Кофени сатыу азаямы барады?

Буруннгу жыл бла тенглешдиргенде, былтыр бизни къыралда кофени сатыу 8,7 процентге азайгъанды. Алай бла 2021 жылда Россейде 164,2 минг тонна кофе сатылгъанды, дегенди «Росчайкофе» биригиуню башчысы Рамаз Чантурия. Ол айтханнга кёре, азайыу 2020 жылда окъуна башланнган эди. Быйыл а ол энтта да жети процентге тюшерикди. Тинтиуле бардыргъан Ipsos компанияда анга  шагъатлыкъ этгендиле. Былтыр соруулагъа къатышханланы 37,6 проценти тартылгъан эмда бюртюклю  кофени сайлагъандыла. Алай аны аллында жыл а бу кёрюмдю 42,1 процент бола эди.
Ол алай нек болгъанын ангылата, Рамаз Чантурия сылтауланы эм башына пандемияны салгъанды. «Адамла 2020 жылда кёбюсюнде юйлеринде олтуруп тургъандыла. Кафеле ишлемегенлери ючюн а, кофени сатыу ючден бирине азайгъанды. Ол жылны экинчи жарымында рынок тирилип башлагъан эди, алай 2019 жылны кёрюмдюлерине уа жеталмагъанды», – дегенди ол.
Быйыл да кофени сатыу азайыргъа боллукъду, дейдиле экспертле. Алай сылтау а энди башхады: Бразилияда кюнню халы осал болгъаны ючюн къууурулмагъан (жашил) кофени багъасы бек кётюрюлгенди (2-2,5 кереге окъуна). Алыучула да, аны сезип, кофени азыракъ ичип тебирегендиле.
Бизни республикада уа анга не дейдиле? Нальчикде кафелени бла ресторанланы битеу керекли  затла  бла жалчытхан Ho.Re.Ca. тюкенни сатыучусу Валерия Утиркина айтханнга кёре, алыучуланы саны азайгъан угъай, кёбейген  окъуна этгенди. «Эки-юч жыл мындан алгъа болумну айтмай къойсакъ да, ахыр жарым жылны эсеплерине къарасакъ, кофени багъасы кётюрюлгенди. Ол башында сагъынылгъан къыралда, башха жерледе аны тирлиги азайгъаны бла да байламлы болур, алай бир-бир сортла ючюн, ол санда Эфиопиядан келтирилген кофе ючюн,  алыучулагъа энди кёбюрек тёлерге тюшеди. Биз адамланы онгларын ангылайбыз, алагъа башха сортланы татыуларын да сынап кёрюгюз, дейбиз», – дегенди ол. 
Светлана Утиркина айтханнга кёре,  кофе багъа болгъанды да, энди аны ичиуню къойдум  деген  жокъду. Кафеле да алгъынча ишлейдиле. Кёп, аз болса да, аланы санына  къошула барады. «Тышындан бизге продукция келтириучю компанияланы юслеринден айтсакъ, сылтауун тинтип айланмагъанма, алай мен билип, жаланда бири ишин тохтатханды, къалгъанлары уа аны алгъынча бардырадыла», – дегенди ол.
«Арабика» тюкенчикни сатыучусу да ол сёзлеге артыкъ кёп къошмагъанды: «Бу жаз башында доллар кётюрюлгени бла кофе да олсагъат багъа болгъан эди. Ол тыш къыралладан келтирилгени себепли, алай болгъаны да сейир тюйюлдю. Алыучула уа не? Багъаланы  кётюрюлгенлерин ким сюерикди?  Алай сатыу а артыкъ тюрленмегенди. Шёндю уа, доллар учуз болгъаны бла, багъала иги да къайтышхандыла, быйылны башында  багъала бла тенглешдиргенде, сезе-сезмез  алай кётюрюлгендиле дерчады».

Улбашланы Мурат
хазырлагъанды.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

29.11.2023 - 17:21

КЪЫРАЛЫБЫЗНЫ ИГИЛИГИНЕ ДЕП РЕСПУБЛИКАНЫ КЪОШУМЧУЛУЛУГЪУНУ ЮСЮНДЕН СЁЛЕШГЕНДИЛЕ

Къабарты-Малкъар къырал университетге кёп белгили  къонакъла  келиучюдюле.

29.11.2023 - 15:02

ТАМАТА ТЁЛЮНЮ КУЛЬТУРА, ЖАМАУАТ ЖАШАУГЪА СИНГДИРИР МУРАТ БЛА

«Единая Россияны» «Тамата тёлю» партия проекти жашауда бардырылгъанлы он жыл толгъанына аталып, Нальчикде Культура айнытыу арада къууанчлы жыйылыу болгъанды.

29.11.2023 - 09:03

САУГЪА

«»

Окъуучуларыбызны Темуккуланы Адилни энтта да бир хапары бла шагъырей этерге сюебиз. Белгилисича, иги къылыкълы, тюз адамны ёсдюралгъан, ол насыпды, аны юсюнденди бу материал да.  

29.11.2023 - 09:03

БЕЛГИЛИ ЖЕРЛЕШИБИЗ БЛА ТЮБЕШГЕНДИЛЕ

Кёп болмай Къабарты-Малкъар къырал университетде Къырал Думаны депутаты, «Единая Россия» фракцияны башчысыны орунбасары Адальби Шхагошев студентле бла тюбешгенди.

29.11.2023 - 09:03

КАВКАЗ ХАЛКЪЛАНЫ БАЙЛАМЛЫКЪЛАРЫНЫ ШАГЪАТЛАРЫ

«…экспедициябыз бу къаланы узунлугъун ёнчлеген кезиуде, ол сванлыла ишлеген мекям бла тенг болгъанын ачыкълагъанбыз, алай бла уа ала экиси да бир бирге ушагъанлары баям болгъанды…», - деп жазгъанды