САКЪЛЫКЪНЫ ТАС ЭТМЕЗГЕ ЧАКЪЫРАДЫ

КъМР-де Оператив штаб республиканы жамауатын бла къонакъларын келе тургъан байрамла бла алгъышлайды эмда сакъ болургъа чакъырады, террорчулукъ ишледен къорууланыуну быллай амалларына да юйретеди:

-къыйын болумлагъа келтирлик эмда тёгерегигизде адамлагъа къоркъуу саллыкъ ишледен кери болугъуз;

-автотранспортну  алагъа деп бёлюннген жерледе къоюгъуз;

-ишеклик туудургъан хапчукланы бла автомобильлени кёрсегиз, терактла этилликлерини юслеринден алгъадан билсегиз, чачдырылыучу затлары бла сауутлары болгъанланы, аманлыкъ ишлеге къатышыргъа хазырлана тургъанланы неда аллай аманлыкълагъа къатышханланы таный эсегиз, олсагъат право низамны сакълаучу  органлагъа бла экстренный службалагъа билдиригиз;

- право низамны сакълаучу органланы, байрамланы кезиуюнде низам ючюн жууаплы болгъан башха адамланы законлу излемлерин толтурургъа кюрешигиз.

 Не тюрлю шарт да тынгылы тинтилликди, битеу билдириулеге кёре инсанланы къоркъуусузлукъларын жалчытырча мадарла этилликдиле.

 КъМР-де Оператив штаб ишеклик туудургъан затланы юслеринден билдиргенлеге аланы атлары жашырынлай къаллыкъларына ышандырады эмда республиканы жамауатына  ангылаулугъу эм болушургъа хазырлыгъы  ючюн ыразылыгъын билдиреди.

  «Исси ызны» телефонлары

КъМР-де Оператив штабны – 48-15-48;

Россейни ФСБ-сыны КъМР-де Управлениясыны – 48-15-81 (ышаныулукъну телефону);

КъМР-де МВД-ны – 40-4910 (дежурный бёлюмю), 49-562 ( ышаныулукъну телефону);

-Россейни Следствие комитетини КъМР-де следствие управлениясыны – 77-64-22 (ышаныулукъну телефону);

Россейни МЧС-ини КъМР-де Баш управлениясыны – 39-99-99 (днежурный бёлюмю).

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

28.09.2023 - 12:35

«САБИЙЛЕРИНЕ КЪАРАМАУ БИЗНИ РЕСПУБЛИКАГЪА КЕЛИШМЕГЕН ШАРТЛАДЫЛА»

Сюд приставланы республикада управленияларыны башчысы Бауаланы Ахмат белгилегенича, ала жаш тёлюню тин-ниет жаны бла юйретиу, жандауурлукъ мероприятияланы дайым къурайдыла.

28.09.2023 - 09:03

ЮЙЛЕГЕ ОТ ТЮШМЕЗЧА

 МЧС-ни бёлюмлери «аш юйде от тюшюу» дегенча болумлагъа аслам чыгъадыла. Аланы сылтаулары – газ плитада аш кюйгени, газ эм электроприборланы терс хайырлыныуду.

28.09.2023 - 09:03

СОЦИАЛ ЖУМУШЛАНЫ КЪАЙСЫЛАРЫН СЮЕ ЭСЕГИЗ ДА – БИЛДИРИГИЗ

Къыралдан социал болушлукъгъа тийишли болгъан инсанла аланы къайсыларын сюйгенлерини юсюнден келир айны биринчисине дери билдирирге керекдиле, дейдиле КъМР-де МФЦ-да.

28.09.2023 - 08:58

«САНГЫРАУ БОЛУП КЪАЛМАЗГЪА КЁП АМАЛЛА БАРДЫЛА»

Биз музыкагъа тынгылайбыз. Жууукъ адамларыбызны сёзлерине,  назмуланы кёлден окъугъаныбызда, аланы эшитгенибизге къууанабыз. Эшиталмагъанла уа къалай жашайдыла? Билмейбиз аны.

27.09.2023 - 15:02

БОКСДАН – ЖАНГЫ ЗАЛ

«Спортну 2030 жылгъа дери айнытыуну стратегиясы» проектге  кёре Нальчикни 20-чы мектебинде къууанчлы халда боксдан зал ачылгъанды.