УЧУЗ ИПОТЕКАНЫ АЛЫУДА ЖАНГЫ АМАЛЛА

«Льготалы ипотека» программаны болжалын быйыл 31 декабрьге дери созгъандыла. Бу программагъа 70 банк къатышады. Алада быллай кредитни жети процент ставкасы бла алыргъа боллукъду.

Программаны хайырын кёрюрча эм биринчиден къаллай жашау журт излегенигиз бла тохташыргъа керексиз. Ахча жангы фатар, юй неда аны сюерча жер сатып алыргъа деп бериледи. Аны хайырындан алгъын алгъан ипотеканы тёлеулерин азайтыр амал жокъду, башха адамдан фатар сатып алыргъа да жарарыкъ тюйюлдю.

Заявканы бир угъай, талай банкга берирге боллукъду. Алай этсегиз, хар бири да къаллай онг бергенин шарт кёрюп, кесигизге тап биринде тохташырыкъсыз.

Кредитни биринчи тёлеую – фатарны, юйню неда жер юлюшню багъасыны онбеш процентин тутады. Аны тёлерча ана капиталны, башха социал амалланы да хайырланыргъа болады.

Банк берирге боллукъ ахчаны ёлчеми Москвада, Санкт-Петербургда эмда Москва бла Ленинград областьлада 30 миллион сом бла чекленеди. Башха регионлада уа аны эм уллу ёлчеми – 15 миллион сомду. Кредит биринчилеринде – 12, экинчилеринде уа – 6 миллион сомдан атласа, банк аны ставкасын кёбейтирге эркинди.

Быллай ипотека РФ-ни акъылбалыкъ болгъан гражданларыны къайсыларына да берилирге боллукъду. Программаны толу излемлери бла Спроси.Дом.РФ сайтда шагъырейленириксиз.

 

Улбашланы Мурат хазырлагъанды.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

30.09.2023 - 09:03

ЭМ ТИРИЛЕ САУГЪАЛАННГАНДЫЛА

«2023 жылны экспортёру» конкурсну Шимал Кавказда кезиуюнде хорлагъанланы эмда ал жерлени алгъанланы кёп болмай Махачкъалада саугъалагъандыла, деп билдиргендиле КъМР-ни Промышленность, энергетика эм

30.09.2023 - 09:03

ЖАЛГЪАН ХАПАРЛАГЪА ИЙНАНЫУ ХАЙЫР КЕЛТИРМЕЗ

Бусагъатда  кёпле Интернетни хайырланып, жалгъан затлагъа ийнанып турадыла. Жахилликден чыкъгъан мифлени юслеринден врач Биттирланы Асият бла ушакъ этгенбиз.

29.09.2023 - 17:18

АШМЫ – УУМУ?

Къалай къуралгъанды адамланы ашлары озгъан ёмюрледе? Бусагъатда мардалада  кёп тюрлениуле бармыдыла? Аны юсюнден врач Чеченланы Аминат бла ушакъ этгенбиз.

29.09.2023 - 12:35

АНЫ АУАЗЫ ХАЛКЪЫБЫЗНЫ АУАЗЫДЫ

«Айтхылыкъ», «тауушлукъ», «сейирлик»... дагъыда кёпле бек сюйюп айтыучу «закий» дегенча сёзлени саны бек кёпдю.

29.09.2023 - 09:03

«САБИЙЛЕНИ СПОРТХА ЮЙРЕТИРГЕ УМУТУМУ БИР ЗАМАНДА ДА ЮЗМЕГЕН ЭДИМ»

 Не  заманда  да  адам  бийик  жетишимлеге  итинирге  керекди.  Кесини  билимин  ёсюп  келе  тургъан тёлюге  юйретген,  тюз  жолгъа  салгъан, тутхан ишлеринде кёллендирген  а  уллу  жумушду.  Бийик