САБИЙЛЕ ЖАРАУЛАГЪА АРТЫКЪ БЕК ТАРТЫНМАЙ ЭСЕЛЕ ДА, АРТДАН-АРТХА СЕЙИРЛЕРИ КЪОЗГЪАЛАДЫ

«Спартак-Нальчик» футбол клубну мурдорунда сабийле юйренирча школ 2009 жылдан бери ишлейди, анга алты-жети жыллары толгъанланы  аладыла. Бу ишни баш мураты сынамлы, ахшы спортчуланы тышындан излемей, кесибизде хазырлауду. Бюгюнлюкде анда талай оюнчу къауумну хазырлайдыла, ала, эришиулеге къатыша, жетишимлери бла да къууандырадыла. Школда иш къалай къуралгъаныны юсюнден бизге тренер Цийкъанланы Ислам билдиргенди.

Ол айтханыча, хар футбол клубну да кесини школу болургъа тийишлиди. Ол аланы барысына да тёреди. Нек дегенде футболчуланы башха жерледен чакъырыу кёп ахчаны излейди. Сора оюннга къараргъа келгенлени да, сёзсюз, майданда кеслерини адамларын кёрселе, кёллери кётюрюледи. Бери жюрюген сабийле жыл санларына кёре талай къауумгъа юлешинедиле. Эм гитчелеге алтыжыллыкъладыла, аланы 21 жылларына дери юйретедиле. Артда аланы талайы республикада къаладыла, бир-бирлерин башха командала кеслерине аладыла. Уллу клублада алагъа аслам онгла къуралгъанлары себепли, жарсыугъа, фахмулу сабийлени мында къоялмайдыла.

Гитчелени юйретирден алгъа борчлу халда аланы саулукъларына къаралады. Хар жангы къауумну алгъанда, энчи комиссия, штаб къураладыла, эки-юч кюнню ичинде аланы физический жаны бла хазырлылыкъларына къарайдыла. Бусагъатдагъы сабийлени кёбюсю быллай оюнла бла артыкъ бек жубанмайдыла. Алай ата-анала, спортну бу тюрлюсюн сюйюп, балаларын кеслери келтиредиле. Алгъадан аланы талайы майданнга артыкъ бек тартынмай эсе да, артдан-артха сейирлери къозгъалып, сюйюп келедиле. Жаарула мектепге окъууларына чырмау этмедиле, ол угъай аман белгилени алгъанланы ойнаргъа иймей окъуна къоядыла, ол а сабийлени эм уллу жарсыулары окъуна болуп къалады. Билимли, акъыллы спортчу майданда да командасына кёбюрек хайыр келтираллыкъды. Футболчу жетишимли 35 жылына дери ойнаргъа болады. Алай андан ары уа анга башха затла бла да кюреширге тюшеди. 36 жыл адамны жашауунда аз эсе, спортчугъа ол кёпдю. Аны ючюн ала не жаны бла айнырларына къайгъырабыз, сёз ючюн, бизге келгенле испан, ингилиз, француз тиллеге юйренедиле. Сора тютюн, ичги дегенча аман къылыкъланы юслеринден айтханда, аллай затланы арталлыда къоймайбыз, деп чертеди тренер.

Жарауну эки сменагъа бардырыладыла. Эрттенликден окъугъанла стадионнга тюшден сора келедиле, тюшден сора окъугъанла уа – эрттенликден. Эм гитчелени ал кезиуледе бир сагъат юйретедиле, абаданыракъланы – андан кёп.

- Спортну башха тюрлюлери бла тенглешдиргенде, саулукъгъа чып тюшюуде футбол барын да озады деп, айталлыкъ тюйюлме, - дейди Ислам. - Бу оюм башха шарт бла байламлыды - саулай дунияда бу оюн эм жайылгъанладанды, аны бла барындан да кёп адам кюрешеди. Ачыгъанланы саны да анга кёре башхаладан асламды. Болсада жашчыкъланы къоркъуусузлукъларына энчи къарайбыз, бек алгъа уа саулукъгъа чып тюшмезча къалай жыгъылыргъа керек болгъанына юйретебиз, упражненияла этдиребиз.

Жылны ичинде эришиулени планында бегитилгенича 20-30 официальный матч бардырылады. Сабий футбол лиганы чеклеринде ётдюрюлген турнирле эм магъаналыдыла. Эришиулеге къатышыу, сабийлени башха жерлеге элтиу ахчаны излейди. Официальный турнирлеге къатышыуну къоранчларын «Спартак-Нальчик» толтурады. Коммерческий турнирлеге къатышырларын сюе эселе уа, ата-анала кеслери тёлейдиле, тышындан спонсорланы изленмейдиле.

Кульчаланы Зульфия.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

05.03.2024 - 09:14

КАДАСТР «ЦИФРАГЪА» КЁЧЕДИ

Роскадастрны Къабарты-Малкъарда бёлюмюню архивинде сакъланнган 102 мингден артыкъ документни былтыр электрон халгъа кёчюргендиле.

05.03.2024 - 09:13

ХЫЙЛАЧЫ СЁЛЕШГЕН СУНМАГЪЫЗ

Хыйлачыла телефон бла сёлешип, адамланы арт кезиуледе безитип бошагъандыла. Кёпле,  тюз кеси таныгъан адамы сёлешмесе, неда ол номер мында жюрюген номерлеге ушамаса , телефонну алмай да къоядыла.

05.03.2024 - 09:12

«МИЛЛЕТ ЭНЧИЛИГИБИЗНИ САКЪЛАУНУ ЭМ БАШХА САЛЫРГЪА КЕРЕКБИЗ»

Педагогикагъа жашаууну иги кесегин жоралагъанладан бири огъары жемталачы Тетууланы Борисди.

04.03.2024 - 09:27

Бек башы – Россейни халкъы ырахатлы эмда къолайлы болурча этиу

Россей Федерацияны Президенти Владимир Путин орта кюн, 29 февральда,  Федерал Жыйылыуну аллында Посланиясы бла сёлешгенди. Аны баш магъаналы оноулары бла окъуучуларыбызны шагъырей этебиз.

04.03.2024 - 09:23

Илму эмда чыгъармачылыкъ жолун ачыкълай

Жазыучу, кесаматчы, филология илмуланы доктору, профессор, КъМР-ни илмусуну сыйлы къуллукъчусу Толгъурланы Хамитни жашы Зейтун туугъанлы 85-жыллыгъына жораланып, КъМКъУ-ну китапханасында  «Малкъар