САКЪЛЫКЪНЫ ТАС ЭТМЕЗГЕ ЧАКЪЫРАДЫ

КъМР-де Оператив штаб республиканы жамауатын бла къонакъларын келе тургъан байрамла бла алгъышлайды эмда сакъ болургъа чакъырады, террорчулукъ ишледен къорууланыуну быллай амалларына да юйретеди:

-къыйын болумлагъа келтирлик эмда тёгерегигизде адамлагъа къоркъуу саллыкъ ишледен кери болугъуз;

-автотранспортну  алагъа деп бёлюннген жерледе къоюгъуз;

-ишеклик туудургъан хапчукланы бла автомобильлени кёрсегиз, терактла этилликлерини юслеринден алгъадан билсегиз, чачдырылыучу затлары бла сауутлары болгъанланы, аманлыкъ ишлеге къатышыргъа хазырлана тургъанланы неда аллай аманлыкълагъа къатышханланы таный эсегиз, олсагъат право низамны сакълаучу  органлагъа бла экстренный службалагъа билдиригиз;

- право низамны сакълаучу органланы, байрамланы кезиуюнде низам ючюн жууаплы болгъан башха адамланы законлу излемлерин толтурургъа кюрешигиз.

 Не тюрлю шарт да тынгылы тинтилликди, битеу билдириулеге кёре инсанланы къоркъуусузлукъларын жалчытырча мадарла этилликдиле.

 КъМР-де Оператив штаб ишеклик туудургъан затланы юслеринден билдиргенлеге аланы атлары жашырынлай къаллыкъларына ышандырады эмда республиканы жамауатына  ангылаулугъу эм болушургъа хазырлыгъы  ючюн ыразылыгъын билдиреди.

  «Исси ызны» телефонлары

КъМР-де Оператив штабны – 48-15-48;

Россейни ФСБ-сыны КъМР-де Управлениясыны – 48-15-81 (ышаныулукъну телефону);

КъМР-де МВД-ны – 40-4910 (дежурный бёлюмю), 49-562 ( ышаныулукъну телефону);

-Россейни Следствие комитетини КъМР-де следствие управлениясыны – 77-64-22 (ышаныулукъну телефону);

Россейни МЧС-ини КъМР-де Баш управлениясыны – 39-99-99 (днежурный бёлюмю).

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

19.04.2024 - 16:07

ЗАРАНЛЫ КЪУРТ-КЪУМУРСХАЛАНЫ КЪЫРЫУДА САКЪЛЫКЪ ИЗЛЕНЕДИ

Алма, кертме, башха жемиш тереклери болгъанла аладан иги тирлик алырча бахчаларына тынгылы къарап турургъа керекдиле.

19.04.2024 - 16:06

КАДЕТЛЕ-ЧЕКЧИЛЕДЕ КЪОНАКЪДА

Прохладныйден кадетле чекчиледе къонакъда  болгъандыла.

19.04.2024 - 09:03

«НЕ ЗАМАНЛАДА ДА ЧАГЪЫРГЪА ЖАМАУАТ КЪАЖАУ СЮЕЛГЕНДИ»

Ичги...кёплени эшиклерин жапхан къыйынлыкъ. Биринчи атламланы этген къыйынды, артда уа ол тузакъдан чыгъаргъа не заман, не къарыу табылмай къалады.

18.04.2024 - 15:02

ЧЫНТТЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬЛЕ БОЛУРЧА

Кёп болмай «Иш кёллю Россей» жамауат организацияны Къабарты-Малкъарда бёлюмю бардырып Нальчикде IThub колледжни мурдорунда оналтынчы жаш тёлю бизнес-школа ишин башлагъанды.  Проектни баш магъанасы

18.04.2024 - 12:25

МИНГИ ТАУДА – КОСМОС ЛАБОРАТОРИЯ

Къабарты-Малкъарны Курортла эм туризм министерствосу  республикабызны сейирлик жерлери бла шагъырей этгенлей турады.