ЕхъулIэныгъэхэр яIэу

Урысейм и Суд пристав­хэм я федеральнэ къулыкъум и управленэу КъБР-м щыIэм и унафэщI - КъБР-м и суд пристав нэхъыщхьэ, къэрал кIуэцI къулыкъум и полковник Бауаев Ахъмэт иригъэкIуэкIа пресс-конференцым щытеп­сэ­лъы­хьащ 2021 гъэм и япэ мазихым я лэжьыгъэм къри­кIуахэм.
Зэлэжьыпхъэхэр дэф­тэр 836256-рэ хъурт, дэтхэнэ суд приставми ику иту 6016-рэ къылъысу. ЩIыхуэ зы­телъхэр хабзэм тету цIыхуи 180-рэ уголовнэ жэуапым ирашэлIащ - 2662-рэ административнэм. Урысей Федерацэм икIыну хуит ямыщI­хэр 50752-рэ, рулым дэ­тIыс­хьэныр зыпаубыдхэр 1110-рэ мэхъу, щIыхуэ зытелъ ­1463-м я мылъкур къатхьэкъуащ.
Нэхъ мащIэ хъуащ дызэлэжьэпхъэ уголовнэ дэф­тэрхэр (259079-рэ), абы къыдэкIуэу и кIэм нагъэсащ е зэфIагъэкIащ 320497-рэ. Псори зэхэту едгъэпшынащ сом мелард 1,7-рэ, бюджет зэмылIэужьыгъуэхэм псоми зэхэту сом мелуан 731-м щIигъу хуедгъэхьащ,- жиIащ Бауаев Ахъмэт.
АдэкIэ къыхигъэщащ зыми емыупщIу щхьэзыфIэ­-фIу ящIа ухуэныгъэхэр ихы­жыным, абыкIэ хуитыныгъэ ямыIэу хэщIапIэхэр зыIыгъ­хэр а унэхэм къыщIэгъэ­Iэп­хъукIыным ехьэлIа лэжьыгъэр зэрырагъэкIуэкIыр. Иджы­кIэ апхуэдэ Iуэхуи 167-рэ зэфIагъэкIащ.
Гъуэгум зэрыщызекIуэ ­хабзэхэр къызэпызыудхэм ехьэ­лIауэ къащта унафэхэр гъэзэщIа зэрыхъур къап­щы­тэн мурадкIэ КъБР-м щыIэ МВД-мрэ «Республикэ шынагъуэншэ» къэрал IуэхущIапIэмрэ ящIыгъуу Налшык къалэ къыдыхьэпIэхэм рейдхэр щрагъэкIуэкI. Абы кърикIуэу ГИБДД-м и IэнатIэхэм я унафэкIэ бюджетым кIуащ сом мелуан 83-рэ.
Хуит ямыщI хьэпшып 3443-рэ судхэм щIахьэну ­къахутащ, административнэ хабзэр 561-рэ къызэпаудауэ къыщIагъэщри ятхащ.
- Управленэм а лэжьыгъэр ирегъэкIуэкI коллектор IуэхущIапIэхэм я лIыкIуэхэр хабзэншагъэкIэ къатегуп­лIэ­ным цIыхухэр щыхъумэ­ным ехьэлIауэ. ЦIыхуи 10-м зыкъытхуагъэзат апхуэдэ IуэхукIи, дыхэплъэри судым едгъэхьащ микрофинанс компанием административнэ хабзэр къызэрызэпиудам теухуа протоколыр, - жиIащ Бауаев Ахъмэт.
Управленэм хабзэм тету къигъэсэбэп Iэмалхэм къы­зэрагъэпэщ щIыхуэр егъэп­шыныныр, налогыр, къуэ­дыхэр, бэджэнду къащтэм пэкIуэхэр, нэгъуэщIу бюд­жет зэхуэмыдэхэм кIуапхъэм хэгъэхъуэныр.
КъБР-м и суд пристав нэхъыщхьэм къызэрыхигъэщащи, IуэхущIапIэм и гу­-пым и мурадщ къэрал властым и органхэм ящIы­гъуу лэжьэну, суд актхэм, ­нэгъуэщI органхэмрэ къу­лыкъущIэхэмрэ я актхэм къы­щыгъэлъэгъуахэр нэ­щIысауэ зэфIэхынымкIэ зыхуеину Iэмал псори къагъэсэбэпыну.

УАРДЭ Женя.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

22.01.2022 - 09:04

ЛЭЖЬЫГЪЭМ ХУЭЖЫДЖЭР НАРТОКЪУЭ СУЛЪТIАН

Нартокъуэ СулътIан Хьэмзэт и къуэр I955 гъэм мэкъуауэгъуэм 3-м КъШР-м и Адыгэ-Хьэблэ щIыналъэм хыхьэ ВакIуэ-Жылэ къуажэм къыщалъхуащ.

22.01.2022 - 09:04

НЭХЪ БЗАДЖЭР

КЪУАЖЭМ дыхьэщ, джэдэщым зыщIигъэбзахэри, зы джэд ирихьэжьащ бажэм. Хьэр кIэлъыпхъэра щхьэкIэ, щIыхьакъым - яIэщIэкIри мэзым зыщIидзащ. Мэзым дыгъужь ныбаджэр къыщрихьэлIащ.

22.01.2022 - 09:03

ТХЫДЭМ И ЛЪАГЪУЭХЭР

«Тхыдэм и лъагъуэхэр» – аращ зэреджэр «Антарес» щIыналъэ центрым Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм Курортхэмрэ туризмэмкIэ министерствэмрэ Бэрбэч ХьэтIутIэ и цIэр зезыхьэ Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал уни

21.01.2022 - 09:30

ТЭРЧ ГИМНАСТКЭХЭР ЩIЫНАЛЪЭ ЗЭПЕУЭМ КЪЫЩЫХОЖАНЫКI

ЩIышылэм и 12-17-хэм Осетие Ищхъэрэ-Аланием и къалащхьэм дэт «Манеж» спортым и уардэунэм щекIуэкIащ Ипщэ, Кавказ Ищхъэрэ федеральнэ щIыналъэхэм художественнэ гимнастикэмкIэ я зэхьэзэхуэ.

21.01.2022 - 09:30

ЩХЬЭГЪУСЭ

Зэгуэр лIы Iущ гуэрым и деж зы бзылъхугъэ къакIуэри къыжриIащ:
- ИлъэситI ипэ си щхьэгъусэм сэрэ ди нэчыхьыр птхауэ щытащ. Иджы нэчыхьыр схуэкъутэж, сыхуейкъым афIэкIа сыдэпсэуну.