Пщэрылъ щхьэхуэхэр яхуещI

Къэбэрдей-Балъкъэрым и Iэтащхьэм и къалэнхэр пIалъэкIэ зыгъэзащIэр иджыб­лагъэ яIущIащ зи щхьэ IуэхукIэ къыхуэкIуахэм.

Республикэм и УнафэщIым зыкъы­зэрыхуагъэзахэм ящыщщ Зэрэгъыж къуа­жэм спорт комплекс дащIыхьыным теухуауэ жылэдэсхэм къабгъэдэкIа лъ­э­Iур.
Апхуэдэуи хэплъащ цIыхухэм я псэупIэ-хэр егъэфIэкIуэным, щытыкIэ гугъу ихуа уна­гъуэхэм защIэгъэкъуэным, гъуэгухэр зэгъэпэщыжыным ехьэлIа Iуэхухэм.
КIуэкIуэ К. В. властым и гъэзэщIакIуэ ­органхэм пщэрылъ пыухыкIахэр яхуи­щIащ. Зыкъызэрыхуагъэзахэр зэрагъэзащIэ щIы­кIэр щIыналъэм и Iэтащхьэм и нэIэ щIэтынущ.

 

КъБР-м и Iэтащхьэмрэ Прави­тельствэмрэ я пресс-IуэхущIапIэ.
Поделиться: