УЧУЗ ИПОТЕКАНЫ АЛЫУДА ЖАНГЫ АМАЛЛА

«Льготалы ипотека» программаны болжалын быйыл 31 декабрьге дери созгъандыла. Бу программагъа 70 банк къатышады. Алада быллай кредитни жети процент ставкасы бла алыргъа боллукъду.

Программаны хайырын кёрюрча эм биринчиден къаллай жашау журт излегенигиз бла тохташыргъа керексиз. Ахча жангы фатар, юй неда аны сюерча жер сатып алыргъа деп бериледи. Аны хайырындан алгъын алгъан ипотеканы тёлеулерин азайтыр амал жокъду, башха адамдан фатар сатып алыргъа да жарарыкъ тюйюлдю.

Заявканы бир угъай, талай банкга берирге боллукъду. Алай этсегиз, хар бири да къаллай онг бергенин шарт кёрюп, кесигизге тап биринде тохташырыкъсыз.

Кредитни биринчи тёлеую – фатарны, юйню неда жер юлюшню багъасыны онбеш процентин тутады. Аны тёлерча ана капиталны, башха социал амалланы да хайырланыргъа болады.

Банк берирге боллукъ ахчаны ёлчеми Москвада, Санкт-Петербургда эмда Москва бла Ленинград областьлада 30 миллион сом бла чекленеди. Башха регионлада уа аны эм уллу ёлчеми – 15 миллион сомду. Кредит биринчилеринде – 12, экинчилеринде уа – 6 миллион сомдан атласа, банк аны ставкасын кёбейтирге эркинди.

Быллай ипотека РФ-ни акъылбалыкъ болгъан гражданларыны къайсыларына да берилирге боллукъду. Программаны толу излемлери бла Спроси.Дом.РФ сайтда шагъырейленириксиз.

 

Улбашланы Мурат хазырлагъанды.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

12.08.2022 - 10:45

Таучулукъ миллетибизни къанындады

Таулула таугъа чыгъаргъа бек ёч болгъандыла. Ол аланы жашауларында да кёрюнеди. Таулу деген атны жюрютген малкъар халкъ жашауун, ашауун да, билимин, кюрешин да таула бла байламлы этип болгъанды.

11.08.2022 - 17:01

Анабызны гыржыны

Бизни сабийлигибиз бюгюнлюкде кинода окъуна кёрюрге онг болмагъан кёп хычыуун затладан толуду. Баям, хар заманны, хар тарых кезиуню кесини энчи къыйматы болур.

11.08.2022 - 13:00

Эсде къалгъан жарыкъ такъыйкъала

Адам сабийлигинде кёргенни унутмайды деп бошдан айтыла болмаз.

11.08.2022 - 09:58

Электрокючню багъасын тёлерге керекди

«Россети Шимал Кавказ» компания «Чегемрайводоканал» муниципал унитар предприятиядан 18,55 миллион сом борчун алгъанды.

10.08.2022 - 16:39

Бу айда кюч алгъан законла

Пенсиячыланы талай категориялары уллуракъ пенсия аллыкъдыла, кеслери алларына иш къурагъанлагъа эсепге тургъан женгилирек боллукъду, налог вычет студентлеге да берилликди, уллу компанияла уа тазирн