КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАРДА ЖАЗ БАШЫ САБАН ИШЛЕ БОШАЛГЪАНДЫЛА

Республиканы муниципал къуралыулары билдиргенлерине кёре, быйылгъы жылда, алгъадан жарашдырылгъан планла бла жазлыкъ битимлени урлукълары 223 минг гектарда салыннгандыла, ол кёрюмдю былтырдан эсе тёрт процентге асламды.

Урлукъ салыу кампания Къабарты-Малкъарда тёреде бардырылыучусуча битеу агротехника жаны бла тохташдырылгъан болжаллагъа кёре ётгенди. Сабанчыла алгъадан окъуна урлукъла, минерал семиртгичле эм битимлени заранлы къуртладан къоруулагъан дарманла  бла жалчытылыннган эдиле, деп билдиредиле республиканы оноучусуну пресс -службасындан.

КъМР-ни Эл мюлк министерствосу билдиргеннге кёре, тирлик, анга къалай къарагъанларына, ол санда мылылыкъны не халда тутханларына, заранлы хансладан, къуртладан эм аурууладан къалай сакълагъанларына кёре боллукъду. Андан сора да табийгъат хауа болумла да уллу магъананы тутарыкъдыла.

Алгъадан этилген тёргеуле бла Къабарты-Малкъарда асламлы эл мюлк битимледен бай тирлик алыр муратлыдыла, деп айтылады билдириуде.   

 

Бизни корр.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

18.04.2024 - 15:02

ЧЫНТТЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬЛЕ БОЛУРЧА

Кёп болмай «Иш кёллю Россей» жамауат организацияны Къабарты-Малкъарда бёлюмю бардырып Нальчикде IThub колледжни мурдорунда оналтынчы жаш тёлю бизнес-школа ишин башлагъанды.  Проектни баш магъанасы

18.04.2024 - 12:25

МИНГИ ТАУДА – КОСМОС ЛАБОРАТОРИЯ

Къабарты-Малкъарны Курортла эм туризм министерствосу  республикабызны сейирлик жерлери бла шагъырей этгенлей турады.

18.04.2024 - 10:01

ЧАРИШЛЕ БИЙИК ДАРАЖАДА ЁТЕРЧА

Къабарты-Малкъарны Курортла эм туризм министерствосундан эсгертгенлерича, биринчи майдан республикада чаришле башланадыла, ала оналты кюнню бардырыллыкъдыла.

18.04.2024 - 09:03

АЛАНЫ ЗАМАННЫ ЖЕЛЛЕРИ БЮГАЛМАГЪАНДЫЛА

Малкъар халкъны туугъан жеринден зор бла кёчюргенли быйыл 80 жыл болгъанды.

17.04.2024 - 16:09

АРА МЕЖГИТ – АРИУ ЖЕРЛЕРИБИЗДЕН БИРИ

Къабарты-Малкъарны Курортла эм туризм министерствосу республиканы эм ариу жерлерини тарыхлары бла шагъырейлендиргенлей турады. Бу жол аны телеграмында Нальчикде Ара межгитни юсюнден айтылады.