ЖОЛЛА ТАП ЭМ КЪОРКЪУУСУЗ БОЛУРЧА

Элбрусда «Къоркъуусуз эм качестволу жолла» миллет проектге кёре, подряд организация  Сога улу  бла Лесная орамлагъа тынгылы ремонт этип башлагъанды. 

 - Орамланы экиси да элге магъаналыдыла, мында амбулатория бла межгит орналгъанлары ючюн аслам адам келеди. Болсада алагъа тынгылы къаралмагъанлы он жылдан артыкъ болады. Ол себепден аланы игилендирирге кереклисин кёпле  тюбегенлеринде  сагъына тургъандыла.   Энди бу кемчиликни кетерирге онг табылгъаны бек къуундырады,- дейди Элбрус элни администрациясыны  башчысы  Жаппуланы Ислам. 

Ремонт ишлени  кезиуюнде жолла жангы мардалагъа келиширча этилликдиле,  мурдорларын кючлеп, кенгертип, тротуарла салып, ызы бла эки къат асфальт жаярыкъдыла. 

Объектле жайны ахырына битерге керекдиле. ⠀

Магометланы Сулейман.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

14.06.2024 - 09:03

БУ АЙДА КЮЧ АЛГЪАН ТЮРЛЕНИУЛЕ

- СВО-да ауур жаралы болгъанланы биринчи июньдан башлап, улоула бла жалчытып тебирерикдиле.

14.06.2024 - 09:03

УЛОУНУ САТХАНДА НАЛОГ ТЁЛЕРГЕ КЕРЕКМИДИ?

Фатар, улоу, башха не тюрлю мюлк сатханда окъуна налог тёлерге керекди. Аны ёлчеми – 13 процентди. Бир жылгъа ишлеген хайыр 5 миллион сомдан кёп эсе уа – 15%.

14.06.2024 - 08:54

КЪАЯЛАГЪА ЁРЛЕУЧЮЛЕНИ ФЕСТИВАЛЫ

8 июньда «Россейни къаялары. Эльбрус-2024» деген жайны эм уллу фестивалы башланнганды. Россейни Къаялагъа ёрлеуню бла Альпинизм федерациялары бирлешип алай къурагъандыла бу фестивальны.

14.06.2024 - 08:53

СУКАН АУУЗДА ЭМ АРИУ ЭЛ

Огъары Жемтала Сукан ауузда орналгъанды. Аны  «жем» эм «тала» деген сёзледен къуралгъанды – ол ариу, бай, битимли жерледе орналгъаны ючюн. 

13.06.2024 - 13:59

ТАЗА СУУ БЛА СЫЛТАУСУЗ БОЛУРЧА

Кёп болмай Басхан шахарны жер-жерли самоуправлениясыны Советини депутатлары таза суу бла жалчытырча иш къалай тамамланнганы бла шагъырейленнгендиле.