АРТИСТЛЕ ТОЛТУРГЪАН АСКЕРЧИЛЕРИБИЗНИ КЁЛЛЕНДИРГЕНДИЛЕ

Нальчикде Правительствону юйюню аллында бу кюнледе Росгвардияны аскерчилерин бла къуллукъчуларын кёллендириуге бурулгъан байрам болгъанды. Концертни шахарны администрациясы къурагъанды, анга республикада белгили артистле  къатышхандыла.

 КъМР-ни халкъ артисти Текуланы Амур сахнадан сёлеше, право низамны сакълагъан аскерчилеге борчларын толтургъанда кёргюзтген кишиликлери ючюн ыразылыгъын айтханды. Росгвардияны КъМР-де Управлениясыны келечиси капитан Залина Хамурзова уа аскерчилерибизни кёллендириуге бурулгъан ариу сёзле ючюн ыспас  этгенди. «Бизни батыр ата-бабаларыбызны  юлгюсюнде ёсген тёлюле Ата журтубузну жалынчакъсызлыгъы ючюн жанларын-къанларын аямай сермешириклерине ишексизме»,-дегенди ол .

Байрамны ахырында гуманитар-техника колледжни студентлери Ата журтубузну къоруулаучуларына хурмет этип, тизгиннге туруп, «Z» харфны къурагъандыла. 

 

Тикаланы Фатима хазырлагъанды.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

26.05.2024 - 09:03

«ЭРИШИУГЕ КЪАТЫШХАНЫМ ИШИМЕ БАШХА КЁЗДЕН КЪАРАТХАНДЫ»

Кичибалыкъны битеулю билим берген мектебини башланнган классларында окъутхан  Бапыналаны Лейля алгъаракълада «Эм ахшы жаш устаз-2024» Битеуроссей усталыкъ эришиуге къатышып, анда эки кере да жетиши

25.05.2024 - 10:01

БИРЛЕ ТЁЛЕЙДИЛЕ, БАШХАЛА УА БОРЧ ЭТЕДИЛЕ

Республикада хайырланылгъан электрокючню багъасын тёлеу жаны бла болумну юсюнден «Каббалкэнерго» предприятияда сёлешгендиле.

25.05.2024 - 09:03

ЫЗЫНДАН КЪАРАР АДАМЫ БОЛСА…

Къадар бармыды? Огъесе хар зат да кесибизни къолубуздамыды?

24.05.2024 - 12:25

УЛЛУ ОНГЛА, УМУТЛАНДЫРГЪАН АТЛАМЛА

Къабарты-Малкъарда промышленностьну бар тюрлюлеринден 57,1 процентин аш-азыкъ эмда жарашдырыучу производствола аладыла.

24.05.2024 - 09:03

САБИЙЛЕГЕ МАГЪАНАЛЫ ДЕРС

 «Газпром газораспределение Нальчик» компания кёк отлукъну къоркъуусуз хайырланыуну жорукъларына бегирекда сабийлени юйретиуге не заманда да уллу эс бурады.