КIУЭКIУЭ Казбек: «Эфир занщIэр» икъукIэ IэмалыфIщ къэралым и УнафэщIым щIыпIэхэм щыIэ щытыкIэхэр зыхуэдэм щыгъуазэ зищIынымкIэ, Урысей Федерацэм щыпсэухэр зыхэт гугъуехьхэр илъагъунымкIэ»

Мэкъуауэгъуэм и 30-м екIуэкIащ Урысейм и Президент Путин Владимир «эфир занщIэкIэ» цIыхухэм щепсэлъа зэIущIэр. Урысейм и щIыналъэ псоми я лIыкIуэхэм Iэмал ягъуэтащ зыгъэпIейтей упщIэхэр къэралым и УнафэщIым иратыну, я гуныкъуэгъуэхэмкIэ зыхуагъэзэну. КъызэратамкIэ, Президентым къыхуагъэхьащ упщIэ мелуанитIым щIигъу. ЦIыхухэм я упщIэхэмрэ тхьэусыхафэхэмрэ ятеухуат социальнэ мыхьэнэ зиIэ Iуэхухэм, щхьэж нэхъ зыгъэгузавэр утыку ирихьат.
УпщIэ куэд дыдэ теухуат коронавирус узыфэ зэрыцIалэм зэрызиубгъуам къыхэкIыу къэралым щыIэ эпидемиологие щытыкIэм, цIыхухэм мастэ яхэлъхьэным и Iуэху зыIутым.
Коронавирусым и зэранкIэ зэрыкъэралу зэхуащIынкIэ, цIыхухэр аргуэру даубыдэнкIэ хъуным тегузэвыхьу ирата упщIэр щызэпкърихым Путин Владимир жиIащ дэтхэнэ щIыналъэми мардэхэр щхьэхуэу, егъэлеиныгъэ хэмылъу зэрыщагъэувыр. «ЩIыналъипщIым я унафэщIхэр ардыдэрщ иджыпсту зэгугъур - локдаун – IуэхущIапIэхэр щызэхуащI, цIыхухэр лэжьапIэншэу, улахуэншэу къыщынэ, хьэрычэт IуэхущIапIэ мыинхэр зыгъэлажьэхэм я мылъкур щыхисхьэ, ахъшэншэу къыщынэ, я хэхъуэхэр щафIэкIуэд - къэмыгъэхъунырщ. Апхуэдэ щытыкIэхэм щыхъума хъун папщIэ щIыналъэ щхьэхуэхэм щыпсэухэм, цIыху щхьэхуэхэм вакцинэхэр Iэмал имыIэу яхэлъхьэн хуейуэ къагъэув».
КъБР-м и Iэтащхьэр щIыпIэ хъыбарегъащIэ IуэхущIапIэхэм я лIыкIуэхэм мэкъуауэгъуэм и 21-м щаIущIам щыгъуэ жиIат мардэ пыухыкIахэр щIыпIэм щагъэувыным е щамыгъэувыным и Iуэхур вакцинэр цIыхухэм зэрыхалъхьэ псынщIагъым елъытауэ щытыну. «Мы зэманым мардэ пыухыкIахэр республикэм щыдгъэувынуи Iэмал имыIэу вакцинэр псоми хаIуну къалэн ящытщIынуи ди мурадкъым - псори зэлъытауэ щытынур эпидемиологие щытыкIэмрэ цIыхухэм мастэр зэрыхалъхьэмрэщ», - къыхигъэщат республикэм и Iэтащхьэм.
Къэбэрдей-Балъкъэрым и Iэтащхьэм жиIащ Урысейм и Президентым и «эфир занщIэр» къэралым и УнафэщIым щIыпIэхэм щыIэ щытыкIэхэр зыхуэдэм щыгъуазэ зищIынымкIэ, Урысей Федерацэм щыпсэухэр зыхэт гугъуехьхэр илъагъунымкIэ икъукIэ IэмалыфIу зэрыщытыр. «Къэбэрдей-Балъкъэрым щыпсэухэм къэралым и УнафэщIым зэрызыхуагъэза упщIэхэр гулъытэншэу къэдгъэнэнукъым, псори зэпкърытхынурэ, яхуэфэщэн унафи тетщIыхьынущ», - къыхигъэщащ КIуэкIуэ Казбек.

КъБР-м и Iэтащхьэмрэ Правительствэмрэ я пресс-IуэхущIапIэ.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

17.10.2021 - 09:30

ТЫРГЪЭТАУЭ ПЭГЪУНЭГЪУУ

 КъБКъУ-м и юридическэ факультетым илъэсым щIигъукIэ щеджауэ, МафIэдз Заирэ и зы махуэ закъуэм псоми зригъэхъуэжащ.

17.10.2021 - 09:30

ПРОХЛАДНЭ-ЕЛЪХЪУЭТ ГЪУЭГУР ЗЭРАГЪЭПЭЩЫЖ

КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек щыIащ Прохладнэ-Елъхъуэт гъуэгум щыщу километри 9,4-рэ щызэрагъэпэщыж щIыпIэм.

16.10.2021 - 08:14

ХЬЭЛЫГЪУМ И МАХУЭ

Нобэ, жэпуэгъуэм и 16-р, ЩIакхъуэм (хьэлыгъум) и дунейпсо махуэщ (World Bread Day). Ар щагъэлъапIэ ЩIы Хъурейм тет къэралхэм я нэхъыбапIэм.

16.10.2021 - 08:13

НОБЕЛЬ И САУГЪЭТЫМ И ЛАУРЕАТ

1952 гъэм мэкъуауэгъуэм и 7-м Истамбыл къыщалъхуа Памук Орхьэн дунейм щынэхъ тхакIуэ цIэрыIуэхэм ящыщщ.

16.10.2021 - 08:12

ЩIЭУПЩIЭ ЗИIЭ IЭЩIАГЪЭХЭР

Бэрбэч ХьэтIутIэ и цIэр зезыхьэ Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал университетым и унафэщIым и къалэнхэр зыгъэзащIэ Алътуд Юрэ иджыблагъэ егъэджэныгъэмкIэ Мэзкуу щызэхаша дунейпсо щIэнIуатэм хэтащ.