АЙЫРМАЛЫЛАГЪА АХЧА САУГЪАЛА

Республиканы Спорт министерствосу билдиргеннге кёре, бу кюнледе Нальчикде Къабарты-Малкъар университетни спорткомплексинде каратэ кёкюсинкайдан КъМР-ни тёрели онбиринчи кубогу ётгенди. Ол 10-17 жыллыкъ  спортчуланы араларында бардырылгъанды. Ары КъМР-ден, КъЧР-ден, Ингушетиядан эм Шимал Осетиядан аслам спорчу къатышханды.

Энчи зачётда кеслерини ауурлукъ къауумларында хорлагъанланы араларында Асанланы Бэла, Къурманланы Хажи-Мурат, Тогъузаланы Кемал да болгъандыла.

Эм иги сермешлени бардыргъан беш спортчугъа ахча саугъала берилгендиле.

Битеукомандлы  эсепде уа биринчилени араларында «Сатори»  спортклубну Насыплыланы Тахирде жарау этгенле спортчулары болгъандыла.  «Азума» спортклубну адамлары экинчи жерни алгъандыла. Аланы тренери Даут Кешевди. Ючюнчю жерге уа «М-Додзё» спортклубну  келечилери тийишли болгъандыла. Ала Мурат Захоховда жарау этедиле.

 

Додуланы Мадина.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

01.07.2022 - 09:35

Мияла заводну тирилтедиле

Чегем шахарда мияладан абериле чыгъарыучу завод жангыдан ишлеп башлагъанды.

01.07.2022 - 09:35

Ана сыры – къызында, ата сыры – жашында

Алгъаракъда Тырныауузда жашагъан Тебаланы Муслимни бла Валентинаны юйюрлеринде бешинчи сабий туугъанды.

01.07.2022 - 09:35

Къудурет ючюн къайгъыра

Кёп болмай РФ-ни экономиканы айнытыу эм  табийгъат байлыкъла эмда экология министрлерини  орунбасарлары  Сергей Назаров бла Сергей Ястребов, «Кавказ.РФ» компанияны таматасы Хасан Тимижев эм «Эльбру

30.06.2022 - 09:35

БИТЕУРОССЕЙ ЭРИШИУЛЕГЕ КЪАТЫШЫРЫКЪДЫЛА

Республиканы Спорт министерствосу билдиргеннге кёре, бу кюнледе Нальчик шахарда женгил атлетикадан «Шиповка юных» деген ачыкъ биринчилиги ётгенди.

30.06.2022 - 09:35

ЁРТЕНЛЕНИ АСЛАМЫСЫН СЫЛТАУУ-АДАМНЫ САНСЫЗЛЫГЪЫ

КъМР-ни Табийгъат байлыкъла  эмда экология жаны бла министерствосу жай кюнледе жамауатха бютюн сакъ болургъа,  агъачда эм анга жууукъ жерледе  къургъакъ бутакъланы, къауданны эм башха затланы да кю