ГАЗЕТЛЕГЕ БЛА ЖУРНАЛЛАГЪА УЧУЗ БАГЪАСЫ БЛА ЖАЗЫЛЫРГЪА ОНГ БАРДЫ

Бешинчи декабрьден тебиреп онбешинчи декабрьге дери Россейни почта бёлюмлерини барысында да федерал газетлеге бла журналлагъа 30 процентге дери учуз жазылыргъа онг барды. Басма юйле бла бирге сагъынылгъан компания 2400 газетге бла журналгъа жазылыуну багъасын тюшюреди. Аны юсюнден Россейни почтасыны Къабарты-Малкъарда бёлюмюню пресс-службасы билдиреди.

Бу амал бла хайырланыр ючюн почтаны бёлюмлерине барыргъа керекди, сора аны сайтын ачып, Россейни почтасыны мобильный преложениясы бла хайырланыргъа боллукъду. Дагъыда почтачыла жазылыу ишни касса-терминалланы хайыры бла бардыра эселе, алайда ол ишни тамамларгъа боллукъду.

 

Бизни корр.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

24.03.2023 - 09:03

«Инсанланы ийнаныуларын учуз этерге, терслерге жарамайды»

Иймам Абу Ханифа атлы Шимал-Кавказ къырал ислам университетде «КъМР-де экстремизмни бла терроризмни профилактикасы» къырал программаны чеклеринде студентле бла кезиулю «тёгерек стол» къуралгъанды.

24.03.2023 - 09:03

Ангылатыу мадарла бузукълукъланы азайтыргъа онг бергендиле

Россейни Монополиялагъа къажау федерал службасыны КъМР-де Управлениясыны башчысы Анна Кумахова ведомствону былтыр ишини эсеплери бла шагъырей этгенди журналистлени.

23.03.2023 - 09:03

Жамауат бла ачыкъ сёлешгенди, магъаналы сорууланы да сюзгенди

Къабарты-Малкъар Республиканы Башчысы Казбек Коков Зольск муниципал районну таматалары эм жамауаты бла тюбешгенди.

23.03.2023 - 09:02

«Шёндюгю болумлагъа да къарамай, Бахсан шахар тутхучлу айныйды»

КъМР-ни Башчысы Казбек Коков  Бахсан шахар округну башчылары эмда жамауаты бла ишчи тюбешиу 

23.03.2023 - 08:57

СЁЗ ЭНЧИ АСКЕР ОПЕРАЦИЯГЪА КЪАТЫШХАНЛАГЪА БОЛУШЛУКЪНУ КЪУРАУНУ ЮСЮНДЕН БАРГЪАНДЫ

КъМР-ни Башчысы Казбек Коков Россей Федерацияны Президентини Шимал-Кавказ федерал округда толу эркинликли келечиси Юрий Чайканы башчылыгъы бла видеоконференция халда бардырылгъан кенгешге къатышхан