КЪУТХАРЫУЧУЛА ХАЗЫРЛЫКЪЛАРЫН КЁРГЮЗТГЕНДИЛЕ

Нальчикни аэродромунда къутхарыучула юйрениуле бардыргъандыла. Анда авиатранспорт бла байламлы къыйын болумну кезиуюнде битеу тийишли службала къалай ишлегенлерин сынагъандыла.

Алай бла жумуш ЯК-40 самолётну авария халда къонууу бла байламлы болгъанды. РФ-ни МЧС-ини КъМР-де Баш управлениясыны пресс-службасындан билдиргенлерине кёре, от ёчюлтюучю-къутхарыу бёлюмле болумну юсюнде борчларын тынгылы толтургъандыла.

Юйрениулени кезиуюнде, къоркъуусузлукъну жалчытыу мурат бла, ол тийреге полициячыла адамланы жибермегендиле. Ызы бла от ёчюлтюучюле отну ёчюлтгендиле эм энчи техниканы хайырлана, самолётну аварияны кезиуюнде хайырланылгъан эшиклерин  бузуп, андан адамланы чыгъаргъандыла. Аэродромну медицина службасыны келечилери уа алагъа терк болушлукъ тапдыргъандыла.

Бу ишге контроль этген таматала белгилегеннге кёре, битеу службала борчларын кереклисича, бийик даражада толтуруп, хазырлыкъларын ачыкълагъандыла.

Саулай да юйрениулеге 65 адам бла 14 техника къатышханды.

 

Къасымланы Аминат.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

24.03.2023 - 09:03

«Инсанланы ийнаныуларын учуз этерге, терслерге жарамайды»

Иймам Абу Ханифа атлы Шимал-Кавказ къырал ислам университетде «КъМР-де экстремизмни бла терроризмни профилактикасы» къырал программаны чеклеринде студентле бла кезиулю «тёгерек стол» къуралгъанды.

24.03.2023 - 09:03

Ангылатыу мадарла бузукълукъланы азайтыргъа онг бергендиле

Россейни Монополиялагъа къажау федерал службасыны КъМР-де Управлениясыны башчысы Анна Кумахова ведомствону былтыр ишини эсеплери бла шагъырей этгенди журналистлени.

23.03.2023 - 09:03

Жамауат бла ачыкъ сёлешгенди, магъаналы сорууланы да сюзгенди

Къабарты-Малкъар Республиканы Башчысы Казбек Коков Зольск муниципал районну таматалары эм жамауаты бла тюбешгенди.

23.03.2023 - 09:02

«Шёндюгю болумлагъа да къарамай, Бахсан шахар тутхучлу айныйды»

КъМР-ни Башчысы Казбек Коков  Бахсан шахар округну башчылары эмда жамауаты бла ишчи тюбешиу 

23.03.2023 - 08:57

СЁЗ ЭНЧИ АСКЕР ОПЕРАЦИЯГЪА КЪАТЫШХАНЛАГЪА БОЛУШЛУКЪНУ КЪУРАУНУ ЮСЮНДЕН БАРГЪАНДЫ

КъМР-ни Башчысы Казбек Коков Россей Федерацияны Президентини Шимал-Кавказ федерал округда толу эркинликли келечиси Юрий Чайканы башчылыгъы бла видеоконференция халда бардырылгъан кенгешге къатышхан