КАЗБЕК КОКОВ БАХСАН РАЙОННГА АНДА ИШЛЕНЕ ЭМДА ЖАНГЫРТЫЛА ТУРГЪАН ОБЪЕКТЛЕДЕ ХАЛНЫ КЁРЕ БАРГЪАНДЫ

КъМР-ни Башчысы Казбек Коков  Бахсан районда болгъанды, анда миллет эмда федерал проектлеге кёре ишлене эмда жангыртыла тургъан объектледе иш къалай баргъанына къарагъанды.

Куба элде Казбек Коков 500 жери боллукъ школну къурулушу не халда болгъанын кёргенди.  311 миллион сом къоратыргъа белгиленнген объект «Билим бериу» миллет проектни «Шёндюгю заманны школу» федерал проектине кёре ишленеди. Ол эки къатлы боллукъду, 9,8 минг квадрат метр жерни аллыкъды, анга окъуу классла, китапхана, гитче эм уллу спорт залла, 300 жери бла актовый зал, ашхана, медицина блок, административ-мюлк отоула да кирликдиле.

 Къурулушну барыууну юсюнден айтханда, бусагъатда къабыргъалары къалана турадыла, жер тебиуге чыдамлы болурча мадарла этиледиле.   Объектде битеу ишлени  быйыл декабрьде бошаргъа белгиленеди.

 Республиканы Башчысы окъуу юйню тийресинде спорт майданла, сабийле хайырланырча жерле къуралсала иги боллугъуна эс бургъанды.

Казбек Коков  элде амбулаторияны къурулушу къалай баргъанына да къарагъанды. 513 квадрат метрни тутхан эмда багъасы 42 миллион сом чакълы боллукъ объект быйыл февральда ишленип башланнганды. Аны мудорун салып тебирегендиле. Проектге кёре  ол бир къатлы боллукъду, эки сменнге да 90 адамны жумушун жалчытыргъа керекди. Анда терапевтни,  педиатрны, башха специалистлени да кабинетлери, процедурала бардырылыучу отоу, палатала, болушлукъчу жерле да орнатыллыкъдыла. Амбулатория  Россейни Президенти Владимир Путинни буйрукъларын толтурур муратда биринчи медицина болушлукъ бериуню игилендириуню программасына кёре ишленеди эмда 2023 жылны декабринде хайырланылыргъа берилликди.

Республиканы оноучусу  медицина учрежденияда ишлегенле эмда эллиле бла да сёлешгенди, аланы тилеклерине да тынгылагъанды. Андан сора муниципалитетни башчыларына  эллилени жарсытхан жумушланы  тындырыргъа буюргъанды.

 Ишчи жолоучулугъуну кезиуюнде Казбек Коков эл мюлк предприятияланы ишчилери бла да тюбешгенди. Ала урлукъ салыу къалай баргъаныны юсюнден айтхандыла. Бахсан районда нартюхню 20 минг гектардан аслам жерге, чёплеуню да 3,8 минг гектаргъа салыргъа белгиленеди. Сабан ишле болжалдан артха къалмай барадыла, семиртгичле, урлукъла да жетиширчадыла. Саулай республикада уа чёплеуню бек аздан 14 минг гектарда, нартюхню да 148 минг гектар чакълы бирде ёсдюрюр план барды.

Регионну оноучусу дагъыда  бир ненча элни тийрелеринде юч жолда жангыртыу ишле къалай баргъанларына да къарагъанды. Куба-Малка автомобиль жолда (6,7 километрде) ремонт ишле былтыр декабрьде башланнгандыла. Аны 3,6 километринде эски асфальт кетерилгенди эмда жангысыны бир къатысы салыннганды. Жангыртыу ишле мында белгиленнген болжалындан  бир жыл алгъа бошаллыкъдыла.

Куба-Псыхурей-Крем-Константиновка  автомобиль жолну 4,4 километринде жангыртыу ишлени да болжалдан алгъа бошаргъа белгиленеди. Мында ремонт ишле былтыр декабрьни ахырында башланнгандыла эмда быйыл майда бошаллыкъдыла. Анда жангы асфальтны мурдору жарашдырыла турады, жаяу жолчула ишленирикдиле, бордюрла салынырыкъдыла. Машинала жюрюген кёпюрню да тапландырыргъа белгиленеди. Псыхурей элде жолда къоркъкъуусузлукъну кючлендирир ючюн автобусла тохтарча сегиз комплекс, жолдан ётерча тёрт ыз, 5 километрден аслам жерде чыракълары бла чыпынла, жол белгиле да тохташдырыллыкъдыла.

Куба-Таба — Огъары Куркужин автомобиль жолну ( узунлугъу 5,5 километрди) ремонту да жайда бошаллыкъды. Мында  Куркужин сууда кёпюрге да ремонт этиле турады. Жол инфраструктураны объектлери «Къоркъуусуз эмда тынгылы жолла» миллет проектге кёре жангыртыладыла.

                                             

Бизни корр

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

25.06.2024 - 09:06

«ЖЮРЕК ЖЫЛЫУУБУЗНУ ТАС ЭТМЕЗГЕ КЮРЕШЕ ЖАШАЙЫКЪ»

Абадан адамла бла тюбешип, аланы жашлыкъларыны заманындан, жашаугъа кёз къарамларыны юсюнден да ушакъ этсек, кесибиз ол заманлагъа тюшюп, жашауну кёрюп къайтханча болабыз.

25.06.2024 - 09:04

ИССИДЕ КЪАРЫУСУЗ БОЛМАЗЧА

Жайны исси кюнлерине адамла бирча иги чыдаялмайдыла. Алай аны ауурулулугъун бираз женгиллендирирча амалла уа бардыла.

25.06.2024 - 09:03

ХОРЛАМ ЮЧЮН ЮЛЮШЛЕРИН КЪОШХАНДЫЛА

Нальчикде каратени араши тюрлюсюнден регионла аралы эришиу къуралгъанды, ол битеулю жорукъла бла бардырылгъанды.

25.06.2024 - 09:03

ХАУАНЫ КИРЛЕНДИРГЕНЛЕНИ – ЖУУАПХА

Къырал Думаны жыйылыуунда «Хауаны кирлендириуню эсеплерин чыгъаргъанда жорукъланы бузгъанланы эм хауаны кирлендирген веществоланы атмосферагъа атыуда чеклени сакъламагъанланы жууапха тартыуну юсюнд

24.06.2024 - 17:45

КОМАНДАЛАНЫ АРАЛАРЫНДА – ЮЧЮНЧЮ ЖЕРДЕ

Кисловодскда каратени бир тюрлюсюню къорууланыу амалланы хайырланыу бла толу контакт бёлюмюнде Кисловодскда «5642» клуб ачыкъ эришиу къурагъанды, сермешле «Kub_team» араны кубогу ючюн бардырылгъанд