Тазалыкъны изеую

Кёп болмай КъМР-ни  Табийгъат байлыкъла эм экология министерствосуну болушлугъу бла "Вода России" Битеуроссей акцияны эм  «Общий сбор» конкурсну  чеклеринде минг атлауучну тийресинде субботник ётгенди. Ол кюн Нальчик сууну боюнуну 1,5 километр чакълы бирде тазалап, 350 килограммдан аслам кир-кипчик жыйгъандыла.
Эсге сала айтсакъ, череклени жагъаларын зыбыр къалгъан-къулгъанладан тазалау бла байламлы «Вода России» акция «Тамаша суу объектлени къоруулау» федерал эм «Экология» миллет проектлеге кёре республикада сегизинчи кере  бардырылады. Саулай алып айтханда, быйыл  анга къыралны 85 регионундан 7  миллион инсан къошулгъанды. Аланы кючлери бла  10 300 суу объектде  638 000 куб метр зыбыр къалгъан-къулгъан кетерилгенди.
Бу жол республикалы акциягъа тёгерекдеги тийрени эм табийгъатны тазалыгъына уллу кёллю болмагъан аслам адам къатышханды: КъМР-ни Табийгъат байлыкъла эмда экология министерствосуну,  "Делай!" волонтёр-эколог битеуроссей организацияны бёлюмюню, Волонтёрланы ресурс арасыны, «Экологистика» биригиуню, «Советская молодёжь» газетни келечилери эм башхала  къатышхандыла. Хар замандача, Къабарты-Малкъар къырал университетни  "Зелёный дозор"волонтёр-экологлары да ахшы къошумчулукъ этгендиле.
- Акцияны магъанасы жамауатны, бютюнда  жаш тёлюню экологиядан  билимин ёсдюрюрге, суу объектлеге эм башха табийгъат жерлеге аяулу кёзден къараргъа юйретиргеди. Быйыл бу магъаналы ишге танг кесек адам келгени бек къууандыргъанды. Ангыласакъ, адам улугъа таза суудан уллу байлыкъ жокъду. Бюгюн уллу кёллюлюк этсек, тамбла аны табаргъа къыйын боллукъду. Ол себепден «Вода России» Битеуроссей акцияны болмагъанча магъаналы, керек ишге санайма,- дейди КъМКъУ-ну  волонтёр-экологларыны  къауумуну таматасы  Кристина Коломыльцева.

Магометланы Сулейман.

 

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

12.08.2022 - 10:45

Таучулукъ миллетибизни къанындады

Таулула таугъа чыгъаргъа бек ёч болгъандыла. Ол аланы жашауларында да кёрюнеди. Таулу деген атны жюрютген малкъар халкъ жашауун, ашауун да, билимин, кюрешин да таула бла байламлы этип болгъанды.

11.08.2022 - 17:01

Анабызны гыржыны

Бизни сабийлигибиз бюгюнлюкде кинода окъуна кёрюрге онг болмагъан кёп хычыуун затладан толуду. Баям, хар заманны, хар тарых кезиуню кесини энчи къыйматы болур.

11.08.2022 - 13:00

Эсде къалгъан жарыкъ такъыйкъала

Адам сабийлигинде кёргенни унутмайды деп бошдан айтыла болмаз.

11.08.2022 - 09:58

Электрокючню багъасын тёлерге керекди

«Россети Шимал Кавказ» компания «Чегемрайводоканал» муниципал унитар предприятиядан 18,55 миллион сом борчун алгъанды.

10.08.2022 - 16:39

Бу айда кюч алгъан законла

Пенсиячыланы талай категориялары уллуракъ пенсия аллыкъдыла, кеслери алларына иш къурагъанлагъа эсепге тургъан женгилирек боллукъду, налог вычет студентлеге да берилликди, уллу компанияла уа тазирн