"ЖИГИТ АНА" АТХА ТИЙИШЛИ БОЛГЪАНЛАГЪА БИР МИЛЛИОН СОМ ТЁЛЕНИРИКДИ

Аны юсюнден бюгюн РФ-ни Президенти Владимир Путин видеоконференция амал  бла "Аналыкъны махтау" майдалы бла саугъаланнган юйюрле бла  бардырылгъан тюбешиуде айтханды. Андан сора да ол "Жигит ана" деген сыйлы атны да къайтарыргъа кереклисин билдиргенди

 «Саулай да кёп сабийли аналаны социал жаны бла къоруулау  указны магъанасына жангыдан къарап, кенгертирге кереклиси баямды. Ол санда,  къайтарыргъа, ол сёзню энчи белгилеп айтыргъа сюеме, къайтарыргъа, совет кезиуледе болуучусуча "Жигит ана" деген сыйлы атны», - дегенди В. Путин.

 Дагъыда В. Путин,  ол сыйлы даражагъа тийишли болгъан аналагъа  бир кере бир миллион сом тёлениригин чертгенди, деп билдиреди къыралны оноучусуну пресс-службасы.

Бизни корр.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

02.03.2024 - 09:03

МИНГИ ТАУ БЛА ШАГЪЫРЕЙЛЕНЕДИЛЕ

Актёр эм поэт Владимир Высоцкийни туугъан кюнюде Уралда алыкъа жамауатха кёргюзтюлмеген суратланы кёрмючю болгъанды.

02.03.2024 - 09:03

ОКЪУУЧУЛАГЪА ЖИГИТЛЕНИ ЮСЛЕРИНДЕН

Ата журтну къоруулаучусуну кюнюне аталып, РФ-ни Жууапха тартылгъанланы терсликлерине жолукъдурууну федерал службасыны КъМР-де Управлениясыны уголовно-толтуруу инспекциясыны къуллукъчулары республик

01.03.2024 - 15:59

АЙЫРЫУЛА БЛА БАЙЛАМЛЫ КЕЛИШИМЛЕ

Россейни Президентини айырыулары бла байламлы Къабарты-Малкъарны Жамаут палатасы бу кюнледе «Единая Россиия», ЛДПР-ни эм «Зелёные» политика партияланы жер-жерли бёлюмлери бла келишимле тауусханды.

01.03.2024 - 10:01

ПАЛЕСТИНАДАН КЪАЧХЫНЧЫЛА БЛА ТЮБЕШИУ

Россейни МЧС-ини Баш управлениясындан билдиргенлерича, ведомствону келечилери Палестинадан къачхынчыла бла тюбешип, от тюшюуге къоркъуусузлукъну жорукъларыны юсюнден айтхандыла.

01.03.2024 - 09:03

ЗАКИЙНИ ЮЙЮ ЖАНГЫРТЫЛЛЫКЪДЫ

Быйыл жылны  экинчи кварталында «Къабарты-Малкъарны маданияты» регион проектге кёре, Эл-Тюбюнде халкъ назмучуну – Къулийланы Къайсынны ата юйюне, музейге тынгылы ремонт этилликди.