Доброволецхэм (волонтёрхэм) я зэщIэхъееныгъэмрэ цIыхухэм я псэукIэр егъэфIэкIуэным телажьэ IэнатIэхэмрэ зегъэужьыным теухуауэ Къэрал советым иригъэкIуэкIа зэIущIэм хэтащ КIуэкIуэ Казбек

Урысей Федерацэм и Президент Путин В. В. Къэ­рал советым и зэIущIэ Кремлым щригъэкIуэкIащ доброволецхэм (волон­тёрхэм) я зэщIэхъеены­гъэмрэ социальнэ Iуэху­хэм телажьэ IэнатIэхэмрэ зегъэужьыным теухуауэ. Абы хэтащ Къэбэрдей-­Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэм и къалэнхэр ­пIалъэкIэ зыгъэзащIэ КIуэкIуэ К. В.

«ЗэрыгурыIуэгъуэщи, во­лонтёрхэм ядэIэпыкъу­-ныр пIалъэ пыухыкIам тещIыхьауэ щытынукъым. А лэжьыгъэм фIэкIыпIэ имы­Iэу адэкIи пащэнущ. Правительствэм игъэхьэзыращ 2025 гъэм нэсыху добро­волецхэмрэ волонтёрхэмрэ я зэщIэхъееныгъэм зегъэу­жьыным теухуа концепцэ. А лэжьыгъэм и план зэпкърыхахэр федеральнэ IэнатIэми щIыналъэхэми щы­зэхалъхьэн икIи волонтёрхэм защIэгъэкъуэнымкIэ Стратегие жэрдэмхэмкIэ агентствэм игъэхьэзыра стандартыр абы хагъэхьэн хуейщ. ИпэжыпIэкIэ къапщтэмэ, ар щIыналъэхэм щыщ гупхэр адэкIэ зэры­лэ­жьэну унэтIыныгъэщ, абы къыхэкIыу щIыналъэхэм я Iэтащхьэхэм солъэIу стандартым къыщыгъэлъэгъуа лъэбакъуэхэр зэкIэлъыкIуэу зэрагъэзащIэм волонтёрхэм ящIыгъуу кIэлъыплъыну», - къигъэлъэгъуащ къэралым и Iэтащхьэм.
Путин Владимир къызэ­хуэсахэм гу лъаригъэтащ щIыналъэ волонтёр центрхэмрэ IэнатIэ щхьэхуэхэм я волонтёр центрхэмрэ къы­зэгъэпэщын зэры­хуейм.
Мыхьэнэшхуэ зиIэ Iуэхущ социальнэ къалэнхэр зы­гъэзащIэ, фейдэ къэлэ­жьы­ным хуэмыунэтIа организацэхэм ахъшэкIэ ядэ­Iэпы­къуныр, абыхэм я зэфIэкIым хэгъэхъуэныр. Путин Вла­димир къыхи­гъэщхьэху­кIащ апхуэдэ IуэхущIапIэхэм социальнэ Iуэхутхьэбзэхэр бюджетым и хьэкъкIэ зэфIагъэкIыну 2017 гъэ ­лъандэрэ хуит зэ­ращIар.
Иджыпсту Къэбэрдей-­Балъкъэрым щагъэзащIэ доброволецхэм я лэжьыгъэр ядэIыгъынымрэ ар ­хэIущIыIу щIынымрэ хуэгъэза Iуэхухэр. Республикэм и доброволецхэм (волонтёрхэм) я зэщIэхъееныгъэм цIыху мин 18-м щIигъу къы­зэщIеубыдэ. 2018 гъэм и ­жэпуэгъуэ мазэм КIуэкIуэ Казбек къыдигъэкIа Указым ипкъ иткIэ КъБР-м и Iэтащхьэм и деж къыщызэ­рагъэпэщащ Доброволец­хэм (волонтёрхэм) я Iуэху­хэмкIэ совет.
Республикэм и еджапIэхэм доброволец (волонтёр) отряди 156-рэ щола­-жьэ, апхуэдэу доброволец­хэм­ (волонтёрхэм) я ­зэ­гухьэныгъэхэр къызэ­ра­гъэпэщащ. Бэрбэч Хь. М. и цIэр зезыхьэ Къэбэрдей-­Балъкъэр къэрал универ­ситетым къыщызэIуахащ доброволецхэм (волонтёрхэм) я зэщIэхъееныгъэм зыщIэгъэкъуэнымрэ абы ­зегъэужьынымкIэ щIыналъэ ресурс центр. Иджыпсту жыджэру йолэжь «Урысейм и доброволецхэр» инфор­мацэ системэ зэгуэтыр зэ­тегъэувэным.

 

КъБР-м и Iэтащхьэмрэ Правительствэмрэ я пресс-IуэхущIапIэ.
Поделиться: