Автомобиль транспорт бла адамланы жюрютюуге эмда жюк ташыугъа контроль къатыландырыллыкъды

КъМР-ни Башчысыны къуллугъун болжаллы халда толтургъан Казбек Коков КъМР-ни Правительствосу эмда муниципалитетлени таматалары бла  бардыргъан кенгешде сёз пассажир транспортну юсюнден баргъанды. «Россей Федерацияда автомобиль эмда электротранспорт бла шахарны ичинде адамланы жюрютюуню бла  жюк ташыуну тап къурауну юсюнден эмда Россей Федерацияны бир-бир законларына тюзетиуле кийириуню юсюнден» Федерал законнга тийишлиликде бу ишде контрольну кючлендирирге кереклисине энчи эс бурулгъанды.
 Андан сора да, кенгешде пассажирлени ташыуну рыногун андан ары айнытыуну, жамауат транспортда жюрюуню къоркъуусузлугъун жалчытыуну, аны техника болумун эмда тыш сыфатын игилендириуню, автопаркны жангыртыргъа кёллендириуню амаллары сюзюлгендиле, алгъын этилген келишимле къалай толтурулгъанларына, ол санда транспортну жюрюген графиги сакъланнганына бла къалгъанына къаралгъанды. Ишлерин жашырын бардыргъанланы ачыкълаугъа, жол хакъны багъасын  бек уллугъа кётюрмез ючюн конкуренциягъа тап онгла къураугъа энчи  магъана берилгенди.
КъМР-ни Инфраструктура эмда цифралы айныу министерствосуну шартларына кёре республикада жыл сайын  халкъ хайырланнган маршрутла бла 40 миллион адам жюрютюледи. Битеу да жылны башындан бери шахар, муниципал, муниципалла эмда регионла аралы транспорт дайым  жюрюп тургъан 282 маршрут ишлейди.
Ол кюн окъуна Казбек Коков республиканы жолларына аталгъан кенгеш бардыргъанды. Быйыл регион эмда муниципал магъаналы жолланы 80 километрден асламын жангыртыргъа  оноу этилгенди. Андан сора да,  «Къоркъуусуз эмда тынгылы автомобиль жолла» деген миллет проектни чеклеринде Нальчикге шахар жолланы ремонтуна  быйыл федерал бюджетден 432 миллион сом бёлюнюрюкдю. Битеу да 2019 жылда республикалы жол фонддан регионну жолла бла байламлы ишлерине 2,8 миллиард сомдан артыкъ къоратыргъа белгиленеди. Ол а аны аллында жылдан эсе 1,5 кереге асламды.

 

 

КъМР-ни Башчысыны бла Правительствосуну пресс-службасы.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

07.12.2021 - 09:58

«ЭЛЬБРУС» КУРОРТНУ КЪЫШ КЕЗИУГЕ ХАЗЫРЛЫГЪЫНА КЪАРАГЪАНДЫЛА

КъМР-ни Башчысы Казбек Коков Кавказ.РФ акционер обществону таматасы Хасан Тимижев бла «Эльбрус» курортну иши бла шагъырейленнгенди, анда бу кюнледе турист сезон ачылгъанды.

07.12.2021 - 09:57

БАШ БОРЧ-АДАМЛАНЫ ЖАШАУЛАРЫН ИГИЛЕНДИРИУДЮ Главные вкладки

КъМР-ни Башчысы Казбек Коков «Единая Россия» партияны  ХХ съездини ахыр кезиую бардырылгъанда бийик советге айырылгъанды. Съезд партияны жыйырма жыллыгъына жораланып ётгенди.

07.12.2021 - 09:56

ЭСКИ ЮЙЛЕДЕН ЖАНГЫ ФАТАРЛАГЪА

Дейское элде тёрт коттедж маталлы юйню къурулушлары бошала турады, деп билдиргендиле Терк районну жер-жерли администрациясыны пресс-службасындан.

06.12.2021 - 09:30

Назмуланы ана тилде шатык окъугъанлары бла къууандыргъандыла

Акъылман Кязимни назмуларын сюймеген, аланы терен магъаналарын сезмеген халкъыбызда хазна адам болмаз.

06.12.2021 - 09:30

Хайырланыучу эм ипотека ёнкючлеге сурам уллуду

Къабарты-Малкъарда быйыл тогъуз айгъа  34 миллиард сом ёнкюч берилгенди. Аны асламысы хайырланыучу эм ипотека кредитлеге жетеди.