Ырысхыны инфраструктураны къураугъа хайырланыргъа тохташдырылады

Къабарты-Малкъарны Башчысы Казбек Коков Москвада видеоконференция низамда Россей Федерацияда Регионланы айнытыу жаны бла правительстволу комиссияны кенгешине къатышханды. Ол Марат Хуснуллинни башчылыгъында бардырылгъанды.
Жыйылыуда инфраструктура себеплик бла инвестиция проектлени регионлада бардырылыу соруулагъа къаралгъанды, ол санда жашау журтла фондну сюеуге белгиленнген тийрелени инженер хазырлылыкъларына эм ол борчлагъа кредитлени реструктуризациясына да. Сёз 2020 жылда октябрьде РФ-ни Правительствосу къабыл этген жангы механизмни юсюнден баргъанды, анга кёре регионла бюджет кредитлери ючюн борчларындан эркин этиледиле.
Эркин этилген ахчаны регионла жангы инвестиция проектлени инфраструктураларын къураугъа жибераллыкъдыла. Къабарты-Малкъарда  реструктуризацияны эсебине кёре жыл сайын 870 миллион сом  эркин этилликди, ол ырысхы регионда къаллыкъды.  Аны регионда инвестиция проектлени бардыргъанда инфраструктураны къураугъа хайырланыргъа белгиленеди. 

Поделиться: