ЖОРУКЪЛАНЫ ИГИ БИЛГЕН ЭНЕРГЕТИКЛЕНИ БЕЛГИЛЕГЕНДИЛЕ

«Россети Шимал Кавказ» компанияны Къабарты-Малкъарда бёлюмюнде от тюшюу жаны бла къоркъуусузлукъну юсюнден конкурсда хорлагъанланы белгилегендиле. «Каббалкэнергода» айтханларыча, электрокюч установкаланы, мекямланы эмда объектлени хайырланыуда быллай къоркъуусузлукъну жалчытыу эм уллу магъананы тутады. Аллай жерледе от тюшсе, сетевой мюлкге ол уллу заран салады, ток бла жалчытыу да бузулады. Бу конкурсну магъанасы уа профилактика ишни кючлендириу эмда энергетиклени аллай жорукълагъа бютюнда тынгылы юйретиу бла байламлы эди.

Эришиулеге къатышханланы билимлерине эксперт комиссия отуз кёрюмдюге кёре багъа бергенди. Ол санда терк къабыныргъа боллукъ материалланы не халда тутханларына, подстанциялада жумушлагъа къалай къарагъанларына, отну ёчюлтюучю аберилени хайырлана билгенлерине кёре да. Къоркъуусузлукъну жорукъларына уа бютюнда уллу эс бурулгъанды.

Алай бла конкурсну эсеплерине кёре, Терк районда подстанциялада уруннган коллектив биринчи жерге тийишли болгъанды. Экинчини Май районда электросеть алгъанды, ючюнчюню уа Прохладна районда бёлюмге бергендиле.

От тюшюу жаны бла къоркъуусузлукъну жорукъларына юйретиуге «Каббалкэнергода» не заманда да уллу магъана бериледи, дейдиле компанияда. Электрокюч объектлени къоруулауда автоматизациялы системала хайырланыладыла. Подстанциялада жангыртыу ишле бардырылсала уа, алагъа да кёз жетдирмей къоймайдыла.

 

Улбашланы Мурат.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

24.03.2023 - 09:03

«Инсанланы ийнаныуларын учуз этерге, терслерге жарамайды»

Иймам Абу Ханифа атлы Шимал-Кавказ къырал ислам университетде «КъМР-де экстремизмни бла терроризмни профилактикасы» къырал программаны чеклеринде студентле бла кезиулю «тёгерек стол» къуралгъанды.

24.03.2023 - 09:03

Ангылатыу мадарла бузукълукъланы азайтыргъа онг бергендиле

Россейни Монополиялагъа къажау федерал службасыны КъМР-де Управлениясыны башчысы Анна Кумахова ведомствону былтыр ишини эсеплери бла шагъырей этгенди журналистлени.

23.03.2023 - 09:03

Жамауат бла ачыкъ сёлешгенди, магъаналы сорууланы да сюзгенди

Къабарты-Малкъар Республиканы Башчысы Казбек Коков Зольск муниципал районну таматалары эм жамауаты бла тюбешгенди.

23.03.2023 - 09:02

«Шёндюгю болумлагъа да къарамай, Бахсан шахар тутхучлу айныйды»

КъМР-ни Башчысы Казбек Коков  Бахсан шахар округну башчылары эмда жамауаты бла ишчи тюбешиу 

23.03.2023 - 08:57

СЁЗ ЭНЧИ АСКЕР ОПЕРАЦИЯГЪА КЪАТЫШХАНЛАГЪА БОЛУШЛУКЪНУ КЪУРАУНУ ЮСЮНДЕН БАРГЪАНДЫ

КъМР-ни Башчысы Казбек Коков Россей Федерацияны Президентини Шимал-Кавказ федерал округда толу эркинликли келечиси Юрий Чайканы башчылыгъы бла видеоконференция халда бардырылгъан кенгешге къатышхан