САУСУЗНУ АШЫРЫУНУ МЫЧЫМАЙ КЪУРАГЪАНДЫЛА

Къырал автоинспекторла терк медицина болушлукъ керек болгъан инсанны саулукъ сакълау учреждениягъа ашыргъандыла. 
– Адамлагъа былай сакъ болгъанларыны, къайгъырыулукъларыны хайырындан жамауатны жанындан право низамны сакълаучулагъа, власть органлагъа саулай да ышаныулукъ ёседи, – дегенди инспекторлагъа ыразылыгъын билдире,  болушлукъ  этилген тиширыу. 
Аны айтханына кёре, ол 1-чи къауумну сакъатыды. Быйыл 13 августда аны реанимобильде Кърым Республикадан Нальчикни саулукъ сакълау учрежденияларындан бирине келтире болгъандыла.  Жол-патруль службаны машинасын кёрюп, ол полициячыладан болушлукъ тилегенди. 
Инспекторла полицияны лейтенантлары Заурбек Шереужев бла Алим Шогенов, мычымай, реанимобильни ашырыуну къурагъандыла. Нальчикге жетгенлей а, саусузну полицияны лейтенантлары Къойбайланы Алийге бла Азамат Биязировха ышаннгандыла. Ала терк медицина болушлукъ машинаны жерине дери чырмаусуз барыуун жалчытхандыла. 
«Быллай адепли, сакъ жашланы юйретгенигиз ючюн сау болугъуз. Къыйын жашау болумгъа тюшгенлеге этилген къайгъырыулукъ право низамны сакълаучулагъа жамауатны жанындан ышаныулукъну кючлейди», – деп жазгъанды тиширыу КъМР-де ич ишле министр Василий Павловну атына ыразылыкъда. 
Ол полициячыла ишчи ышанлары бла бирге миллет тёрелеге къаты болгъанлары ючюн а бютюнда ыразылыгъын билдиргенди.   

 

Тикаланы Фатима хазырлагъанды.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

30.09.2023 - 09:03

ЭМ ТИРИЛЕ САУГЪАЛАННГАНДЫЛА

«2023 жылны экспортёру» конкурсну Шимал Кавказда кезиуюнде хорлагъанланы эмда ал жерлени алгъанланы кёп болмай Махачкъалада саугъалагъандыла, деп билдиргендиле КъМР-ни Промышленность, энергетика эм

30.09.2023 - 09:03

ЖАЛГЪАН ХАПАРЛАГЪА ИЙНАНЫУ ХАЙЫР КЕЛТИРМЕЗ

Бусагъатда  кёпле Интернетни хайырланып, жалгъан затлагъа ийнанып турадыла. Жахилликден чыкъгъан мифлени юслеринден врач Биттирланы Асият бла ушакъ этгенбиз.

29.09.2023 - 17:18

АШМЫ – УУМУ?

Къалай къуралгъанды адамланы ашлары озгъан ёмюрледе? Бусагъатда мардалада  кёп тюрлениуле бармыдыла? Аны юсюнден врач Чеченланы Аминат бла ушакъ этгенбиз.

29.09.2023 - 12:35

АНЫ АУАЗЫ ХАЛКЪЫБЫЗНЫ АУАЗЫДЫ

«Айтхылыкъ», «тауушлукъ», «сейирлик»... дагъыда кёпле бек сюйюп айтыучу «закий» дегенча сёзлени саны бек кёпдю.

29.09.2023 - 09:03

«САБИЙЛЕНИ СПОРТХА ЮЙРЕТИРГЕ УМУТУМУ БИР ЗАМАНДА ДА ЮЗМЕГЕН ЭДИМ»

 Не  заманда  да  адам  бийик  жетишимлеге  итинирге  керекди.  Кесини  билимин  ёсюп  келе  тургъан тёлюге  юйретген,  тюз  жолгъа  салгъан, тутхан ишлеринде кёллендирген  а  уллу  жумушду.  Бийик