Ал жанында – миллет проектлени жашаугъа салгъанда право бузукълукъла этиуге къажау мадарла

Россейни Къоркъуусузлукъ Советни Секретары Николай Патрушев Ставропольеде Шимал-Кавказ федерал округда миллет къоркъуусузлукъ соруула жаны бла кенгеш бардыргъанды.  Анга РФ-ни Президентини СКФО-да толу эркинликли келечиси Юрий Чайка, Къабарты-Малкъарны Башчысы Казбек Коков, округну субъектлерини таматалары, россей министерстволаны бла ведомстволаны келечилери къатышхандыла.
Миллет проектлени бардыргъанда право бузукълукъла этиуге къажау амалланы тинтгендиле. Право сакълаучу эм контроль-надзор органлагъа коррупция болумланы чыгъыуларына эм къырал, муниципал къуллукъчуланы жанларындан бузукълукъланы тыяргъа, миллет проектлени бардырылыугъа бёлюннген ырысхы бир жанына кетмезча къараргъа кесгин эсгертилгенди.
Саулай да СКФО-да 327 миллет проектни жашауда бардыргъан битеу кезиуге 500 миллиард сомдан артыкъ бюджет финансирование планнга салыныпды.  Аны бла байламлы толу эркинликли келечини аппаратында финанс жалчытыугъа къарау эм ол борчлагъа бёлюннген ахчаны хайырланыуну тинтиу къуралыпды.
Къараулагъа кёре регионлада миллет проектле уллу чурумлары болмагъанлай бардырыладыла.  Субъектледе целевой кёрюмдюлени толтурулуулары бийикдиле. 2020 жылгъа планда болгъан 1013 кёрюмдюден 839-су неда 82,8 процент толусунлай неда мардадан артыгъы бла толтурулгъанды.
 Бардырылгъан ишлени планларында эм эсеплеринде коронавирус жукъгъан аурууну жайылыууна къажау амалланы кийирилгенлери тюрлениуле чыгъаргъандыла. Чеклениулени тешилгенлери Россей Федерацияны Президентини  буйрукъларына тийишлиликде регионлада миллет проектлени толтурулууларында теркликни излерикдиле. Биринчиден, сёз «Демография», «Билим бериу», «Саулукъ сакълау» миллет проектлени юсюнден барады. Алада право бузукълукъланы ачыкълау жаны бла жумушлада кюч эм контроль-надзор ведомстволаны ишлерини иги да тиргизилиулери изленирикди. 
Юрий Чайканы айтханына кёре, субъектлени оноучуларына миллет проектлени бардыргъанда мониторингни, ачыкъланнган право бузукълукъла информацияны жыйыуну эм тинтиуню жалчытырча, бузукълукъланы болдурмазча, алгъадан эсгериуле этилирча, ол жаны бла заран тюшюрюрге излегенлени алгъадан билип тыярча, терсликлери болгъанланы да жууапха тартырча эсгериу этилгенди.
Полпред субъектлени таматаларыны регион проектлени тийишли тюзетиулерине заманында къараргъа эм къырал контрактланы бюджет борчланы чеклеринде тохташдырыргъа кереклисине эслерин бургъанды.

КъМР-ни Башчысыны бла Правительствосуну пресс-службасы. 

Поделиться: