Кеслери иш къурап файда тюшюргенлеге - себеплик

Кеслерине бир тюрлю эмда тийишли налог тёлеген гражданлагъа быйыл МРОТ тенгли (12130 сом) бир тёлеу артха къайтарыллыкъды. Аны юсюнден ФНС-ни КъМР-де Управлениясындан билдиргендиле.
Биринчи кере быллай амал быйыл пандемия башланнган кезиуледе берилип тебиреген эди. 166-ФЗ федерал закон бла аны ёлчемин он минг сомда тохташдыргъандыла. Анга кёре тёленнген налогну артха къайтарыу угъай, ай сайын берилирге керек ахчаны азайтыу болгъанды. Башхача айтханда, быллай адамла айгъа тёрт процент угъай, юч процент тёлерге керек эдиле.
Ызы бла биринчи июньда къошакъ налог бонус къурайдыла – 12130 сом. Ары дери аллай амал болмагъанды. Аны кесин да башында сагъынылгъан (тёлеулени азайтыу) бонусха къошхандыла. Алай бла ол кезиуден бери налог органлада кеси иш къурап файда тюшюрген гражданча эсепге тургъанланы къырал 22130 сом багъасына онгдургъанды. Аны барыны да хайырын кёрюрча бир жары барыргъа керекмейди; бонус адамны «энчи кабинетинде» чыгъады.
Бу ахчаны карточкагъа кёчюрюп, къолгъа алыргъа неда абериге къоратыргъа жарамайды. Аны жаланда «профессионал» налогну тёлеуге жиберирге боллукъду. Алай ол бу жылны ахырына дери хайырланылмай къалса, 31 декабрьден сора тас болгъаннга саналлыкъды. Келир жыл а жаланда биринчи амал берилликди: айлыкъ налогну аз-маз азайтыу. Кеси да аны быйыл хайырланмагъанлагъа жаланда.

Улбашланы Мурат хазырлагъанды.
Поделиться: