Тынгылылыкъны бла хунерликни байлашдыра

Республикабызны шахарлары, эллери жылдан-жылгъа ариудан ариу бола барадыла. Анга себеплик этген а арт жыллада ишлене тургъан журтладыла. Сёз ючюн, эки жыл мындан алда хайырланыргъа берилген Нальчикде Ленин атлы проспектде мектеп.

Аны ишлеген къурулуш фирманы баш инженери Этезланы Русланды. Бу кюнледе анга тюбеп, ушакъ этгенбиз.

Ол билдиргеннге кёре, фирмасы былтыр Бахсан районну Куба элинде жангы мектеп ишлеп башлагъанды. Ол беш жюз окъуучугъа эки къатлы юй боллукъду. Къалау ишлерини асламысы бошалгъандыла, сюртюу жумушла бардырыладыла.

Электрикле ток чыбыкъланы тартадыла. Сваркачыла бла сантехникле канализация, суу баргъан быргъыланы орнатадыла. Юй башны да асламысы жабылгъанды. Кюн сайын мында алтмышха жууукъ адам ишлейди. Алагъа оноу этген прораб Герийланы Маратды. Эрттен сайын ол ишчилени хар бирине этер ишин билдиреди, ингирде къарап, эсепге алады.

Этезланы Русланны мектепле ишлеуде уллу сынамы барды. Бу аны тёртюнчю школуду. Ары дери къурулушланы Нальчикде, Новоивановскоеде бардыргъанды.

Ишчилени юслеринден айтханда уа, аланы асламысы бу жерлиледиле, сынаулу усталадыла. Кюн сайын берилген мардаларын тамамлайдыла.  Анга кёре ишлери алгъа барады.

Куба эл шахардан узагъыракъда болгъаны ючюн, аланы кёбюсю ары кеси улоулары бла барадыла. Бир-бирле уа ишлене тургъан юйде отоула жарашдырып, кече анда къаладыла.

Этезланы Руслан айтханнга кёре, мектепни къурулушу декабрьни аягъына бошалыргъа керекди. «Элит-строй» къурулуш фирманы таматасы Улбашланы Хасан да материалла бла тийишлисича жалчытады.

Битеуда сагъынылгъан ишле тап къуралып бардырылгъанлары себепли, Куба элде мектепни къурулушу да белгиленнген болжалдан артха къалмай бошаллыгъына ишеклик жокъду.

Османланы Хыйса.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

23.04.2024 - 21:06

РАЙОННУ АТЫН ИГИ БЛА АЙТДЫРАДЫЛА

Къошакъ билим бериуде ишлеген устазланы араларында бардырылгъан эм магъаналы эришиу «Жюрегими сабийлеге береме» деген ат бла Россей Федерацияда быйыл 20-чы кере бардырылады.

23.04.2024 - 21:06

«ЖАШ ТЁЛЮГЕ КЪАЙГЪЫРЫУ БАШ БОРЧУБУЗДУ»

Не заманда да спорт жаш тёлюню жашауунда магъаналы жерни алгъанды. Арт жыллада спорт мекямла, жалгъан кырдыгы болгъан футбол майданла кёп элледе да ишленнгендиле.

23.04.2024 - 09:03

ЖАНГЫРТЫЛГЪАН КИТАПХАНАГЪА ОКЪУУЧУЛА СЮЙЮП КЕЛЕДИЛЕ

Къашхатауда сабийлени айныууна себеплик этерге кёп магъаналы проектле бардырыладыла. Октябрьден бери ишлеп башлагъан «Жангы ёмюрню китапханасы» да аладан бириди.

22.04.2024 - 09:33

Шуёхлукъну кючлей

Нальчикде «Гладиатор» спорт залда Малкъар халкъны къыраллыгъы къайтарылгъан кюннге аталып 2010 жылда туугъан жашланы арасында дзюдодан  регионла аралы турнир бардырылгъанды.

22.04.2024 - 09:31

«Халкъымы аллында жууаплыма, аны сокъурандырмазгъа кюреширикме»

Россейде Жер-жерли самоуправленияны кюнюню аллында Элбрус районну башчысыны къуллугъун толтургъан Сотталаны Сейитни жашы Къурман бла районну, Тырныауузну жашауларыны, тамамланнган жумушланы юслерин