Къурулушну эмда коммунал мюлкню айнытыугъа – энчи эс

КъМР-ни Башчысы Казбек Коков КъМР-ни Правительствосу бла бу кюнледе бардыргъан кенгешде сёз къурулушну эмда жашау журтла-коммунал мюлкню юсюнден баргъанды. Сюзюуге КъМР-ни Правительствосуну Председателини орунбасары Муаед Кунижев, Нальчик шахар округну жер-жерли администрациясыны башчысы Таймураз Ахохов, КъМР-ни къурулуш эмда ЖКХ министри Алим Бербеков къатышхандыла. 
Кенгешде миллет проектлени бла федерал программаланы бардырыугъа бёлюннген ахча къалай хайырланылгъанына, белгиленнген болжалла къалай сакъланнганларына къаралгъанды, объектлени къурулушларын тинтиулени эсеплери сюзюлгендиле. «Хар биринде ишлени качестволарына бла болжалларына контроль этиуню магъанасы уллуду», - деп чертгенди республиканы оноучусу. 
 Къабарты-Малкъарда быйыл 70-ден артыкъ социал  объект ишлене турады. Бек уллуларыны тизмесине 10 школ, Нальчикде поликлиника, амбулаторияла, ЖКХ-ны инфраструктура объектлери, жангы онкология диспансер, жаш тёлю чыгъармачылыкъны арасы, спорт арала киредиле. Тынгылы ремонт этилликлени арасында уа  элледе мектепле, маданият махкемеле, жолланы игилендириу эмда жамауат жерлени тапландырыу проектле  бардыла. Миллет проектлеге бла къырал программалагъа ахча толусунлай бёлюнеди. Санкциялагъа да къарамай, битеу ишле графикден таймай бардырыладыла, деп айтылгъанды кенгешде. 
Казбек Коков подряд организацияла бла ишлеуню кючлендирирге, ишни тындырыуну болжалларындан таймазча эмда качествону селейтмезча мадарла этерге буюргъанды. 

КъМР-ни Башчысыны бла Правительствосуну пресс-службасы.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

05.06.2023 - 12:25

ЫСПАС СЁЗЛЕ, САУГЪАЛА, ОЮМЛА ДА

«Ана тилим – жаным-тиним, мени дуниям» деген ат бла республика даражалы эришиу  мектеплени окъуучуларыны бла устазларыны араларында талай жылдан бери бардырылады.

05.06.2023 - 09:33

ТИН БАЙЛЫГЪЫБЫЗНЫ ГЮРБЕЖИСИ

Къабарты-Малкъарда китап чыгъарыугъа жол тынч болмагъанды. Къара таныгъан белгили адамларыбыз ал китапларын Дагъыстанда Темирхан-Шурада М.Мавраевни китап басмасында басмалагъандыла.

05.06.2023 - 09:32

ТЮТЮН ИЧГЕНЛЕ КЁП АУРУЙДУЛА

Кёп болмай Къабарты-Малкъар къырал университетде Тютюн ичиуге къажау турууну  битеудуния кюнюне жоралап медицина факультетини келечилери   школчулагъа тематикалы  акция бардыргъандыла.

05.06.2023 - 09:31

ХУНЕРЛИКЛЕРИН АЧЫКЪЛАГЪАНДЫЛА

Кёп болмай Пятигорск шахарда  Халкъ мюлкню эм  къырал къуллукъну россейли академиясыны (РАНХиГС) Шимал Кавказда бёлюмюнде «Диалог культур» деген фестиваль болгъанды.

05.06.2023 - 09:31

ИНФАРКТ – ЁЛЮМ ТЮЙЮЛДЮ

Кёребиз: инфарктдан сора кёпле ишлерине къайталмайдыла. Юйде да хазна зат эталмайдыла.