АРТИСТЛЕ ТОЛТУРГЪАН АСКЕРЧИЛЕРИБИЗНИ КЁЛЛЕНДИРГЕНДИЛЕ

Нальчикде Правительствону юйюню аллында бу кюнледе Росгвардияны аскерчилерин бла къуллукъчуларын кёллендириуге бурулгъан байрам болгъанды. Концертни шахарны администрациясы къурагъанды, анга республикада белгили артистле  къатышхандыла.

 КъМР-ни халкъ артисти Текуланы Амур сахнадан сёлеше, право низамны сакълагъан аскерчилеге борчларын толтургъанда кёргюзтген кишиликлери ючюн ыразылыгъын айтханды. Росгвардияны КъМР-де Управлениясыны келечиси капитан Залина Хамурзова уа аскерчилерибизни кёллендириуге бурулгъан ариу сёзле ючюн ыспас  этгенди. «Бизни батыр ата-бабаларыбызны  юлгюсюнде ёсген тёлюле Ата журтубузну жалынчакъсызлыгъы ючюн жанларын-къанларын аямай сермешириклерине ишексизме»,-дегенди ол .

Байрамны ахырында гуманитар-техника колледжни студентлери Ата журтубузну къоруулаучуларына хурмет этип, тизгиннге туруп, «Z» харфны къурагъандыла. 

 

Тикаланы Фатима хазырлагъанды.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

19.08.2022 - 17:02

Билим бериуде – аслам тюрлениуле

Августда Россейни билим бериу министрини орунбасары Андрей Корнеев да къатышып Нальчик шахарда форум бардырылгъанды.

19.08.2022 - 13:02

Урлукъчулукъда бла селекцияда сынамны хайырланыр умутда

КБНЦ-ны Эл мюлк институтуну Терк районда илму-производстволу участкасында «Сабанны кюню 2022 ж.

19.08.2022 - 09:58

Сыйдам да, къоркъуусуз да болгъанды

Кёп болмай «Къоркъуусуз эм тынгылы  автомобиль жолла» миллет проектге кёре,  «Прохладный — Эльбрус» жолну  эки километр чакълы бири  болжалдан алгъа  жангыртылгъанды.

18.08.2022 - 17:28

Ал жанында – юбилейге, жангы окъуу жылгъа хазырланыу

КъМР-ни Башчысы Казбек Коков кезиулю «муниципал сагъатны» бардыргъанды.

18.08.2022 - 13:27

Миллетлени шуёхлукъларыны белгиси бла

Къабарты-Малкъарны къыраллыгъыны 100-жыллыгъына аталып  Нальчикде Жашил театрда байрам концерт болгъанды.