Къурулушну эмда коммунал мюлкню айнытыугъа – энчи эс

КъМР-ни Башчысы Казбек Коков КъМР-ни Правительствосу бла бу кюнледе бардыргъан кенгешде сёз къурулушну эмда жашау журтла-коммунал мюлкню юсюнден баргъанды. Сюзюуге КъМР-ни Правительствосуну Председателини орунбасары Муаед Кунижев, Нальчик шахар округну жер-жерли администрациясыны башчысы Таймураз Ахохов, КъМР-ни къурулуш эмда ЖКХ министри Алим Бербеков къатышхандыла. 
Кенгешде миллет проектлени бла федерал программаланы бардырыугъа бёлюннген ахча къалай хайырланылгъанына, белгиленнген болжалла къалай сакъланнганларына къаралгъанды, объектлени къурулушларын тинтиулени эсеплери сюзюлгендиле. «Хар биринде ишлени качестволарына бла болжалларына контроль этиуню магъанасы уллуду», - деп чертгенди республиканы оноучусу. 
 Къабарты-Малкъарда быйыл 70-ден артыкъ социал  объект ишлене турады. Бек уллуларыны тизмесине 10 школ, Нальчикде поликлиника, амбулаторияла, ЖКХ-ны инфраструктура объектлери, жангы онкология диспансер, жаш тёлю чыгъармачылыкъны арасы, спорт арала киредиле. Тынгылы ремонт этилликлени арасында уа  элледе мектепле, маданият махкемеле, жолланы игилендириу эмда жамауат жерлени тапландырыу проектле  бардыла. Миллет проектлеге бла къырал программалагъа ахча толусунлай бёлюнеди. Санкциялагъа да къарамай, битеу ишле графикден таймай бардырыладыла, деп айтылгъанды кенгешде. 
Казбек Коков подряд организацияла бла ишлеуню кючлендирирге, ишни тындырыуну болжалларындан таймазча эмда качествону селейтмезча мадарла этерге буюргъанды. 

КъМР-ни Башчысыны бла Правительствосуну пресс-службасы.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

24.06.2024 - 17:45

КОМАНДАЛАНЫ АРАЛАРЫНДА – ЮЧЮНЧЮ ЖЕРДЕ

Кисловодскда каратени бир тюрлюсюню къорууланыу амалланы хайырланыу бла толу контакт бёлюмюнде Кисловодскда «5642» клуб ачыкъ эришиу къурагъанды, сермешле «Kub_team» араны кубогу ючюн бардырылгъанд

24.06.2024 - 15:43

ЖАШ КАРАТЕЧИЛЕГЕ – АХШЫ СЫНАМ

Аскер искусстволаны тёрели битеуроссей эм жаш тёлю «Альборц» лагерьни чегинде Минги тауда эришиу бардырылгъанды, анга Шимал Кавказ эм Ара федерал округладан спортчула къатышхандыла.

24.06.2024 - 15:43

МАМЫРЛЫКЪ ЮЧЮН ЖАНЛАРЫН БЕРГЕНЛЕНИ ХУРМЕТИНЕ ЖАУ ЧЫРАКЪЛА ЖАНДЫРГЪАНДЫЛА

Росгвардияны КьМР-де Управлениясыны келечилери «Свеча памяти» эсде тутуу жумушлагъа къатышхандыла.

24.06.2024 - 15:42

ТАУУКЪ ЭТДЕН КЪЫЙМАЛА, ДЕЛИКАТЕСЛЕ

Ишин Урван районда бардыргъан «Къабарты-Малкъарны юй къанатлыла бакъгъан фабрикасы» ООО продукцияны жангы тюрлюлерин чыгъарып башлагъанды, деп билдиргендиле республиканы Эл мюлк министерствосундан.

23.06.2024 - 10:01

БАБАЛАНЫ КЪУУАНЧНЫ ХУРМЕТИНЕ – БИТЕУРОССЕЙ ЭРИШИУ

СССР-ни спортуну устасы Бабаланы Къууанчны хурметине  тюнене Нальчикде «Гладиатор» спорт арада дзюдодан 18 жыллары толмагъан жашланы бла къызланы араларында битеуроссей эришиуню ачылыуу болгъанды.