Кофени сатыу азаямы барады?

Буруннгу жыл бла тенглешдиргенде, былтыр бизни къыралда кофени сатыу 8,7 процентге азайгъанды. Алай бла 2021 жылда Россейде 164,2 минг тонна кофе сатылгъанды, дегенди «Росчайкофе» биригиуню башчысы Рамаз Чантурия. Ол айтханнга кёре, азайыу 2020 жылда окъуна башланнган эди. Быйыл а ол энтта да жети процентге тюшерикди. Тинтиуле бардыргъан Ipsos компанияда анга  шагъатлыкъ этгендиле. Былтыр соруулагъа къатышханланы 37,6 проценти тартылгъан эмда бюртюклю  кофени сайлагъандыла. Алай аны аллында жыл а бу кёрюмдю 42,1 процент бола эди.
Ол алай нек болгъанын ангылата, Рамаз Чантурия сылтауланы эм башына пандемияны салгъанды. «Адамла 2020 жылда кёбюсюнде юйлеринде олтуруп тургъандыла. Кафеле ишлемегенлери ючюн а, кофени сатыу ючден бирине азайгъанды. Ол жылны экинчи жарымында рынок тирилип башлагъан эди, алай 2019 жылны кёрюмдюлерине уа жеталмагъанды», – дегенди ол.
Быйыл да кофени сатыу азайыргъа боллукъду, дейдиле экспертле. Алай сылтау а энди башхады: Бразилияда кюнню халы осал болгъаны ючюн къууурулмагъан (жашил) кофени багъасы бек кётюрюлгенди (2-2,5 кереге окъуна). Алыучула да, аны сезип, кофени азыракъ ичип тебирегендиле.
Бизни республикада уа анга не дейдиле? Нальчикде кафелени бла ресторанланы битеу керекли  затла  бла жалчытхан Ho.Re.Ca. тюкенни сатыучусу Валерия Утиркина айтханнга кёре, алыучуланы саны азайгъан угъай, кёбейген  окъуна этгенди. «Эки-юч жыл мындан алгъа болумну айтмай къойсакъ да, ахыр жарым жылны эсеплерине къарасакъ, кофени багъасы кётюрюлгенди. Ол башында сагъынылгъан къыралда, башха жерледе аны тирлиги азайгъаны бла да байламлы болур, алай бир-бир сортла ючюн, ол санда Эфиопиядан келтирилген кофе ючюн,  алыучулагъа энди кёбюрек тёлерге тюшеди. Биз адамланы онгларын ангылайбыз, алагъа башха сортланы татыуларын да сынап кёрюгюз, дейбиз», – дегенди ол. 
Светлана Утиркина айтханнга кёре,  кофе багъа болгъанды да, энди аны ичиуню къойдум  деген  жокъду. Кафеле да алгъынча ишлейдиле. Кёп, аз болса да, аланы санына  къошула барады. «Тышындан бизге продукция келтириучю компанияланы юслеринден айтсакъ, сылтауун тинтип айланмагъанма, алай мен билип, жаланда бири ишин тохтатханды, къалгъанлары уа аны алгъынча бардырадыла», – дегенди ол.
«Арабика» тюкенчикни сатыучусу да ол сёзлеге артыкъ кёп къошмагъанды: «Бу жаз башында доллар кётюрюлгени бла кофе да олсагъат багъа болгъан эди. Ол тыш къыралладан келтирилгени себепли, алай болгъаны да сейир тюйюлдю. Алыучула уа не? Багъаланы  кётюрюлгенлерин ким сюерикди?  Алай сатыу а артыкъ тюрленмегенди. Шёндю уа, доллар учуз болгъаны бла, багъала иги да къайтышхандыла, быйылны башында  багъала бла тенглешдиргенде, сезе-сезмез  алай кётюрюлгендиле дерчады».

Улбашланы Мурат
хазырлагъанды.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

05.06.2023 - 12:25

ЫСПАС СЁЗЛЕ, САУГЪАЛА, ОЮМЛА ДА

«Ана тилим – жаным-тиним, мени дуниям» деген ат бла республика даражалы эришиу  мектеплени окъуучуларыны бла устазларыны араларында талай жылдан бери бардырылады.

05.06.2023 - 09:33

ТИН БАЙЛЫГЪЫБЫЗНЫ ГЮРБЕЖИСИ

Къабарты-Малкъарда китап чыгъарыугъа жол тынч болмагъанды. Къара таныгъан белгили адамларыбыз ал китапларын Дагъыстанда Темирхан-Шурада М.Мавраевни китап басмасында басмалагъандыла.

05.06.2023 - 09:32

ТЮТЮН ИЧГЕНЛЕ КЁП АУРУЙДУЛА

Кёп болмай Къабарты-Малкъар къырал университетде Тютюн ичиуге къажау турууну  битеудуния кюнюне жоралап медицина факультетини келечилери   школчулагъа тематикалы  акция бардыргъандыла.

05.06.2023 - 09:31

ХУНЕРЛИКЛЕРИН АЧЫКЪЛАГЪАНДЫЛА

Кёп болмай Пятигорск шахарда  Халкъ мюлкню эм  къырал къуллукъну россейли академиясыны (РАНХиГС) Шимал Кавказда бёлюмюнде «Диалог культур» деген фестиваль болгъанды.

05.06.2023 - 09:31

ИНФАРКТ – ЁЛЮМ ТЮЙЮЛДЮ

Кёребиз: инфарктдан сора кёпле ишлерине къайталмайдыла. Юйде да хазна зат эталмайдыла.