"ЖИГИТ АНА" АТХА ТИЙИШЛИ БОЛГЪАНЛАГЪА БИР МИЛЛИОН СОМ ТЁЛЕНИРИКДИ

Аны юсюнден бюгюн РФ-ни Президенти Владимир Путин видеоконференция амал  бла "Аналыкъны махтау" майдалы бла саугъаланнган юйюрле бла  бардырылгъан тюбешиуде айтханды. Андан сора да ол "Жигит ана" деген сыйлы атны да къайтарыргъа кереклисин билдиргенди

 «Саулай да кёп сабийли аналаны социал жаны бла къоруулау  указны магъанасына жангыдан къарап, кенгертирге кереклиси баямды. Ол санда,  къайтарыргъа, ол сёзню энчи белгилеп айтыргъа сюеме, къайтарыргъа, совет кезиуледе болуучусуча "Жигит ана" деген сыйлы атны», - дегенди В. Путин.

 Дагъыда В. Путин,  ол сыйлы даражагъа тийишли болгъан аналагъа  бир кере бир миллион сом тёлениригин чертгенди, деп билдиреди къыралны оноучусуну пресс-службасы.

Бизни корр.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

14.07.2024 - 12:35

ХАЙЫРЛЫ ДЕРСЛЕ

Республикада сабийлени саулукъларын кючлеу жай кампания бардырылады.

14.07.2024 - 12:35

КЪОРКЪУУСУЗЛУКЪНУ ЖАЛЧЫТЫРЧА

Россейни МЧС-ини радиация, химия эм биология къоркъуусузлукъну жалчытыугъа жууаплы къуллукъчуларыны битеуроссей жыйылыулары болгъанды.

14.07.2024 - 09:25

ЮЙ ГЫРЖЫН РАК БЛА ДИАБАЕТГЕ КЪАЖАУ КЮЧДЮ

Алгъын адамланы хант столларында ётмеклери хар заманда болгъанды.

14.07.2024 - 09:03

ИШЛЕРГЕ РЕСПУБЛИКАГЪА КЪАЙТХАНДЫЛА

Россейни МЧС-ни бийик усталыкъ билим бериу учрежденияларын тауусханланы къууанчлы халда алгъышлагъандыла – Граждан къоруулау академияны, От тюшюуге къажау къырал службаны академияны эм ведомствону

14.07.2024 - 08:10

КАРАТЕЧИЛЕРИБИЗ – АЛЧЫЛАНЫ САНЫНДА

Пензаны «Воейков» единоборствола арасында каратеден Россейни окъуучуларыны онекинчи жай спартакиадаларыны ахыр эришиулери бардырылгъандыла.