къатышады.

- Концертледен биринде аскерчи мени тепсерге чакъыргъанды. Ол ауур жараладан бакъдырады кесине госпитальда. Жаш адамгъа турургъа болушуп, бир кесек тепсегенбиз. Экинчи келириме уа биз андан да ариу тепсербиз деп келишгенбиз.  Мен эки жашны анасыма. Алай Аллах манга энтта эки жашны бергенди – эгизле Сергейни бла Денисни. Ала бла Донецкде жандауурлукъ жюк келтиргенимде танышханма. Аланы крёстный аналары боллукъма.  Дин тёрелени Донецкни килисасында бардырыргъа келишгенбиз. Бюгюн аскерчи борчларын толтургъан жашларыбыз, аталарыбыз, къарындашларыбыз къысха замандан юйлерине сау-саламат келирлерин тежейме, - дегенди   Татьяна Ходыч.

 Ростовдан энчи предпринимательле Лидия Никитченко бла Яна Савельева уа социальный сетьледе «Мобилизациягъа тюшгенлеге болушабыз» деген къауум къурагъандыла. Биринчи кюн окъуна 300 минг сомну жыйгъандыла. Бу ахчагъа ала Новочеркасскда юйрениулеге къатышханлагъа керекли затла сатып алгъандыла.

 - Бюгюнлюкде уа 1,5 миллион сом жыйылгъанды. Бу ахчагъа 110 аскерчиге кийимле алгъанбыз. Алай ахча бла бирге уа ариу сёз да магъаналыды. Къауумгъа кирген тиширыула бёрекле биширгендиле. Аскерчилерибиз быллай саугъагъа бек ыразы болгъандыла. Адамла къолдан келгенича болушургъа сюедиле: аммала жюн чындайла эшедиле, сабийле уа суратла ишлейдиле. Партия, депутатла, инсанла да бирикгендиле бу ишде, - дегендиле ала. 

 Тюбешиуню эсеплерин чыгъара, Дмитрий Медведев быллай юлгюле кёп болгъанларын белгилегенди.

  «Единая Россияны» КъМР-де регион бёлюмю энчи операция башланнган биринчи кюнден аскерчилерибизге болушады. Бюгюнлюкде ары 15 минг тонна жандауурлукъ жюк ашырылгъанды, ол санда 700 тоннадан аслам медицина керекле. 

 Инсанладан бла организацияладан 500 минг сом жыйылгъанды. Бу ахча аш-суу, сакъатлагъа реабилитация керекле, башха затла сатып алыргъа къоратылгъанды.

- Партияны регион бёлюмюню атындан Донбассха эм башха регионлагъа, аскерге мобилизация бла чакъырылгъанлагъа, энчи операциягъа кеслерини ыразылыкълары бла баргъанлагъа болушлукъну  жыйыугъа тири къатышханлагъа ыразылыгъымы айтыргъа сюеме.  Бу сыйлы ишни жамауат организацияланы келечилери, бизнесменле, волонтёрла, республиканы инсанлары  бардырадыла, - дегенди КъМР-ни Парламентини депутаты, партияны КъМР-де регион бёлюмюню толтуруу комитетини башчысы Дмитрий Парафилов.

Тикаланы Фатима хазырлагъанды.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

05.06.2023 - 12:25

ЫСПАС СЁЗЛЕ, САУГЪАЛА, ОЮМЛА ДА

«Ана тилим – жаным-тиним, мени дуниям» деген ат бла республика даражалы эришиу  мектеплени окъуучуларыны бла устазларыны араларында талай жылдан бери бардырылады.

05.06.2023 - 09:33

ТИН БАЙЛЫГЪЫБЫЗНЫ ГЮРБЕЖИСИ

Къабарты-Малкъарда китап чыгъарыугъа жол тынч болмагъанды. Къара таныгъан белгили адамларыбыз ал китапларын Дагъыстанда Темирхан-Шурада М.Мавраевни китап басмасында басмалагъандыла.

05.06.2023 - 09:32

ТЮТЮН ИЧГЕНЛЕ КЁП АУРУЙДУЛА

Кёп болмай Къабарты-Малкъар къырал университетде Тютюн ичиуге къажау турууну  битеудуния кюнюне жоралап медицина факультетини келечилери   школчулагъа тематикалы  акция бардыргъандыла.

05.06.2023 - 09:31

ХУНЕРЛИКЛЕРИН АЧЫКЪЛАГЪАНДЫЛА

Кёп болмай Пятигорск шахарда  Халкъ мюлкню эм  къырал къуллукъну россейли академиясыны (РАНХиГС) Шимал Кавказда бёлюмюнде «Диалог культур» деген фестиваль болгъанды.

05.06.2023 - 09:31

ИНФАРКТ – ЁЛЮМ ТЮЙЮЛДЮ

Кёребиз: инфарктдан сора кёпле ишлерине къайталмайдыла. Юйде да хазна зат эталмайдыла.