КЪАРЫУСУЗ ЮЙЮРЛЕНИ КЪАЙГЪЫСЫН КЁРЕ

ОНФ-ни Къабарты-Малкъарда бёлюмюню келечилери, кёп сабийли эмда къолайсыз он юйюрге аш-азыкъ хуржунла бла юйде керекли химия затла бергендиле. Бу ишни ала #МыВместе деген  акцияны чеклеринде тамамлагъандыла.

Болушлукъ алыргъа тийишли болгъанланы тизмесин жамауатны келечилери «ОНФ» деген мобил къошакъда билдириуге  кёре жарашдыргъандыла. Ары заявкаланы уа гражданла кеслери бере туруучудула. Алай бла хар юйюрге да экишер хуржун  юлешиннгенди. 

Сабийлеге да бош къоллары бла бармай, татлы ашарыкъла эмда топла бла оюнла бергендиле. 

– Къолайсыз, саулукъларында чекленнген онглары болгъан эмда кёп сабийли юйюрлеге биз тёрели халда болушабыз: аш-азыкъ, башха затла да элтебиз, гитчелени саугъачыкъла бла къууандырабыз. Ата-анала бла ушакъ этип, экинчи кере не зат келтирсек  иги боллугъун да билебиз. Бирлеге уа башха тюрлю болушлукъ керек болуучуду да, аны да толтурургъа кюрешебиз. Сёз ючюн, аналадан бири, алгъаракъда бизге сёлешип, сабийине  психолог табарыбызны  тилеген эди. Биз аны тийишли специалистге жибергенбиз, - дегенди ОНФ-ни келечиси Ислам Макоев.

Улбашланы Мурат хазырлагъанды.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

23.04.2024 - 21:06

РАЙОННУ АТЫН ИГИ БЛА АЙТДЫРАДЫЛА

Къошакъ билим бериуде ишлеген устазланы араларында бардырылгъан эм магъаналы эришиу «Жюрегими сабийлеге береме» деген ат бла Россей Федерацияда быйыл 20-чы кере бардырылады.

23.04.2024 - 21:06

«ЖАШ ТЁЛЮГЕ КЪАЙГЪЫРЫУ БАШ БОРЧУБУЗДУ»

Не заманда да спорт жаш тёлюню жашауунда магъаналы жерни алгъанды. Арт жыллада спорт мекямла, жалгъан кырдыгы болгъан футбол майданла кёп элледе да ишленнгендиле.

23.04.2024 - 09:03

ЖАНГЫРТЫЛГЪАН КИТАПХАНАГЪА ОКЪУУЧУЛА СЮЙЮП КЕЛЕДИЛЕ

Къашхатауда сабийлени айныууна себеплик этерге кёп магъаналы проектле бардырыладыла. Октябрьден бери ишлеп башлагъан «Жангы ёмюрню китапханасы» да аладан бириди.

22.04.2024 - 09:33

Шуёхлукъну кючлей

Нальчикде «Гладиатор» спорт залда Малкъар халкъны къыраллыгъы къайтарылгъан кюннге аталып 2010 жылда туугъан жашланы арасында дзюдодан  регионла аралы турнир бардырылгъанды.

22.04.2024 - 09:31

«Халкъымы аллында жууаплыма, аны сокъурандырмазгъа кюреширикме»

Россейде Жер-жерли самоуправленияны кюнюню аллында Элбрус районну башчысыны къуллугъун толтургъан Сотталаны Сейитни жашы Къурман бла районну, Тырныауузну жашауларыны, тамамланнган жумушланы юслерин