Тюбешиу Сёлешиуню магъанасы – орта эм гитче бизнесге мындан ары болушлукъну кючлеу

КъМР-ни Башчысы Казбек Коков республиканы экономика айнытыу министри Рахайланы Борис бла тюбешгенди. Ведомствону оноучусу республиканы экономикасында баш ызла бир ненча кёрюмдюде ахшы ёсюу кёргюзтген эл мюлк бёлюм эм пандемияны болумларында сурам азаймагъан ич туризм болгъанларыны юсюнден айтханды.  Гитче эм орта предпринимательствогъа заманында билеклик этилгени эм «Демография» миллет проектни бардырылгъаны ючюн  ишсизлени санын 73,7-ден 67 мингнге дери тюшюрюрге къолдан келгенди. «Ишсизликни кёбейгени республикада, битеу къыралдача, коронавирус жукъгъан ауруу ючюн кийирилген чеклени хаталарынданды. Ишсизликни мындан ары азайтыу 2022-2023 жыллада сакъланнган ишчи тириликни тохташыуу эм айныуу бла байламлыды», - деп белгилегенди Рахай улу.
Келлик заманнга планланы сюзюуде баш тема предпринимательликни айнытыу эм инвестициялы тирилик болгъандыла. Регионну таматасы министерствону ишине ахшы багъа бергенди, орта эм гитче бизнесге билеклик этерча  заманында жарашдырылгъан право мурдорну эм былтыр жаз башында кризисни эм кючлю заманында бу къауумгъа эс тапдырырча тири къармашыулукъну белгилегенди. Ол кезиуледе орта эм гитче бизнесни аслам субъектлерине сезимли болушлукъ этилгенди.
2020 жылда июньдан башлап республиканы тийресинде «Профессионал файдагъа налог» деген энчи налог низам кийирилгенди. 11 январьгъа аны 2850 налог тёлеучю хайырланады, ол санда 176 энчи предприниматель бла 2674 физический инсанла. Экономикада пандемия бла байламлы уллу тюрлениуле келлик жыллада регионланы экономикаларында кеслерин билдирликлерин эм жыл да женгил болмазлыгъын белгилеп, Казбек Коков мындан арысында да бизнесге билеклик этерча мадарланы къураргъа буюргъанды.
Экономиканы айнытыу министр «Шимал-Кавказ федерал округну айнытыу» къырал программаны чеклеринде эл мюлк эм туризм бёлюмледе 1,6 миллиард сомгъа инвестиция проектле жашауда бардырылып бошалгъанларыны юсюнден да айтханды. Ол республиканы курорт тийресинде эм эллеринде инфраструктура объектлени къурулушлары жаны бла планнга салыннган инвестиция проектлени бир ненчасына да эс бурдуртханды.
Республиканы таматасы эл мюлкню, ич туризмни эм информационный  технологияла жаны бла бизнесни айнытыугъа энчи эс бёлюуню излегенди. IT-технологияла ёсюу бла байламлы ол республикада бу бёлюмню айнытырча къаллай кёллендириу болумла къураргъа боллугъун белгили этерге буюргъанды. «Инвестицияланы келтирлик институтланы къураргъа тийишлиди. Болгъанны сакъларгъа итиниуден сора да, ишни да тирилтирге керекбиз: биз Россейде инвестицияла тирилик даражагъа жетерге итинирге, уллу инвестиция проектлени жашауда бардырыргъа, республиканы экономикасында магъаналы ызла болгъан бизнесге онгла къураргъа да»,- деп эсеплегенди Казбек Коков.

 

КъМР-ни Башчысыны бла Правительствосуну пресс-службасы.
Поделиться: