ЖЁТЕЛИНГДЕН КЕСИНГИ САУ ЭТ

Кюз артында мени жётел бек къысады. Андан кёп тюрлю дарманла бардыла, алай ала  жарамайдыла. Манга къалай болушургъа боллукъду?

                                                                    Къараланы М., Нальчик ш.

-Не тюрлю багъыу да аурууну тюз тохташдырыудан башланады,- деп жууаплайды терапевт врач Сарыланы Аминат. -  Жётели къыйнагъаннга уа ол бютюнда керекди. Жётелигиз къаллай болгъанына эс буругъуз. Тамагъыгъыз кичий эсе, тохтаусуз жётел къыйнай эсе, жукъларгъа къоймай эсе, ол къургъакъ жётелди. Андан жётелни тохтатыргъа жарагъан дарманла бла къутулургъа боллукъду.

Жётелни мылы тюрлюсю къыйнай эсе уа, бу затны билсегиз игиди: богъурдакъны, солуу тамырланы, ёпкелени къалын мылы затладан тазаларгъа керекди. Ала терк кетмей эселе, муколитик дарманланы ичигиз.

Жётелден багъыуда кодеини болгъан дарманланы кёп хайырланадыла. Ол тюз тюйюлдю, аллай дарманны башха амалла болушмасала ичерге керекди. Ол заманда жаланда кодеинни неда анга бек къаршы болгъан декстрометорфанны кеслерин ичсегиз хайырлыды.

Дарманладан сора да, юйню ичинде болумну магъанасы да уллуду – отуну ичинде хауа жипкил болургъа тийишлиди.  Аны ючюн а отоуда суу  бла тазны тутаргъа неда мылы жанжаулукъну тагъып турургъа керекди.  Суусапны да не къадар кёп ичерге керекди – кюннге 6-8 стакан.

Къайсы дарманла игирекдиле?

Жётел къургъакъ эсе, кеси да бек къыйнай эсе, была жарайдыла:

-кодеинни мурдорунда жарашдырылгъан дарманла – коделак, терпинкод Н, тедеин,теркодин;

 Декстрометорфандан жарашдырылгъанла (робитуссин) эм аны бла комбинациялы дарманла (гликодин,турсин плюс, алекс плюс;

-бутамират дарманла (синекод, панатус, омнитус).

-тамакъны кичигенин а была шошайтадыла:

-преноксдиазин (либексин);

-кёп тюрлю жыйымдыкъла, сиропла, чайла, эмерча дарманла, лакрицандан, солодкадан, акъ акациядан, агъач баллиден жарашдырылгъан дарман суула къошулгъан пастилкала (пектуссин, глицерам, ликорин эм башхала);

-каметон эмда ингалипт спрейле.

Мылы затла къыйын кете эселе, анга была жарайдыла:

-бромгексин, солвин, аскорил);

-амброксол къошулгъан дарманла – амбробене, лазолван, амброгексал, халиксол, коделак, бронхо, амбросал, флавамед;

-карбоцистеин къошулгъан дарманла – флуифорт, флюдитек, либексин, муко, бронхобос;

-ацетилцистеин къошулгъан дарманла – АЦЦ, Н-АЦ-ратиофарм, флуимуцил, ацестин.

 Ханс дарманла:

 -алтейден, анисден, девятисилден, мать-и-мачехадан, ит тил чапыракъдан, росянкадан, фиалкадан жарашдырылгъанла – бронхикум, бронхосан, 1-3-чю номерли жыйымдыкъла, Доктор Мом, ликорин, мукалтин, пектуссин, Пертуссин, термопсис эм башхала.             

Юсюпланы Галина хазырлагъанды.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

07.12.2023 - 08:10

ЖАНГЫ ШКОЛ ГАЗ БЛА ЖАЛЧЫТЫЛЫНАДЫ

«Газпром газораспределение Нальчик» компанияны ишчилени «Восточный» микрорайонда ишленнген жангы школну котельнясына газ тартып бошагъандыла.

07.12.2023 - 07:56

БИТЕУ СОРУУЛАГЪА ТИЙИШЛИ ЭС БУРУЛЛУКЪДУ

КъМР-ни Башчысы Казбек Коков Россей Федерацияны Президентини Шимал-Кавказ федерал округда толу эркинликли келечиси Юрий Чайканы ВКС халда гражданланы энчи приёмун бардырыууна къатышханды.

07.12.2023 - 07:56

ОТ ТЮШЮУДЕН САКЪЛАНЫР ЮЧЮН – БИЛДИРИУ СИСТЕМА

От тюшгени бла байламлы къыйын болумланы, алада ачыгъан адамланы санын азайтыр мурат бла МЧС-ни регионда надзор эм профилактика иш жаны бла инспекторлары муниципалитетни келечилери бла Бахсан район

07.12.2023 - 07:54

ЖАНЫЧА СЮЙГЕН АТА ЖУРТУНУ АЗАТЛЫГЪЫ АНЫ БАШ МУРАТЫ ЭДИ

Алгъыннгы номерибизде биз Чеченланы Шамилни, Уллу Ата журт урушну ветераныны, кеси заманында Зокаланы Келлетни юсюнден жазгъан материалын хазырлап басмалагъан эдик.

06.12.2023 - 10:00

КЪМР-НИ БАШЧЫСЫ КАЗБЕК КОКОВ СОРУУЛАГЪА ЖУУАПЛА БЕРЛИКДИ

Къабарты-Малкъар Республиканы Башчысы Казбек Коков 7 декабрьде, орта кюнде, «тюзюнлей ызны» бардырлыкъды.

Аны кезиуюнде ол журналистлени бла республикада жашагъанланы сорууларына