Энергетиклеге - жангы автомашинала

Кёп болмай «Россети Северный Кавказ» компания анга бойсуннган «Каббалкэнерго» биригиуге 57 чакълы жангы автомашина алып бергенди. Бу жол республикагъа «УАЗ», «ВАЗ» транспортла бла бирге автовышка, бульдозер дегена энчи техникала да берилгендиле. Алай бла энергокюч организацияны Нальчикде бла районлада бёлюмлери автопаркларыны иги кесегин жангыртхандыла.
Эсге сала айтсакъ, быйыл бу жолгъу партия экинчиди. Алгъаракълада «Россети» компания жыйырмадан артыкъ энчи техника бергенди. Жылны ахырына дери энтта да бир кран, автоподъёмник, бульдозер эм ишчилени ташырча транспорт бла да жалчытырыкъды.
Жыйылыугъа къатышханла машиналаны техника онглары бла да шагъырейленнгендиле.

Магометланы Сулейман.
Поделиться: