Къурулушну эмда коммунал мюлкню айнытыугъа – энчи эс

КъМР-ни Башчысы Казбек Коков КъМР-ни Правительствосу бла бу кюнледе бардыргъан кенгешде сёз къурулушну эмда жашау журтла-коммунал мюлкню юсюнден баргъанды. Сюзюуге КъМР-ни Правительствосуну Председателини орунбасары Муаед Кунижев, Нальчик шахар округну жер-жерли администрациясыны башчысы Таймураз Ахохов, КъМР-ни къурулуш эмда ЖКХ министри Алим Бербеков къатышхандыла. 
Кенгешде миллет проектлени бла федерал программаланы бардырыугъа бёлюннген ахча къалай хайырланылгъанына, белгиленнген болжалла къалай сакъланнганларына къаралгъанды, объектлени къурулушларын тинтиулени эсеплери сюзюлгендиле. «Хар биринде ишлени качестволарына бла болжалларына контроль этиуню магъанасы уллуду», - деп чертгенди республиканы оноучусу. 
 Къабарты-Малкъарда быйыл 70-ден артыкъ социал  объект ишлене турады. Бек уллуларыны тизмесине 10 школ, Нальчикде поликлиника, амбулаторияла, ЖКХ-ны инфраструктура объектлери, жангы онкология диспансер, жаш тёлю чыгъармачылыкъны арасы, спорт арала киредиле. Тынгылы ремонт этилликлени арасында уа  элледе мектепле, маданият махкемеле, жолланы игилендириу эмда жамауат жерлени тапландырыу проектле  бардыла. Миллет проектлеге бла къырал программалагъа ахча толусунлай бёлюнеди. Санкциялагъа да къарамай, битеу ишле графикден таймай бардырыладыла, деп айтылгъанды кенгешде. 
Казбек Коков подряд организацияла бла ишлеуню кючлендирирге, ишни тындырыуну болжалларындан таймазча эмда качествону селейтмезча мадарла этерге буюргъанды. 

КъМР-ни Башчысыны бла Правительствосуну пресс-службасы.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

13.08.2022 - 15:50

Предпринимательлени къайгъысын кёре

Къабарты-Малкъарны Бизнес-инкубаторунда республиканы прокурору Николай Хабаров Нальчик шахар округну бизнесменлери бла тюбешгенди.

13.08.2022 - 09:47

Ахшы тёрелерибизни керти жорукъларына кёре уруннганла

Эртте заманладан бери эл мюлкде урунуу аны бла кюрешгенден толусунлай берилиуню, арымауну, тамблагъы кюннге къарап ишлей, эсеплени алгъадан кёре билиуню излегенди.

12.08.2022 - 17:41

Донбассха – кезиулю болушлукъ

Кёп болмай Битеуроссей халкъ фронтну Къабарты-Малкъарда бёлюмю, «Хар нени да хорлам ючюн!» жандауурлукъ акцияны чеклеринде,  налогла службаны (УФНС) келечилери бла бирге Донецк эм Луганск Халкъ Рес

12.08.2022 - 12:37

Илму тинтиулеге – къошакъ онгла

Кёп болмай Къабарты-Малкъар къырал университетни ректоруну къуллугъун толтургъан Юрий Альтудов бла  «Агродар» эл мюлк предприятияны таматасы  Ризуан Диданов  байламлыкъда ишлерге келишгендиле.  Анг

12.08.2022 - 10:45

Таучулукъ миллетибизни къанындады

Таулула таугъа чыгъаргъа бек ёч болгъандыла. Ол аланы жашауларында да кёрюнеди. Таулу деген атны жюрютген малкъар халкъ жашауун, ашауун да, билимин, кюрешин да таула бла байламлы этип болгъанды.