САУСУЗНУ АШЫРЫУНУ МЫЧЫМАЙ КЪУРАГЪАНДЫЛА

Къырал автоинспекторла терк медицина болушлукъ керек болгъан инсанны саулукъ сакълау учреждениягъа ашыргъандыла. 
– Адамлагъа былай сакъ болгъанларыны, къайгъырыулукъларыны хайырындан жамауатны жанындан право низамны сакълаучулагъа, власть органлагъа саулай да ышаныулукъ ёседи, – дегенди инспекторлагъа ыразылыгъын билдире,  болушлукъ  этилген тиширыу. 
Аны айтханына кёре, ол 1-чи къауумну сакъатыды. Быйыл 13 августда аны реанимобильде Кърым Республикадан Нальчикни саулукъ сакълау учрежденияларындан бирине келтире болгъандыла.  Жол-патруль службаны машинасын кёрюп, ол полициячыладан болушлукъ тилегенди. 
Инспекторла полицияны лейтенантлары Заурбек Шереужев бла Алим Шогенов, мычымай, реанимобильни ашырыуну къурагъандыла. Нальчикге жетгенлей а, саусузну полицияны лейтенантлары Къойбайланы Алийге бла Азамат Биязировха ышаннгандыла. Ала терк медицина болушлукъ машинаны жерине дери чырмаусуз барыуун жалчытхандыла. 
«Быллай адепли, сакъ жашланы юйретгенигиз ючюн сау болугъуз. Къыйын жашау болумгъа тюшгенлеге этилген къайгъырыулукъ право низамны сакълаучулагъа жамауатны жанындан ышаныулукъну кючлейди», – деп жазгъанды тиширыу КъМР-де ич ишле министр Василий Павловну атына ыразылыкъда. 
Ол полициячыла ишчи ышанлары бла бирге миллет тёрелеге къаты болгъанлары ючюн а бютюнда ыразылыгъын билдиргенди.   

 

Тикаланы Фатима хазырлагъанды.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

03.10.2022 - 09:35

ЧЫГЪАРМАЧЫЛЫКЪНЫ ОТУН ЫШЫРА

Прохладный  шахарда «Махонька эм аны шуёхлары» деген жандауурлукъ фонд ишин бардырады. Ол фахмулу сабийлеге болушлукъ этерге деп къуралгъанды. Аны таматасы Чолакова Сусанады.

03.10.2022 - 09:35

КЪУТХАРЫУЧУЛАГЪА ЖАНГЫ GPS-ТРЕКЕРЛЕ

Гара-Баши станцияда эм бийик сотовый связь вышка къатында МТС компанияны келечилери МЧС-ни Элбрус бийик-тау излеу-къутхарыу отрядына элли GPS-трекер саугъалагъандыла.

03.10.2022 - 09:35

СЁЛЕШИУНЮ ТЕМАСЫ - КЪЫШ СУУУКЪЛАГЪА ХАЗЫРЛАНЫУ

КъМР-ни Къурулуш эмда жашау журт-коммунал мюлк министерствосунда бардырылгъан кенгешде республикада кёп фатарлы юйлени эмда инфраструктураны кюз эмда къыш кезиуледе жылыу бла жалчытыуну юсюнден сёл

02.10.2022 - 10:30

НАРТ ЭПОСНУ БАЙРАМЫ

Россейни халкъларыны маданият хазналарыны  жылыны чегинде Къалмукъ Республикада «Джангарны туудукъларыны жеринде дунияны нарт таурухлары» деген  халкъла аралы фестиваль къуралгъанды.

01.10.2022 - 10:30

БАНКЛА БЛА КЕЛИШИМЛЕ ТАУУСУЛГЪАНДЫЛА

Юйюрле аналыкъ капиталны турмуш болумланы игилендириуге тынч эм чурумсуз хайырланылырча, Пенсия фонд 108 банк бла, ол санда Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк да бардыла, информация байламлыкъ жюрютюуню юс