Къышха хазырлыкълары – жюз процент

КъМР-ни энергетика, тарифле эмда жашау журтлагъа надзор этиу жаны бла министрни къуллугъун толтургъан Алим Макуашевни таматалыгъы бла бу кюнледе Къабарты-Малкъар Республиканы электрокюч бла ышаннгылы жалчытыу жаны бла штабыны кезиулю кенгеши болгъанды. Жыйылыуда электроэнергетика бёлюмде организацияланы башчылары келир къышха  къалай хазыр болгъанларыны, аны чеклеринде тийишли юйретиуле бардыргъанларыны юсюнден сёлешгендиле, деп билдиргендиле министерстводан.
Аланы отчётларында айтылгъаннга кёре, отлукъ-энергетика комплексде объектлени хазырлылыкълары жюз процентге жетгенди. Тийишли паспортланы бары да алгъандыла. Ары дери уа кёп иш этилгенди. Энергетикле ол санда ток ызла баргъан тийрелени тазалагъандыла, автоматика эмда къоруулаучу устройстволаны тинтгендиле, тозурагъан чыбыкъланы алышындыргъандыла, бузну эритиучю аппаратураны сынам халда ишлетип кёргендиле.
Аны бла бирге автомашиналаны халларына къаралгъанды, дежурный службаланы арасында байламлыкъла къуралгъаны белгиленнгенди эмда кёп тюрлю юйретиуле бардырылгъандыла.
Кенгешни ахырында келир къыш кезиуде ток бла жалчытыуда бир тюрлю чурум болмаз ючюн не мадарла этилирге кереклиси шарт белгиленнгенди, аланы тамамлау планы да къабыл этилгенди.

 

Улбашланы Мурат.
Поделиться: