Межгитлеге келгенде, жорукъланы сакъларгъа

Бу кюнледе КъМР-ни Муслийманларыны дин управлениясында кенгеш бардырылгъанды. Анга республикада баш санитар врач Жирослан Пагов да къатышханды. Ол Роспотребнадзорну атындан муфтийни, шахарланы бла эллени иймамларын коронавирус аурууну жайылыууна къажау мадарланы тамамлагъанлары, профилактиканы бардыргъанлары ючюн ыразылыгъын билдиргенди.
Баш санитар врач иймамлагъа жамауат тынгылагъанын, аланы сёзлери ётгенин чертип, мындан ары да аурууну жайылыууна къажау ишни тохтатмазгъа чакъыргъанды.
Ызы бла ол республикада санитар болумну юсюнден билдиргенди. Аны айтханына кёре, хал осал жанына тюрленип башлагъанды, жукъгъанланы саны ёседи. Быллай болумда уа сакълыкъны тас этерге жарамайды, эпидемиология жорукъларын сакъларгъа тийишлиди.
Жирослан Паговну айтханына кёре, бюгюнлюкде республикада аурууну жукъгъаны бла байламлы къаты чекле кийирилмейдиле. Болсада межгитледе, халкъ жыйылгъан башха жерледе, дууалада санитар-эпидемиология жорукъланы толтурургъа, муслийманлагъа кеслерини эм жууукъларыны саулукъларына сакъ болургъа кереклисин эсгертгенди.
КъМР-ни муфтийи Хазратали Дзасежев Жирослан Паговха жамауатны саулугъуна жарсыгъаны ючюн ыразылыгъын билдиргенди. Ол ведомство, муфтият да халкъны ырахматлы жашаууна къайгъыргъанларын чертгенди.
ДУМ-ну таматасы иймамлагъа адамлагъа аурууну къыйынлыгъын билдирип, жууаплы болургъа кереклисин ангылатырларын буюргъанды.
Кенгешде республикада жума намазланы мындан ары да бардырыргъа келишгендиле. Болсада межгитлеге келген кезиуде жорукъланы сакъларгъа керекди. «Аллахны ахшылыгъындан, алыкъа межгитле жабылмайдыла, бирге жыйылып, намаз къылыр онгубуз барды. Аны себепли жорукъланы толтуругъузну тилейбиз»,-дегенди муфтий.
Алай бла ДУМ тохташдыргъаныча, межгитге келген кезиуде медицина масканы киерге тийишлиди. Муслийманла биргелерине намазлыкъланы келтирирге, абидезлери болургъа, межгитни ичинде бир бирден 1,5 метр узакълыкъда турургъа керекди. Межгитледе жаланда фарыз намазла къылынырыкъдыла, сюннетле юйде этиледиле. Аны бла бирге муфтият 65 жылдан тамата муслийманланы жума намазлагъа жюрюмезге, халкъ жыйылгъан жерлеге бармазгъа да тилейди.

Абдуллахланы Фатима хазырлагъанды.
Поделиться: