КЪАЧЫП КЕЛГЕНЛЕГЕ БОЛУШЛУКЪ ТАПДЫРГЪАНДЫЛА

Битеуроссей халкъ фронтну Къабарты-Малкъарда бёлюмюню келечилери, республикадан предпринимательлени себепликлери бла Украинадан къачып келген кёп сабийли юйюрлеге болушлукъ этгендиле.

ОНФ-де айтханларына кёре, бизнесменле, алагъа сёлешип, къачхынчылагъа эмда Россейге къошулгъан тийреледе жашагъанлагъа билеклик этерге сюйгенлерин билдиргендиле. Жамауатны келечилери уа ала бла бирге эм биринчиден, былайда, къатыбызда, болгъанлагъа болушургъа оноулашхандыла. Ала уа, Украинадан къачып келген кёп сабийли юйюрледиле.

Бири Одессаны къатындан келгенди, аны  тёрт сабий барды. ОНФ алагъа алгъандан окъуна кёз-къулакъ болады. Активистле, юйюр таматалагъа сёлешип, тюрлю-тюрлю жумушларын жалчытыргъа болушадыла, аш-суу, башха керекле да келтиредиле. Экинчи юйюр а Нальчикге жарым жыл мындан алгъа кёчюп келгенди. Жамауатны келечилери аны адамлары бла кёп болмай танышхандыла. Бу юйюрню заявкасын «ОНФ. Помощь» деген приложенияда кёрюп, ишге алгъандыла. Беш сабийни жалан кеси ёсдюрген тиширыу юс эмда аякъ кийимле сатып алыргъа болушлукъ тилеген эди.

Активистле, сабийлени жыл санларын соруп, къаллай кийим керек болгъанын да жик-жиги бла билип, хар бирине школ форма, физкультура кийимле, къыш курткала, бёркле, жылы чындайла, аякъ кийимле да алып бергендиле.

«Биз къыйын жашау болумгъа тюшгенлеге, юйлерин къоюп кетип, жангы жерде орналыргъа кюрешгенлеге болушургъа сюе эдик. Аланы бар излемлерин соргъанбыз, тийишли комплектле жыйгъанбыз. Мындан арысында да онгубузгъа кёре билеклик этип турургъа сюебиз алагъа. Жандауурлукъ халда экинчи кере жыйыллыкъ аберилени уа Ростовха жиберлик болурбуз, баям. Анда быллай затланы жыйыучу регион пункт барады», - дегенди ОНФ-ни Къабарты-Малкъарда бёлюмюню келечиси Кристина Кагальницкая.

 

Улбашланы Мурат.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

26.05.2024 - 09:03

«ЭРИШИУГЕ КЪАТЫШХАНЫМ ИШИМЕ БАШХА КЁЗДЕН КЪАРАТХАНДЫ»

Кичибалыкъны битеулю билим берген мектебини башланнган классларында окъутхан  Бапыналаны Лейля алгъаракълада «Эм ахшы жаш устаз-2024» Битеуроссей усталыкъ эришиуге къатышып, анда эки кере да жетиши

25.05.2024 - 10:01

БИРЛЕ ТЁЛЕЙДИЛЕ, БАШХАЛА УА БОРЧ ЭТЕДИЛЕ

Республикада хайырланылгъан электрокючню багъасын тёлеу жаны бла болумну юсюнден «Каббалкэнерго» предприятияда сёлешгендиле.

25.05.2024 - 09:03

ЫЗЫНДАН КЪАРАР АДАМЫ БОЛСА…

Къадар бармыды? Огъесе хар зат да кесибизни къолубуздамыды?

24.05.2024 - 12:25

УЛЛУ ОНГЛА, УМУТЛАНДЫРГЪАН АТЛАМЛА

Къабарты-Малкъарда промышленностьну бар тюрлюлеринден 57,1 процентин аш-азыкъ эмда жарашдырыучу производствола аладыла.

24.05.2024 - 09:03

САБИЙЛЕГЕ МАГЪАНАЛЫ ДЕРС

 «Газпром газораспределение Нальчик» компания кёк отлукъну къоркъуусуз хайырланыуну жорукъларына бегирекда сабийлени юйретиуге не заманда да уллу эс бурады.