ЖОЛЛА ТАП ЭМ КЪОРКЪУУСУЗ БОЛУРЧА

Элбрусда «Къоркъуусуз эм качестволу жолла» миллет проектге кёре, подряд организация  Сога улу  бла Лесная орамлагъа тынгылы ремонт этип башлагъанды. 

 - Орамланы экиси да элге магъаналыдыла, мында амбулатория бла межгит орналгъанлары ючюн аслам адам келеди. Болсада алагъа тынгылы къаралмагъанлы он жылдан артыкъ болады. Ол себепден аланы игилендирирге кереклисин кёпле  тюбегенлеринде  сагъына тургъандыла.   Энди бу кемчиликни кетерирге онг табылгъаны бек къуундырады,- дейди Элбрус элни администрациясыны  башчысы  Жаппуланы Ислам. 

Ремонт ишлени  кезиуюнде жолла жангы мардалагъа келиширча этилликдиле,  мурдорларын кючлеп, кенгертип, тротуарла салып, ызы бла эки къат асфальт жаярыкъдыла. 

Объектле жайны ахырына битерге керекдиле. ⠀

Магометланы Сулейман.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

02.03.2024 - 09:03

МИНГИ ТАУ БЛА ШАГЪЫРЕЙЛЕНЕДИЛЕ

Актёр эм поэт Владимир Высоцкийни туугъан кюнюде Уралда алыкъа жамауатха кёргюзтюлмеген суратланы кёрмючю болгъанды.

02.03.2024 - 09:03

ОКЪУУЧУЛАГЪА ЖИГИТЛЕНИ ЮСЛЕРИНДЕН

Ата журтну къоруулаучусуну кюнюне аталып, РФ-ни Жууапха тартылгъанланы терсликлерине жолукъдурууну федерал службасыны КъМР-де Управлениясыны уголовно-толтуруу инспекциясыны къуллукъчулары республик

01.03.2024 - 15:59

АЙЫРЫУЛА БЛА БАЙЛАМЛЫ КЕЛИШИМЛЕ

Россейни Президентини айырыулары бла байламлы Къабарты-Малкъарны Жамаут палатасы бу кюнледе «Единая Россиия», ЛДПР-ни эм «Зелёные» политика партияланы жер-жерли бёлюмлери бла келишимле тауусханды.

01.03.2024 - 10:01

ПАЛЕСТИНАДАН КЪАЧХЫНЧЫЛА БЛА ТЮБЕШИУ

Россейни МЧС-ини Баш управлениясындан билдиргенлерича, ведомствону келечилери Палестинадан къачхынчыла бла тюбешип, от тюшюуге къоркъуусузлукъну жорукъларыны юсюнден айтхандыла.

01.03.2024 - 09:03

ЗАКИЙНИ ЮЙЮ ЖАНГЫРТЫЛЛЫКЪДЫ

Быйыл жылны  экинчи кварталында «Къабарты-Малкъарны маданияты» регион проектге кёре, Эл-Тюбюнде халкъ назмучуну – Къулийланы Къайсынны ата юйюне, музейге тынгылы ремонт этилликди.