АРТИСТЛЕ ТОЛТУРГЪАН АСКЕРЧИЛЕРИБИЗНИ КЁЛЛЕНДИРГЕНДИЛЕ

Нальчикде Правительствону юйюню аллында бу кюнледе Росгвардияны аскерчилерин бла къуллукъчуларын кёллендириуге бурулгъан байрам болгъанды. Концертни шахарны администрациясы къурагъанды, анга республикада белгили артистле  къатышхандыла.

 КъМР-ни халкъ артисти Текуланы Амур сахнадан сёлеше, право низамны сакълагъан аскерчилеге борчларын толтургъанда кёргюзтген кишиликлери ючюн ыразылыгъын айтханды. Росгвардияны КъМР-де Управлениясыны келечиси капитан Залина Хамурзова уа аскерчилерибизни кёллендириуге бурулгъан ариу сёзле ючюн ыспас  этгенди. «Бизни батыр ата-бабаларыбызны  юлгюсюнде ёсген тёлюле Ата журтубузну жалынчакъсызлыгъы ючюн жанларын-къанларын аямай сермешириклерине ишексизме»,-дегенди ол .

Байрамны ахырында гуманитар-техника колледжни студентлери Ата журтубузну къоруулаучуларына хурмет этип, тизгиннге туруп, «Z» харфны къурагъандыла. 

 

Тикаланы Фатима хазырлагъанды.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

05.06.2023 - 12:25

ЫСПАС СЁЗЛЕ, САУГЪАЛА, ОЮМЛА ДА

«Ана тилим – жаным-тиним, мени дуниям» деген ат бла республика даражалы эришиу  мектеплени окъуучуларыны бла устазларыны араларында талай жылдан бери бардырылады.

05.06.2023 - 09:33

ТИН БАЙЛЫГЪЫБЫЗНЫ ГЮРБЕЖИСИ

Къабарты-Малкъарда китап чыгъарыугъа жол тынч болмагъанды. Къара таныгъан белгили адамларыбыз ал китапларын Дагъыстанда Темирхан-Шурада М.Мавраевни китап басмасында басмалагъандыла.

05.06.2023 - 09:32

ТЮТЮН ИЧГЕНЛЕ КЁП АУРУЙДУЛА

Кёп болмай Къабарты-Малкъар къырал университетде Тютюн ичиуге къажау турууну  битеудуния кюнюне жоралап медицина факультетини келечилери   школчулагъа тематикалы  акция бардыргъандыла.

05.06.2023 - 09:31

ХУНЕРЛИКЛЕРИН АЧЫКЪЛАГЪАНДЫЛА

Кёп болмай Пятигорск шахарда  Халкъ мюлкню эм  къырал къуллукъну россейли академиясыны (РАНХиГС) Шимал Кавказда бёлюмюнде «Диалог культур» деген фестиваль болгъанды.

05.06.2023 - 09:31

ИНФАРКТ – ЁЛЮМ ТЮЙЮЛДЮ

Кёребиз: инфарктдан сора кёпле ишлерине къайталмайдыла. Юйде да хазна зат эталмайдыла.