МЕДИКЛЕНИ ХУРМЕТЛЕРИН КЁРГЕНДИЛЕ

Кёп болмай КъМР-ни саулукъ сакълау министри Рустам Калибатов коллегалары бла бирге  Уллу Ата журт урушда жоюлгъан медиклени эсгергенди.  Аны юсюнден бизге ведомствону пресс-службасындан билдиргендиле.

Тёрели митинг Нальчик шахарны 1-чи номерли клиника больницасыны тийресинде   Уллу Ата журт урушда жоюлгъан медиклеге аталгъан эсгертмени аллында ётгенди. Ол эки жыйырма жыл  мындан алгъада медицина ишчилени  ахчасына сюелтилиннгенди.

Жыйылыуну ача, Рустам Калибатов кёп жылланы ичинде ахшы тёрелени сакълай келгенлери ючюн  коллективге ыразылыгъын билдиргенди.  Къазауат баргъан  ачы жыллада врачланы жигитликлерини юсюнден хапарлагъанды. Ол санда Къабарты-Малкъардан фронтха жюзле бла врачла эм медсестрала кетгенлерин, ала жанларын-къанларын аямай  борчларын  толтургъанларын да билдиргенди. 

 Министр бюгюнлюкде да медиклени магъаналылыкъларын белгилегенди. 

- Хар кезиуню кесини жигити болады. Бюгюнлюкде аланы тизмесине коронавирус ауруугъа къажау тургъанлары ючюн таукел  медиклени санаргъа боллукъду.  Врачла, орта эм гитче медперсонал миллионла бла  саусузланы жашауларын сакълагъандыла.  Эки жылны ичинде медицина ишчиле уллу ауурлукъ бла ишлерге тюшедиле. Аны бла бирге бийик усталыкъларын эм иш кёллюлюклерин кёргюзте келедиле.  Бусагъатда да, Россейни аскерчилери къатышып,   Украинада энчи аскер операция бардырылгъан заманда бизни медиклерибиз тынгылы болушлукъ тапдыргъанлай турадыла. Кюн сайын аланы жигитликлерини юсюнден РФ-ни Къоруулау министерствосуну сводкаларында билдириледи  деп къошханды Рустам  Михайлович.

 Ызы бла  Рустам Калибатов 1-чи номерли клиника больницаны баш врачы  Анзор Кумышев эм башхала  да  мемориалгъа гюлле салгъандыла эм,  бир минутну шош сюелип, жоюлгъан коллегалырын эсгергендиле.

Эсге сала айтсакъ, шахарны  клиника больницасы республиканы эрттегили медицина учрежденияларындан бирине саналады. Ол урушну кезиуюнде Россейни Юг округунда эм уллу госпитальладан бири болуп тургъанды.  Мында мингле бла   жаралы аскерчиле саулукъларын кючлеп, ызларына стройгъа къайтхандыла. Ала аскер медиклеге  «сакълаучу мёлекле» дегендиле.

Санитарла бла медсестрала,  окъ тиерине къоркъмай, жаралыланы чыгъаргъандыла. Аллай кезиуледе  ёлгенле да аз болмагъандыла.   Батырлыкълары  ючюн 116 минг медик тюрлю-тюрлю орденле бла саугъаланнгандыла.  Аладан  50-си Совет Союзну Жигити атха тийишли болгъандыла,  19 -на уа  Махтаулукъну толу кавалерлери берилгенди.   

 

Магометланы Сулейман.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

17.05.2024 - 12:25

«СЕНИ ЮЧЮН, КЕСИМ ЮЧЮН ДА»

Быйыл Мечиланы Кязимни жылыды. Ол малкъар халкъгъа энчи байрамды – миллети аны сыйын, ол да халкъыны сыйын таула бла тенг этген шайырны туугъан кюню хар заманда да байрамды.

17.05.2024 - 09:03

ИШЛЕРИ БЛА ШАГЪЫРЕЙЛЕНДИРГЕНДИЛЕ

Кёп болмай Нальчикде «Лаборатория робототехники» деген жаш тёлю инновациялы чыгъармачылыкъ ара къурап 6-14 жыллыкъ сабийлени арасында робототехникадан эришиуле баргъандыла.

17.05.2024 - 09:03

БУ АЙДА ТЮРЛЕНИУЛЕ

Терек бахчачылыкъ биригиулеге кёк отлукъ

17.05.2024 - 08:57

САУЛУКЪГЪА САКЪЛЫКЪ-УЗАКЪ ЁМЮРНЮ МУРДОРУ

Адамны ёмюрн узайтыр ючюн  не затны эсде тутаргъа кереклисини юсюнден Огъары Малкъарны больницасыны баш врачы Чаналаны Аслижан  бла ушакъ этгенбиз.

16.05.2024 - 09:03

«АЛТЫНЛА» БЛА КЪАЙТХАНДЫЛА

 Орёл шахарда Россейни Битеустильли каратеден бардырылгъан биринчилигине бизни «Эльбрус» спорт клубубузну келечилери да къатышхандыла.