Тёгерек-баш айбатлы, тизгинли да болурча

Кёп болмай Чегем районну администрациясыны башчысы Юра Борсов, орунбасары Жанкишиланы Жагъафар, эллени, предприятияланы  бла организацияланы келечилери, волонтёрла да къатышып,  уллу экология  субботник бардырылгъанды. Аны чеклеринде Нальчикни  бла Чегемни ортасында,  «Северный» автовокзалны аллында жашил зона боллукъ  бир гектар чакълы жерде 400-ден аслам  терекчик орнатылгъанды.  
Анда сора да, Чегемден ара шахарыбызны чегине дери тёрткилометрлик  велосипед жолну жанлары бла да терекчикле салыннгандыла. Хар замандача, федерал трассаны жанларында ёсген тереклеге тытыр сюртюлгенди, жерге тюшген бутакъла  кетерилгендиле, кырдык да чалыннганды.   
Ол кюн субботник эллени барысында да ётгенди. Хар замандача, муниципал тийреле, суу жагъала, жол жанла, малла отлагъан жерле кир-кипчикден тазаланып, санитар мардалагъа келиширча этилгендиле. Учрежденияланы темир буруулары  эм башха конструкциялары боялгъандыла, жашиллендириу мадар да  этилгенди.  
Уллу Хорламны байрамыны аллында эсгермелени тёгерек-башларын тапландырыугъа энчи эс бурулгъанды, жамауат аслам хайырланнган жерле да игилендирилгендиле. 

Курданланы 
Сулейман.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

08.06.2023 - 12:25

ТАСХАНЫ САТХАНЛАНЫ - ЖУУАПХА

РФ-ни Президенти Владимир Путин быйыл апрель айда къол салгъан законнга тийишлиликде жеринден тепдирилмеген мюлкню юсюнден информацияны сатыу эмда жалгъан сайтла къурау ючюн административ жууаплылы

08.06.2023 - 10:01

ЮЙ КЪОЛЛУ БОЛАМА ДЕП, АХЧАГЪЫЗДАН КЪУРУ КЪАЛМАГЪЫЗ

Россей Федерацияны къурулуш эмда жашау журт-коммунал мюлк бёлюмлерини 2030 жылгъа дери айнытыу Стратегиясына тийишлиликде бизни къыралда 2021 жылда 92,6 миллион квадрат метр жашау журт ишленнгенди.

08.06.2023 - 09:03

ЖУМУШЛАНЫ ТАМАМЛАУЧУЛАРЫБЫЗ – АЛЧЫЛАНЫ САНЫНДА

Россей Федерацияны Экономиканы айнытыу министерствосу къыралда кёп жумушланы тамамлагъан араланы (МФЦ) былтыр ишлерини къыйматлылыгъыны рейтингин къурагъанды.

07.06.2023 - 12:25

ЖАШЛА ЮЙЮР КЪУРАРГЪА СЮЕМИДИЛЕ?

Юйюр жамауатны кесегиди, аны къурагъан мурдорду. Арт жыллада анга къыралны жанындан уллу эс бурулады, юйюрню магъаналылыгъы 2020 жылда Конституциягъа кийирилген тюрлениуледе бютюнда кёрюнеди.

07.06.2023 - 10:01

РЕСПУБЛИКАГЪА ТУРИСТЛЕЧА КЪАЙТЫРЫКЪДЫЛА

Россейни  регионларында  туристлеге алыкъа артыкъ белгили болмагъан жерлени ачар, айтхылыкъ жерлерин да энтта бир кере кёргюзтюр мурат бла блогерле Екатерина эм Дмитрий Козловла Къабарты-Малкъаргъа