Адамладан келген обращенияланы, тарыгъыуланы, предложенияланы тинтген ара

Нальчикде Къабарты-Малкъар Республиканы регионнга управление этген арасы ишин башлагъанды. Ол башха-башха жерледен – официал порталладан, социал сетьледен, сайтладан – ведомстволагъа бла къырал учреждениялагъа КъМР-ни жамауатындан келген обращенияланы жыйыу, жарашдырыу, тинтиу эм эс буруу жаны бла бирикген координация арады.
Ведомствону баш борчу халкъдан келген билдириулени системасын къурауду. Эм алгъа бери жарсыуланы ачыкълау, мониторинг, аналитика, аллай жарсыула келлик заманда болмазча терк эм качестволу оноула чыгъарыу киредиле.
Келген билдириуле жарашдырылыр ючюн, толтуруучулагъа жибериледиле. Аны бла бирге адамланы излемлерини анализи эм къыйын болум чыгъарыкъ затланы тинтиулери бардырыладыла. Жыйылгъан информацияны мурдорунда борчларын толтурууда республикалы властьланы ишлерини магъаналылыгъын ёсдюрюрча регионну «тепловой картасы» къуралады. Чыгъарылгъан кёрюмдюле регионда социал-экономика ишни планированиясын этерча мурдор боллукъдула.
Регионнга управление этген арала Россейни Президенти Владимир Путинни буйругъу бла бусагъатда битеу къыралда къураладыла.

РИА «Къабарты-Малкъар».
Поделиться: