«Къыйматлы проектле кёпдюле, алай эл мюлкге бла туризмге аслам эс бурургъа тийишлиди»

Кёп болмай «Деловая Россия» битеуроссей жамауат организацияны президенти Павел Титов республиканы жокълагъанды, ол санда Черек районда болгъанды.
Анда ол Шимал Кавказны айнытыуну корпорациясыны себеплиги бла ишлене тургъан «Огъары Чирик кёл» туркластер бла шагъырейленнгенди. Аны таматасы Бёзюланы Махмут айтханнга кёре, кёллени къатында европалы даражагъа келишген къонакъ юй, ресторан чабакъ тутарча, къайыкъла сюелирча жерле, инфоофис, сабийле ойнарча майданла эм башха объектле да къураллыкъдыла. Комплексде жыл узуну солургъа жарарыкъды. Къарда жюрюген машиналада, ол санда джипледе экскурсияла ётерикдиле, жайда уа катамаранлада жюзерге, жаяу маршрутланы къыдырыргъа онг табыллыкъды. Бусагъатда объектлени кёбюсю битгенди, энди ууакъ жумушланы тамамлап эм тегерек-башны айбатландырып кюрешедиле.
Ызы бла делегация энчи инвестициялагъа ишленнген ичер суу къуйгъан «Живая вода» заводну да кёре баргъанды. Бюгюнлюкде анда бир сагъатха 5 минг шеша чыгъарылады. Къонакъла предприятияланы хар бири да кесине кёре жетишимли, экономикагъа уллу хайыр келтирирча онглары болгъанларын чертгендиле.
- Регионда къыйматлы проектле кёпдюле, алай эл мюлк бла туризм бёлюмлеге бютюн эс бурурчады. Аланы талайы бла байламлы ишлени планын жарашдырып, жууукъ заманда ишлетип башларча инвестиция изленирге керекди,- деп къошханды Павел Борисович.

Магометланы Сулейман.
Поделиться: