Театр искусствону жарыкъ байрамы

Нальчикде Шимал-Кавказны миллет драма театрларыны «Южная сцена-100» атлы тёрели Халкъла аралы фестивальлары кесини ишин башлагъанды. Аны ишине Шимал Кавказ округну башха-башха жерлеринден келген театрла къатышадыла – Дагъыстандан, Къарачай-Черкес Республикадан, Ставрополь крайдан, Чечен Республикадан, Абхазиядан, Шимал Осетия-Аланиядан эм башхала. Бизни орус, миллет театрларыбыз да, хар замандача, анга бет жарыкълы тюберге хазырланнгандыла.
Бу жыйылыугъа атап, 3 декабрьде Къырал музыка театрда М.Горький атлы орус драма театр сабийлеге Г.Х. Андерсенни «Снежная королева» деген жомагъын кёргюзтгенди. Алай бла фестивальны иши гитчеле, уллула да сюйген сейирлик жомакъ бла башланнганды. Анга къараргъа келгенле, жомакъ не бла бошаллыгъын билип турсала да, актёрла асыры иги ойнагъандан, жангыдан къозгъалып, сахнадагъылагъа болушургъа сюйгенлерин жашырмагъанлай, ойнагъанланы кёллендиргендиле.
Фестивальны ачылыуу А. Шогенцуков атлы Къабарты къырал драма театрда баргъанды. Биринчи сёзню, тёрели къонакъла бла жарыкъ саламлаша, Къабарты-Малкъарны маданият министри Мухадин Кумахов айтханды. Ол быллай къууанчлы, жууаплы да тюбешиу бизни республикада 2011 жылдан бери барады, дегенди. Аны бла бирге Мухадин Лялюшевич бу фестивальны этерге онг бергенлери ючюн республикабызны таматасына, Россейни Маданият министерствосуна, къыралны Театр союзуну ишчилерине, аны регион бёлюмлерине ыразылыгъын айтханды. Ызы бла къонакъ театрланы келечилери сёлешгендиле. Ала быллай фестивальланы миллет актёрлагъа, къараучулагъа да магъаналарын белгилеп, жыйылгъанланы аны ачылыуу бла алгъышлагъандыла.
Ол ингирде фестивальны къууанчлы ачылыууну ызындан А. Шогенцуков атлы Къабарты къырал драма театрны артистлери къонакълагъа бла къараучулагъа актёр, журналист, драматург Эдуард Биттиров жазгъан пьесагъа кёре салыннган, премьерасы бу кюнледе баргъан «Черкесская Жизель» деген спектакльни кёргюзтгендиле. Аны режиссёр Мурат Калов салгъанды.
Оюнну сюжет ызы жазыуну буйругъу бла Франциягъа тюшген черкеслилени туудукълары Моник Шэмырзэ атлы къызны къадарына кёре къуралгъанды. Ол прима-балерина, сора монументалист художник болгъанды. Автор ата журтундан узакъда фахмусун кёргюзтген къызны ата-бабаларыны тарыхлары бла байлагъанды. Къарагъанла ыразы болгъанлары кёрюнюп тура эди, алай алыкъа ала анга берген багъаларын ачыкъ этерге ашыкъмагъандыла.
Жюри актёрланы, авторланы, режиссёрланы да фестивальны ахырында къууандырлыкъды. Тёреде болгъаныча, беш номинацияда айырлыкъдыла хорлагъанланы: «Режиссёрну бек иги иши», «Бек иги сценография», «Бек иги тиширыу роль», «Бек иги эр киши роль», сора «Фестивальны Гран-прии».
Ары дери уа жюри, аны бла бирге бу искусствону сюйгенле да, кюн сайын къарындаш республикаланы театрларыны фестивальгъа келтирген спектакльлерине къарарыкъдыла. Театрны бу байрамы 7 декабрьде бошаллыкъды.
Айхай да, пандемияны заманында, аурургъа къоркъуу болмазча, къараучула шинтикледе узакълашып олтурадыла. Ары барыргъа сюйюп, баралмай къалгъанлагъа уа фестивальны бар ишлерине да Интернетде ютуб каналда къараргъа онг боллукъду.

Мусукаланы Сакинат.
Поделиться: